Tiesioginis priėmimas 2018 m.

Kolegija pradeda vykdyti stojančiųjų tiesioginį priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Minimalūs stojančiajam reikalavimai yra šie:

 • stojantysis privalo būti įgijęs vidurinį išsilavinimą;
 • stojančiojo konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2,0;
 • stojant į meno studijų krypčių grupės studijų programas – būtinas išlaikytas stojamasis egzaminas.

Stojančiųjų priėmimą vykdo Studijų tarnyba. Dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių pasirašymas vykdomas Kolegijos centriniuose rūmuose: Antakalnio g. 54, 102 kab., Vilnius. Tel. (8 5) 261 0353, (8 5) 234 4494.

Studijų tarnybos darbo laikas:

I-IV nuo 8.30 iki 16.30 val.
V nuo 8.30 iki 15.00 val.

Stojančiojo priėmimas į Kolegiją įteisinamas pateikus reikiamus dokumentus ir pasirašius su stojančiuoju studijų sutartį. Sutartis pasirašoma tik su pačiu stojančiuoju arba jo įgaliotu asmeniu, pateikus notariškai patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Reikalingi dokumentai:

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti);
 • pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į papildomus balus (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • prašymas skirti gyvenamąją vietą bendrabutyje (pildomas sutarties pasirašymo metu);
 • registracijos mokesčio dokumentas (banko ar kitos, mokesčius priimančios, įstaigos kvitas arba internetinio pavedimo kopija), įrodantis, kad sumokėtas registracijos mokestis.

Registracijos mokesčio rekvizitai

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis:
Stojamieji egzaminai bus vykdomi: gegužės 8, 22, liepos 12 ir rugpjūčio 29 dienomis Dizaino fakultete (Olandų g. 16, Vilnius).

Studijų programaEgzamino pradžiaPastabos
I dalis   II dalis
Grafinis dizainas 10 val. 14.30 val. Egzaminas susideda iš 2-jų dalių: piešimo ir kompozicijos
Interjero dizainas
Fotografijos technologija 10 val. Vizualinės kompozicijos egzaminas
Multimedijos dizainas Scenarijaus ir vizualizacijos egzaminas

Pastabos:

 • pageidaujantys laikyti egzaminą privalo užsiregistruoti egzaminui;
 • laikyti egzaminą leidžiama tik pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas iki liepos 25 d. 16.00 val., I-mą studijų semestrą bus taikoma 50 proc. studijų kainos nuolaida.
Visi įstojusieji (jų pageidavimu) aprūpinami gyvenamąja vieta Kolegijos bendrabutyje.

Registracija egzaminui