Mokslinė veikla

Kolegijos vykdoma taikomoji mokslinė veikla atitinka kolegijos plėtojamas mokslinės veiklos kryptis ir yra svarbi technologinei pažangai ir jos piliečių gerovei. Vykdoma taikomosios mokslinės veiklos rezultatų sklaida ir pritaikomumas yra integrali kolegijos veiklos dalis.


Mokslinė taikomoji veikla apima vykdomus taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, ekspertinę veiklą. Mokslinės veiklos rezultatai skleidžiami ir populiarinami per dėstytojų publikacijas, pranešimus konferencijose, seminarų medžiagą, leidinius, sukurtų produktų demonstravimą. Tyrimų rezultatai yra integruojami į studijų procesą tobulinant studijų programų turinį, rengiant metodinę medžiagą, panaudojami tobulinant studijų proceso organizavimą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą bei kolegijos valdymo sąrangą.


Siekiant nuosekliai realizuoti Kolegijos strateginius tikslus, akcentuojamas dėstytojų ir studentų įsitraukimas vystant taikomąją mokslinę veiklą statybos inžinerijos (02T), transporto inžinerijos (03T), mechanikos inžinerijos (09T), menotyros (03H) mokslo kryptyse
Kolegija prisideda siekdama, kad mokslo ir gamybos sąveikos sistema funkcionuotų pagal šiuolaikinį inovacijų modelį, inovacijų skatinimas taptų ilgalaikis ir kryptingas.