Airidos Tylienės mokymosi mobilumo vizitas TTK taikomųjų mokslų universitete (Estijoje) 2021 m. spalio 6-8 d.

#suVIKOpavyko

Kokį poveikį Kolegijai turi Jūsų mobilumo vizitas?

Mobilumo vizito metu apsikeista gerąja patirtimi apie studijų organizavimą pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas, jose pritaikant nuotolinio darbo ir virtualaus mokymo galimybes bei į problemos sprendimą orientuoto mokymo diegimo principus. Įgyta naujos patirties ir žinių tarptautinių projektų ir komandinio darbo organizavimo aspektais. Diskutuota apie darnaus vystymo, zero waste idėjos principų taikymą įvairiuose studijų dalykuose ir projektuose (pvz., pristatytos Estijoje diegiamos ir universiteto su studentais eksperimentiniu būdu naudojamos perdirbtų medžiagų antrinio panaudojimo technologijos galimybės (tokios kaip senų padangų panaudojimas tiesiant kelius ir stebint aplinkos ir kitų veiksnių poveikį, deformacijas ir kt.), statybinių atliekų perdirbimo ir panaudojimo apdailos medžiagoms ypatumai ir kt.).

Vizito TKK taikomųjų mokslų universitete (TTK) virtualios realybės klasėje sukauptos žinios ir gautos rekomendacijos bus pritaikytos įkuriant ir naudojant Kolegijos Statybos fakultete kuriamą virtualios realybės klasę (pvz., bus iš naujo įvertintas kuriamos virtualios klasės dydis, atsižvelgiant į vietos poreikį vienai kompiuterizuotai vietai; rekomendacijos programinei įrangai, jutikliams ir davikliams bei kt.). Sukaupta nauja patirtis bus taikoma ir atnaujinant studijų dalykų turinį bei jį sklandžiau pritaikant darbui nuotoliniu būdu, atnaujinant studijų programų dalykų turinį bei atskirų dalykų (pvz., Jungtinis semestro projektas, Atsakingos inovacijos, Statinių projektavimo praktika) darbų užduotis ir pan.

Vizito metu aktyviai bendradarbiauta tarptautinių studentų projektų organizavimo ir vykdymo klausimais, suderintas naujo šiaurės šalių studentų projekto užduoties variantas, suplanuotos kūrybinės dirbtuvės. Aptartos į problemas orientuoto mokymosi metodikos integravimo ypatybės, bus panaudojamos organizuojant studentų Mokslo dirbtuves ir įgyvendinant įvairius projektus.

Vizito metu vykdyta ir mokslinės taikomosios veiklos rezultatų sklaida bei vietos tyrimų bazės apžvalga ir analizė, komunikuota studentų mokslo darbų ir tyrimų vykdymo klausimais. Pristatyta Mokslo dirbtuvių organizavimo patirtis ir praktika VTDK, siekiant ne tik informacijos sklaidos bei Mokslo dirbtuvių populiarinimo kitose aukštosiose mokyklose, bet ir bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių gilinimo ir plėtojimo, potencialių bendrų Mokslo dirbtuvių projektų organizavimo.

Kokį poveikį Kolegijai turi Jūsų mobilumo vizitas?

Vizito metu buvo aptartos galimybės organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus ir mokslinius tyrimus – TKK pakviestas būti partneriu įgyvendinant šiaurės šalių studentų projektą, aptarta užduotis studentams, numatytos bendrų studentų kūrybinių dirbtuvių organizavimo gairės, sudarytas užduoties pirminis variantas. Projekte dalyvaujantys studentai turės galimybę praplėsti ir pagilinti ne tik profesines kompetencijas, bet ir socialines, kalbines, kultūrines, kt.

Pristačius Mokslo dirbtuvių organizavimo VTDK patirtį bei bendrąsias rekomendacijas, tikėtinas aktyvesnis  bendradarbiavimas įtraukiant bendruomenes į universiteto vykdomus mokslinius tyrimus, tikėtinos bendrų Mokslo dirbtuvių organizavimo galimybės su VTDK.

Kokį poveikį Jūsų mobilumo vizitas turi Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Įgytos žinios ir patirtis bus pritaikyta ne tik atnaujinant atskirus studijų dalykus (pvz., Atsakingos inovacijos ir pan.), bet ir vykdant studijas nuotoliniu būdu, organizuojant Mokslo dirbtuvių pristatymus bei viešinimo renginius, įrengiant virtualios realybės klasę. Pvz., kolegų iš universiteto pateikti pavyzdžiai ir rekomendacijos dėl atskirų studijų dalykų sinergijos bus pritaikyti peržiūrint dalykų Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Statinio informacinis modeliavimas, Pastatų architektūra ir konstrukcijos bei Jungtinis semestro projektas turinį ir rengiant užduotis taip, kad studento darbo rezultate atsispindėtų visų dalykų žinios ir būtų suformuotas vientisas modelis, kurį galima perkelti į virtualią erdvę.

Asmeniniam tobulėjimui svarbios pagilintos kultūrinės, kalbinės, socialinės kompetencijos, kurios bus pritaikytos organizuojant tarptautinius projektus, studentų darbą komandoje bei kartu su visuomenės grupėmis ir studentais vykdant bendrus tyrimus ir įgyvendinant Mokslo dirbtuvių projektus.