Akademinė taryba

#suVIKOpavyko

Akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinės tarybos pirmininkėAnna Limanovskaja, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, lektorė
Akademinės tarybos nariaiGoda Kiaunytė, Dizaino fakulteto studijų programos Interjero dizainas DN20D gr. studentė
Domantas Milašius, Technikos fakulteto studijų programos Elektros ir automatikos inžinerija EA21D-1 gr. studentas
dr. Deividas Navikas, docentas, Akademinės tarybos pirmininko pavaduotojas
dr. Alfredas Rimkus, docentas
Antanas Staponas, lektorius
dr. Gražina Strazdienė, Technikos fakulteto dekanė, docentė.
Brigita Šustickienė, lektorė
Rasa Valujavičienė, lektorė
Benas Verslovas, kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, Technikos fakulteto studijų programos Atsinaujinančios energijos inžinerija AI22D-1 gr. studentas
dr. Rolandas Vitkūnas, kolegijos direktorius, docentas, Akademinės tarybos narys pagal pareigas

Akademinės tarybos nutarimai:

2024 m. balandžio 9 d.  Posėdžio metu nutarta siūlyti Kolegijos tarybai nepritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos prijungimo prie Vilniaus kolegijos reorganizavimo sąlygų projektui ir teikti pastabas Švietimo mokslo ir sporto ministerijai.  Nutarta tvirtinti studijų planus 2024-2025 studijų metams. 

2024 m. kovo 22 d. Posėdžio metu nutarta penkerių metų kadencijai, nuo 2024 m. kovo 22 d. iki 2029 m. kovo 22 d. tvirtinti šios sudėties:

Dizaino fakulteto konkursų ir atestacijos komisiją:
1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto dekanė;
2. Rima Pitrėnienė, Personalo skyriaus vadovė;
3. Rasa Mazūrienė, lektorė;
4. Jonas Malinauskas, lektorius;
5. Rasa Valujavičienė, lektorė;
6. Tomas Vyšniauskas, UAB „Elekctromagnetico“ kūrybos vadovas, fotografas;
7. Gintė Pamerneckienė, UAB ,,SP architektų grupė“ architektė;
8. Giedrė Lisauskaitė-Jonušienė, UAB ,,Brandworks“ kūrybos vadovė;
9. Urtė Žvirblytė DD22D-2 grupės studentė;
10. Komisijos sekretorė – Kristina Greckienė, studijų administratorė.

Statybos fakulteto konkursų ir atestacijos komisiją:
1. Jurgita Ginavičienė, lektorė;
2. dr. Marija Vaičienė, docentė;
3. Aurelijus Vaškys, lektorius;
4. Tadas Mitrikas, UAB „Baltic Auto Parts“ direktorius;
5. Karolis Jadkonis, UAB „Transfera“ direktorius;
6. Darius Martinkėnas, UAB „Build Me“ projektų vadovas;
7. dr. Deividas Navikas, Statybos fakulteto dekanas;
8. Airida Tylienė, Statybos fakulteto prodekanė;
9. Karolis Vasiliauskas, SS22D-1 grupės studentas;
10. Komisijos sekretorė – Julijana Vžesniauskienė, studijų koordinatorė.

Technikos fakulteto konkursų ir atestacijos komisiją:
1. dr. Gražina Strazdienė, Technikos fakulteto dekanė;
2. Vilma Matulienė, Technikos fakulteto prodekanė;
3. dr. Vytenis Surblys, docentas;
4. Antanas Staponas, lektorius;
5. Rima Pitrėnienė, Personalo skyriaus vadovė;
6. Arūnas Indrašius, UAB „Toks“ vadovas;
7. Jonas Mikalauskas, UAB „MK technika“ Technikos skyriaus vadovas;
8. Andrius Žilėnas, UAB „Inter Cars Lietuva“ Mokymų skyriaus vadovas;
9. Laura Benetytė, AT22D-1 grupės studentė;
10. Komisijos sekretorė – Kristina Višnevskienė, lektorė.

