Darbo taryba

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Darbo taryba

Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbo tarybos reglamentu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

2022 m. spalio 18 d. savo funkcijas pradėjo vykdyti nauja, trejų metų kadencijai išrinkta Darbo taryba:

Darbo tarybos pirmininkėVilma Matulienė, prodekanė, lektorė
NariaiDominykas Beištaras, lektorius
Renata Galiauskaitė, vyriausioji dokumentų valdymo specialistė
Nida Kalinauskienė, studijų administravimo specialistė
Eglė Matusevičiūtė, direktoriaus padėjėja, lektorė

Darbo tarybos nutarimai:

2023 m. kovo 23 d. Posėdžio metu nutarta pritarti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikai, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos struktūros pakeitimui ir Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakcijai.

2023 m. sausio 19 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbo tarybos veiklos reglamentą, pritarta Vaikų valandinės priežiūros kambario taisyklėms.