Airidos Tylienės mokymosi mobilumo vizitas Mainco taikomųjų mokslų universitete (Vokietijoje) 2023 m. lapkričio 14-16 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

Vizito į Mainco taikomųjų mokslų universitetą (Vokietijos Federacinė Respublika) metu siekta užmegzti glaudžius ryšius su universitetu kaip nauju partneriu, aptarti konkrečias priemones ir galimybes bendroms veikloms, išsiaiškinti studijų programų vykdymo anglų kalba ypatumus ir niuansus, stiprinti ir plėtoti studijų programų tarptautiškumą – aptarti dėstytojų ir studentų mainų, bendros projektinės veiklos vystymo galimybes, organizuoti bendrus tarptautinius tarpdalykinius projektus (kūrybines dirbtuves), vykdyti Mokslo dirbtuves bei kitas bendras mokslo ir tyrimines veiklas, ir kt.

Vizito metu lankytasi Mainco taikomųjų mokslų universiteto Statybos inžinerijos mokykloje bei naujai formuojamame universiteto miestelyje, kuriame šiuo metu veikia Verslo mokykla, įsikūrusi visų fakultetų ir universiteto administracija, dirba už įvairią universiteto veiklą atsakingų padalinių darbuotojai, įkurtas vaikų darželis universiteto darbuotojų ir studentų vaikams. Čia statomi nauji studijų pastatai bei bendrabučiai, o nuo 2025 m. veiks visi fakultetai ir bus perkeltos visos laboratorijos bei studijų ir praktinio mokymo erdvės.

Vizito metu susitikta su Mainco taikomųjų mokslų universiteto Statybos inžinerijos, Dizaino ir Verslo mokyklų bei tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, mokslininkais bei studentais, dalyvauta susitikimuose su Statybos inžinerijos mokyklos dekanu bei Mainco taikomųjų mokslų universiteto prezidente. Vizito metu vykusių susitikimų metu pristatyta Kolegija, vykdomas studijų programos, pasidalinta gerąja patirtimi organizuojant tarptautines tarpdalykines kūrybines dirbtuves ir Mokslo dirbtuves, įgyvendinant tarptautinius projektus. Taip pat su Statybos inžinerijos mokyklos mokslininkais ir darbuotojais diskutuota apie Mainco taikomųjų mokslų universiteto dėstytojų galimybes skaityti paskaitas VTDK Kolegijos Statybos fakulteto studentams, dalyvauti mokslininkų pritraukimo programoje, vykdyti bendrus tyrimus ir jų rezultatus publikuoti Kolegijos žurnale. Aptartos ir „Erasmus+“ mainų programos galimybės dėstytojams bei studentams, diskutuota dėl studijų programų anglų kalba vykdymo ypatumų – studijų proceso organizavimo, dėstytojų kvalifikacijos, studentų pasirengimo studijoms ir kt.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

Vizito metu Mainco taikomųjų mokslų universiteto Statybos inžinerijos mokyklos dekanas, mokslininkai ir administracijos darbuotojai itin vertino VTDK Kolegijos Statybos fakulteto patirtį vykdant tarptautines tarpdalykines kūrybines dirbtuves bei Mokslo dirbtuves, buvo suinteresuoti ilgalaikiu bendradarbiavimu organizuojant bendras veiklas, vykdant studentų ir dėstytojų mainus pagal „Erasmus+“ mainų programą.

Vizito pabaigoje sutarta, kad Mainco taikomųjų mokslų universiteto Statybos inžinerijos mokyklos dėstytojai teiks dokumentus dalyvauti mokslininkų pritraukimo programoje 2024 metams ir pretenduos būti atrinkti dėstyti VTDK Statybos fakulteto studentams, universitete bus atlikta studentų atranka dalyvauti Kolegijoje vykdomose tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse, organizuojamose Statinių projektavimo praktikos metu 2024 m. kovo mėn. (jei nebus galimybės atvykti, nuspręsta dalyvauti nuotoliniu būdu), dėstytojams ir studentams bus pateikta informacija apie galimybes vykti mokymosi ar dėstymo vizitui pagal „Erasmus+“ mainų programą Kolegijoje, kt.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Vizitas turėjo reikšmingos įtakos profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui: praplėstos socialinės, kalbinės, kultūrinės bei asmeninės kompetencijos, patobulintos profesinės kompetencijos. Vizito metu bendrauta su vietinėmis bendruomenėmis ir universiteto akademine bendruomene, kas leis efektyviau planuoti tyriminės veiklos kryptingumą ir vykdyti visuomenei aktualių tyrimų paiešką, plačiau susipažinta su šalies kultūra ir istorija, turėta galimybė bendrauti ne tik anglų, bet ir vokiečių kalba, kt.