Kolegijos konkursų ir atestacijos komisiją:
1. dr. Rolandas Vitkūnas, direktorius;
2. Anna Limanovskaja, direkoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
3. Virginija Urbonienė, lektorė;
4. Petras Kaikaris, lektorius;
5. Jaroslav Daveiko, lektorius;
6. Nerilė Naprienė, UAB „YIT Lietuva“ Personalo direktorė;
7. Alvydas Šeibokas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorius;
8. Darius Ozarovskis, UAB „Vilpros pramonė“ direktorius;
9. Benas Verslovas, AI22D-1 grupės studentas.
10. Komisijos sekretorė – Eglė Jurgutė, direktoriaus padėjėja

Nutarta tvirtinti: Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos studijų programas 2024 metais taisykles; Studijų kainas studentų srautui 2024 metais įstojusiems į I- ąjį kursą; Stojančiųjų į kolegiją 2024-2025 m. registracijos studijoms įmoką – 50 EUR; 2024 metais sukomplektuotų akademinių grupių indeksus. Nutarta nustatyti 4500 bendrą studijų vietų skaičių kolegijoje 2024-2025 studijų metams. Priimti kiti nutarimai.

2024 m. vasario 29 d.  Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų veiklos vertinimo bei atestavimo tvarkos aprašą; teikti Kolegijos Tarybai koreguoti Kolegijos Strateginio veiklos plano stebėsenos rodiklio „Baigusių mokymąsi pagal profesinio mokymo programas skaičius“ 2024 m. reikšmę. Priimti kiti nutarimai.

2023 m. gruodžio 19 d. Posėdžio metu nutarta: teikti Kolegijos tarybai tvirtinti Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakciją; pritarti Kokybės vadovo redakcijai ir teikti dokumentą tvirtinti kolegijos direktoriui; tvirtinti 2024 metų apklausų vykdymo planą ir Studijų programų, į kurias 2024 metais bus vykdomas stojančiųjų priėmimas, sąrašą. Paskelbtas negaliojančiu 2013 m. sausio 31 d. protokolu Nr. 14-1 patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas. Priimti kiti nutarimai.

2023 m. spalio 17 d. Posėdžio metu nutarta: išrinkti Dainių Petravičių į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui; nustatyti dėstytojų atestacijos už 2019 – 2023 m. kadenciją datą 2024 m. vasario 19-23 d.; studijų procesą 2023 m. lapkričio 3 d. organizuoti nuotoliniu būdu.

2023 m. rugsėjo 15 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo redakciją; viešo konkurso datą – 2023 m. rugsėjo 18 d., Kolegijos tarybos nariui nepriklausančiam kolegijos personalui atrinkti. Priimti kiti nutarimai.

2023 m. rugsėjo 12 d. Posėdžio metu nutarta: tvirtinti Skaitmeninių mokymo priemonių vertinimo tvarkos aprašą, Studijų programų komitetų nuostatų redakciją; teikti Kolegijos tarybai tvirtinti Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakciją; pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie Vilniaus kolegijos; patvirtinti trejų metų kadencijai (nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki 2026 m. rugsėjo 11 d.) šios sudėties Etikos komitetą:
1. Greta Daukševič, studijų programos Interjero dizainas (DN22D-1 grupė) studentė.
2. Romualdas Kučinskas, Vilniaus dailės akademijos docentas.
3. Rasa Mazurienė, lektorė.
4. Nerilė Naprienė, UAB “YIT Lietuva” Personalo direktorė.
5. Vilija Požėlaitė, studijų koordinatorė, lektorė.
6. Karolis Vasiliauskas, studijų programos Statinių inžinerinės sistemos (SS22D-1 grupė) studentas.

2023 m. gegužės 11 d.  Posėdžio metu nutarta tvirtinti:  2023 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisykles, 2023 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos trumposios pakopos studijas taisykles.

