Konkursinio balo sandara ir papildomi balai

Vykdant 2018 metais studentų priėmimą, asmenys, pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

Stojantieji, 2018 metais įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu kaip B1 (egzamino įvertinimas – ne mažesnis nei 16 balų) lygiu.
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus, stojantieji menų studijų krypčių grupės studijų programas):
    • Lietuvoje įgijusieji vidurinį išsilavinimą 2016 ir 2017 metais;
    • ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu Lietuvoje įgijusieji vidurinį išsilavinimą 2018 metais.
Studijų krypčių grupė / Studijų programa Konkursiniai dalykai Svertinis koeficientas Balo skaičiavimui imamas pažymys
Informatikos mokslai
Informacinių sistemų inžinerija Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Informacinės technologijos arba fizika
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,4
0,2
0,2
0,2
Brandos egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis
Brandos egzamino arba metinis
Inžinerijos mokslai
Geodezija ir kadastras
Statyba
Statinių inžinerinės sistemos
Kelių inžinerija
Mechaninių technologijų inžinerija
Elektros ir automatikos inžinerija
Automobilių elektronikos inžinerija
Geležinkelio transporto inžinerija
Automobilių techninis eksploatavimas
Energijos inžinerija
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Fizika
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,4
0,2
0,2
0,2
Brandos egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis
Brandos egzamino arba metinis
Verslo ir viešoji vadyba
Transporto logistika Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Istorija arba geografija
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,4
0,2
0,2
0,2
Brandos egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis
Brandos egzamino arba metinis
Menai
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Fotografijos technologija
Multimedijos dizainas
Stojamasis egzaminas
Lietuvių kalba ir literatūra
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,7
0,2
0,1
Stojamojo egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis

Papildomi balai

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 2,5 balo
2 vieta – 1,5 balo
3 vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 1,5 balo
2 vieta – 1 balas
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo