Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
 • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);
 • antrosios pakopos studijas.

Tiems, kurie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į aukštąsias mokyklas buvo priimti iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (iki 2009 m. gegužės 12 d.), už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas. šiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.

Studijuojantis asmuo aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir laiku privalo aukštajai mokyklai pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus ir pateikti Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą. 

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją (prašymo formą rasite čia: https://www.vsf.lt/get.php?f.893).

Kartu su prašymu asmuo privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Parengta pagal Valstybinio studijų fondo informaciją