2023 m. balandžio 14 d. Posėdžio metu nutarta pritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos siūlomam sprendimui atliepiant 2023 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 46 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano patvirtinimo“ nustatytus ilgalaikius tikslus iki 2029 metų bei valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo principus: sutelkti Vilniaus regiono inžinerinės krypties specialistų rengimo išteklius Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, kaip savarankiškoje specializuotoje aukštojoje mokykloje, rengiančioje išskirtinai inžinerinės ir menų krypčių grupių ketvirtojo – šeštojo ISCED lygio specialistus, jų poreikius derinant su verslo subjektais, institucijomis, asociacijomis, užtikrinant vertikaliąsias ir horizontaliąsias specialistų rengimo sąsajas. 

2023 m. kovo 27 d. Posėdžio metu nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentą Beną Verslovą, vietoje Godos Kiaunytės. Nutarta tvirtinti ketinamas vykdyti studijų programas Išmaniųjų pastatų inžinerija, Verslas ir muitinės veikla bei trumpųjų studijų programą Sistemų administravimas. Nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų atestacijai per kadenciją aprašo redakciją, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fakulteto dėstytojų akademinės veiklos vertinimo už studijų metus tvarkos aprašo redakciją. Posėdžio metu nutarta teikti Kolegijos tarybai tvirtinti: Kolegijos struktūros pakeitimus; koreguotą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos strateginį planą 2022-2024 m.; Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakciją. 

2023 m. kovo 21 d.  Vietoje Evos Kalkiūtės į kolegijos Akademinę tarybą deleguojamas Benas Verslovas, kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, kolegijos studentas. Posėdžio metu nutarta tvirtinti kandidatų į atsilaisvinusią Akademinės tarybos nario vietą sąrašą:
1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto dekanė, lektorė.
2. Jurgita Ginavičienė, lektorė.
3. Rasa Mazūrienė, lektorė.
4. Brigita Šustickienė, lektorė.
5. Airida Tylienė, Statybos fakulteto prodekanė, lektorė.  
6. Kristina Višnevskienė, lektorė.  

Nutarta tvirtinti Akademinės tarybos nario rinkimų komisijos sudėtį:
1. Eglė Intienė, lektorė.
2. Virginija Urbonienė, lektorė. 
3. Rima Vaičiuvienė, lektorė.
 
Nutarta nustatyti Akademinės tarybos nario į atsilaisvinusią Akademinės tarybos nario vietą rinkimų datą, laiką ir vietą: 2023 m. balandžio 5 d. Statybos fakultete (Antakalnio g. 54) nuo 8.30 iki 11.30 val.; 2023 m. balandžio 5 d. Dizaino ir Technikos fakultetuose (Olandų g. 16) nuo 13.00 iki 16.00 val. 
 
2023 m. vasario 22 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Studijų kainas studentų srautui 2023 metais įstojusiems į I-ąjį kursą, Studijų programų, į kurias 2023 metais bus vykdomas stojančiųjų priėmimas, sąrašą, Stojančiųjų į kolegiją 2023-2024 m. registracijos mokestį – 45 EUR, 2023 metais sukomplektuotų akademinių grupių indeksus, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų redakciją, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo redakciją,  Kolegijos dėstytojų pedagoginio darbo krūvio sudarymo tvarkos aprašo redakciją. Nutarta nustatyti 4500 bendrą studijų vietų skaičių kolegijoje 2023-2024 studijų metams.

2022 m. gruodžio 19 d. Posėdžio metu nutarta patvirtinti Studijų nuostatus. Pasibaigus 2022 – 2023 s.m. rudens semestrui fakultetuose pagal studijų programas atlikti pažangumo analizę įvertinant studentų paskaitų lankomumą. Priimti kiti nutarimai.

2022 m. spalio 21 d. Posėdžio metu nutarta patvirtinti Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą, pritarti Investiciniam MTEP vykdymui reikalingos įrangos poreikio planui 2022-2027 m., teikti Investicinį MTEP vykdymui reikalingos įrangos poreikio planą 2022-2027 m. svarstyti Kolegijos tarybai ir tvirtinti bendrą mokymo vietų skaičius 2023 m. VTDK Profesinio mokymo skyriuje.

2022 m. rugsėjo 7 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti kandidatų į atsilaisvinusią Akademinės tarybos nario vietą sąrašą:
1. Docentas dr. Audrius Čereška.
2. Docentas dr. Andrius Gulbinas.
3. Docentė dr. Dalia Matijkienė.
4. Docentė dr. Gražina Strazdienė.
5. Docentė dr. Edita Šarkienė.

Tvirtinti Akademinės tarybos nario rinkimų komisijos sudėtį:
1. Eglė Intienė, lektorė.
2. Rima Vaičiuvienė, lektorė.
3. Veronika Žvirblė, lektorė.

Nutarta nustatyti Akademinės tarybos nario į atsilaisvinusią Akademinės tarybos nario vietą rinkimų datą, laiką ir vietą: 2022 m rugsėjo 14 d. Statybos fakultete (Antakalnio g. 54) nuo 8.30 iki 11.30 val.; 2022 m. rugsėjo 14 d. Dizaino ir Technikos fakultetuose (Olandų g. 16) nuo 13.00 iki 16.00 val.

Nutarta atnaujinti Etikos komiteto sudėtį:
1. Diana Dzetlauskaitė, III kurso, Statybos studijų programos (SP20D-1) studentė.
2. Rasa Mazūrienė, lektorė.
3. Ričardas Šarupičius, UAB Veikmės statyba, Inžinerinių sistemų grupės vadovas.
4. Alvydas Šeibokas,bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ vadovas -architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorius.
5. Aušra Špūraitė, lektorė.
6. Urtė Žvirblytė, II kurso Grafinio dizaino studijų programos (DD21D-2) studentė.

Nutarta patvirtinti Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto nariu dr. Aurelijų Pitrėną. Priimti kiti nutarimai.

2022 m. birželio 8 d. Posėdžio metu nutarta išrinkti: Virginijų Ramanauską į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui, Audrių Čepulį į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui, Jurgitą Kuliešienę į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui.
Nutarta: 
Paskelbti penkerių metų kadencijos (2022 m. rugpjūčio 28 d. – 2027 m. rugpjūčio 27 d.) Kolegijos tarybos sudėtį:
1. Audrius Čepulis, UAB „Vilniaus rentinys“ gamybos direktorius; Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui.
2. Petras Kaikaris, lektorius; Kolegijos tarybos narys priklausantis kolegijos personalui.
3. Goda Kiaunytė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės prezidentė, Kolegijos tarybos narė skirta Studentų atstovybės.
4. Donatas Kriaučiūnas, lektorius; Kolegijos tarybos narys priklausantis kolegijos personalui.
5. Romualdas Kučinskas, Vilniaus dailės akademijos docentas, Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui skirtas Studentų atstovybės.
6. Jurgita Kuliešienė, Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidentė; Kolegijos tarybos narė nepriklausantis kolegijos personalui.
7. Virginijus Ramanauskas, UAB PERI generalinis direktorius; Kolegijos tarybos narys nepriklausantis kolegijos personalui.
8. Vytenis Surblys, docentas, Kolegijos tarybos narys, priklausantis kolegijos personalui.
9. Marija Vaičienė, docentė, Kolegijos tarybos narė priklausanti kolegijos personalui.

Nutarta tvirtinti dr. Vytenį Surblį, docentą vyriausiuoju žurnalo „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ redaktoriumi, tvirtinti į Etikos komitetą Urtę Žvirblytę, Grafinis dizainas studijų programos (DD21D) studentę, studentų atstovą,  el. paštas urte.zvirblyte@stud.vtdko.lt,  vietoje  Edvardo Marazo, Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos (EI19D) studento.

2022 m. gegužės 23 d. Posėdžio metu nutarta patvirtinti Kolegijos tarybos narių rinkimų datą, laiką ir vietą: 2022 m. gegužės 26 d. organizuoti akademinės bendruomenės balsavimą Antakalnio g. 54 (nuo 8.30 val. iki 11.30 val.) ir Olandų g. 16 (nuo 13.00 val. iki 16.00 val.). Priimti kiti nutarimai.

