Airidos Tylienės mokymosi mobilumo vizitas Kastilijos-La Mančos universitete (Ispanijoje) 2023 m. vasario 7-9 d.

#suVIKOpavyko

Kokį poveikį Jūsų mobilumo vizitas turėjo Kolegijai?

Siekiant prisidėti prie studijų tarptautiškumo plėtotės ir užmegzti glaudesnius ryšius, paskatinti aktyvesnį bendradarbiavimą bei studentų mainus ir dėstytojų įsitraukimą į mokslo taikomuosius tyrimus, vykta vizito į  Kastilijos-La Mančos universitetą, Statybos inžinerijos mokyklą Ciudad Real miestelyje. Susitikimų metu universiteto Statybos inžinerijos mokyklos administracijai, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojams, dėstytojams ir mokslininkams tyrėjams pristatyta ne tik Kolegija, jos struktūra ir pagrindinė informacija apie vykdomas studijų programas, bet ir įgyvendinami tarptautiniai projektai, organizuojamos tarptautinės tarpdalykinės kūrybinės dirbtuvės, mokslininkų pritraukimo programa bei kita Kolegijoje vykdoma veikla, pasidalinta gerąja patirtimi, viešinta informacija apie tarptautinę savaitę, organizuojamą tarptautinę konferenciją ir kt. Aptartos ir „Erasmus+“ mainų programos galimybės dėstytojams bei studentams, diskutuota dėl studijų programų anglų kalba ir bendrų projektinių veiklų. Išskirtinai daug diskutuota ir dėl universiteto studentų įsitraukimo į Kolegijos organizuojamas tarptautines kūrybines dirbtuves.

Susitikimų su universiteto medžiagų, konstrukcijų ir geotechnikos sričių mokslininkų grupių vadovais metu pristatytos universiteto Statybos inžinerijos mokyklos mokslininkų tyrimų kryptys: nuo didelio aktyvumo branduolinių atliekų centrinių saugyklų pamatų elgsenos tyrimų bei užteršto dirvožemio atkūrimo tyrimų iki skaitmeninio modeliavimo (modelio pritaikomumo), plieno pluoštu armuoto betono poveikio esant gniuždomajai apkrovai ar naujos kartos kompozitinių konstrukcijų tyrimų. Vizito metu buvo sudaryta galimybė stebėti ir atliekamo mokslinio tyrimo bandymo etapą. Ieškota bendrų mokslinių, taikomųjų tyrimų sričių ir tematikų, dalyvauta diskusijose.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

Naudą vertinti iš anksto sudėtinga, tačiau susitikimų metu buvo pastebėta, kad įžvalgos ir patirtis Kolegijoje organizuojant įvairias tarptautines veiklas studentams, buvo vertinama kaip išskirtinai įdomi ir vertinga. Pvz., su Kastilijos-La Mančos universiteto Statybos inžinerijos mokyklos dekane ir prodekane pasidalinta gerąja patirtimi organizuojant tarptautines kūrybines dirbtuves – ši informacija ir patirtis bus pritaikytos koreguojant universiteto kūrybinių dirbtuvių organizavimo procesą bei jų integravimą studijų proceso grafike. Universiteto Statybos inžinerijos mokyklos administracija ir darbuotojai patvirtino, jog apsvarstys galimybę sudalyvauti mokslininkų pritraukimo programose, Erasmus+ mainų programose bei tarptautiniuose projektuose ir bendruose mokslo taikomuosiuose tyrimuose ir kt. veiklose, kas prisidėtų prie jų universiteto tarptautiškumo plėtotės. Be to, suderinta, kad Statybos inžinerijos mokykla į savo veiklos planą įsitrauks galimybę 2024 m. universiteto studentams dalyvauti Kolegijos kūrybinėse dirbtuvėse; organizuos studentų informavimą apie studijų galimybę Kolegijoje pagal Erasmus+ mobilumo programą ir supažindins studentus su Kolegijos siūlomų dalykų anglų kalba sąrašu, kt.

Kuo šis vizitas turi įtakos Jūsų profesiniam tobulėjimui?

Be praplėstų socialinių, kalbinių, kultūrinių bei asmeninių kompetencijų, patobulintos ir profesinės kompetencijos: geroji patirtis ir gautos žinios bus pritaikytos sprendžiant atskirus studijų proceso organizavimo niuansus, kaip tarptautinių kūrybinių dirbtuvių integravimas studijų procese ir jų dermė su kitais studijų dalykais, studentų motyvavimo ir įsitraukimo gerinimo paieška; įgyta žinių mokslinių tyrimų vykdymo klausimais, mokslininkų grupių darbo organizavimo aspektais, kas leis efektyviau planuoti tyriminės veiklos kryptingumą ir vykdyti visuomenei aktualių tyrimų paiešką.