2022 m. gegužės 18 d. Posėdžio metu nutarta patvirtinti atnaujintą Kolegijos tarybos narių sudėtį likusiam Kolegijos tarybos kadencijos laikotarpiui:
Kolegijos tarybos pirmininkas – Alfonsas Jaras.
Nariai:
1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė.
2. Petras Kaikaris, lektorius.
3. Goda Kiaunytė, Studentų atstovybės prezidentė.
4. Laimutė Sladkevičienė, lektorė.
5. dr. Vytenis Surblys, docentas.
6. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB „Archihalė“ vadovas – architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorius.
7. Kęstutis Vaicekiūtis.
8. Tomas Vyšniauskas, UAB „Electromagnetico“ kūrybos vadovas.

2022 m. gegužės 12 d. Posėdžio metu nutarta patvirtinti Kolegijos tarybos narių į dviejų Tarybos narių vietas, kurių įgaliojimai nutrūko iki kadencijos pabaigos, likusiam Tarybos kadencijos laikotarpiui, rinkimų datą, laiką ir vietą: 2022 m. gegužės 16 d. organizuoti akademinės bendruomenės balsavimą Antakalnio g. 54 (nuo 8.30 val. iki 11.30 val.) ir Olandų g. 16 (nuo 13.00 val. iki 16.00 val.). Priimti kiti nutarimai.

2022 m. gegužės 9 d. Posėdžio metu nutarta: organizuoti fakultetų posėdžius, kuriuose bus renkami 8 kandidatai į Kolegijos tarybos narius, 2022 m. gegužės 13 d. organizuoti akademinės bendruomenės posėdį, kurio metu kandidatai į Kolegijos tarybos narius, priklausantys kolegijos personalui, prisistatys akademinei bendruomenei, pretendentę Auksę Petruškevičiūtę vertinti kaip tinkamą eiti Kolegijos direktoriaus pareigas, pagal Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus, pretendentą Rolandą Vitkūną vertinti kaip tinkamą eiti Kolegijos direktoriaus pareigas, pagal Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus. Priimti kiti nutarimai.

2022 m. balandžio 28 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašą, 2022 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisykles. Paskelbtas negaliojančiu 2013 m. sausio 31 d. protokolu Nr. 14-1 patvirtintas Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas.

2022 m. balandžio 25 d. Posėdžio metu nutarta teikti Kolegijos tarybai tvirtinti Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakciją.

2022 m. kovo 21 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Rašto darbų bendrųjų reikalavimų redakciją, Studijų programų, į kurias 2022 metais bus vydomas stojančiųjų priėmimas, sąrašo redakciją. Priimti kiti nutarimai.

2022 m. vasario 23 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Studijų programų, į kurias 2022 metais bus vydomas stojančiųjų priėmimas, sąrašą, Studijų kainas studentų srautui 2022 metais įstojusiems į I-ąjį kursą, 2022 metais sukomplektuotų akademinių grupių indeksus. Nutarta nustatyti 4500 bendą studijų vietų skaičių kolegijoje 2022-2023 studijų metams. Stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas tiesioginio priėmimo metu ir baigus I-ąjį studijų semestrą vidurkiu ne mažesniu kaip 8 taikyti 200,00 Eur nuolaidą antrojo studijų semestro studijų kainai. Priimti kiti nutarimai.

2022 m. vasario 9 d. Posėdžio metu pritarta Annos Limanovskajos, direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai, lektorės, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininke; dr. Deivido Naviko, Technikos fakulteto docento, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoju. Priimti kiti nutarimai.

2022 m. sausio 26 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų redakciją.

2022 m. sausio 7 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: 2021 – 2022 studijų metais kolegijoje vykdomų apklausų, grįžtamojo ryšio užtikrinimo ir apklausų rezultatų viešinimo planą, Absolventų karjeros stebėsenos tvarkos aprašą. Priimti kiti nutarimai.

2021 m. gruodžio 28 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: kandidatų į Akademinės tarybos narius sąrašą, Akademinės tarybos narių rinkimų komisijos sudėtį.
Posėdžio metu nustatyta Akademinės tarybos narių rinkimų data, laikas ir vieta:
2022 m. sausio 20 d. Statybos fakultete (Antakalnio g. 54);
2022 m. sausio 20 d. Dizaino ir Technikos fakultetuose (Olandų g. 16).

2021 m. gruodžio 8 d. Posėdžio metu nutarta: tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašą, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašą, Studijų pagal individualų studijų grafiką tvarkos aprašo redakciją ir Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo redakciją.

2021 m. spalio 19 d. Posėdžio metu nutarta: tvirtinti Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti organizavimo tvarkos aprašą, Mokslo fondo nuostatų redakciją, Bendrą mokymo vietų skaičius 2022 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Profesinio mokymo skyriuje.
Posėdžio metu patvirtinta darbo grupė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašui atnaujinti iki 2021 m. lapkričio 30 d.:
1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė.
2. dr. Deividas Navikas, Technikos fakulteto docentas.
3. Laimutė Sladkevičienė, Technikos fakulteto lektorė.
4. dr. Marija Vaičienė, Statybos fakulteto docentė.
Posėdžio metu patvirtinta darbo grupė Mokslinės taikomosios veiklos strategijai parengti iki 2021 m. gruodžio 21 d.:
1. dr. Laura Gudelytė – Žilinskienė, Statybos fakulteto lektorė.
2. dr. Dalia Matijkienė, Dizaino fakulteto docentė. 
3. dr. Alfredas Rimkus, Technikos fakulteto docentas.
4. dr. Gražina Strazdienė, Technikos fakulteto dekanė.
5. dr. Vytenis Surblys, Technikos fakulteto docentas.
6. dr. Edita Šarkienė, Statybos fakulteto docentė.

2021 m. birželio 21 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: 2022-2024-ųjų metų strateginį veiklos planą, 2022-2027-ųjų metų Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veiklos strategiją ir Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašo redakciją.

2021 m. balandžio 22 d. Posėdžio metu nutarta: įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentę Goda Kiaunytę, vietoj Paulinos Vaičiūnaitės, pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašo redakcijos iki kito Akademinės tarybos posėdžio, tvirtinti Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2021 metais taisykles, paskelbti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtas gaires dėl akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu prie visų kolegijos studijas reglamentuojančių dokumentų, įpareigoti fakultetų dekanus užtikrinti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtų gairių dėl akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu įgyvendinimą priklausomai nuo studijų specifikos.
Posėdžio metu patvirtinta darbo grupė klausimynų parengimui:
1. dr. Andrius Gulbinas, docentas.
2. Goda Kiaunytė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės prezidentė.
3. Edvardas Marazas, kolegijos studentas.
4. Kamilė Motovaitė, kolegijos studentė.
5. dr. Deividas Navikas, docentas.
6. Diana Radzevičiūtė, Kokybės ir dokumentų valdymo tarnybos vadovė.
7.Brigita Šustickienė, lektorė.

2021 m. vasario 10 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2021-2022 studijų metais, sąrašą, 2021 m. įstojusiųjų į I- ąjį kursą studentų srauto metines studijų kainas, 2021 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus. Nutarta nustatyti 4500 bendrą studijų vietų skaičių kolegijoje 2021-2022 studijų metams. Stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas tiesioginio priėmimo metu ir baigus I-ąjį studijų semestrą vidurkiu ne mažesniu kaip 8 taikyti 200,00 Eur nuolaidą antrojo studijų semestro studijų kainai. Priimti kiti nutarimai.

2020 m. lapkričio 24 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų programų komiteto nuostatų redakciją, žurnalo „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ redkolegijos narių sąrašą. Priimti kiti nutarimai.

2020 m. spalio 15 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo redakciją.

2020 m. rugsėjo 30 d. Posėdžio metu nutarta pritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statuto pakeitimo projektui ir teikti svarstyti Kolegijos tarybai.

2020 m. liepos 2 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti 2020 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklių redakciją.

2020 m. birželio 19 d. Posėdžio metu trejų metų kadencijai (2020 m. birželio 28 d. – 2023 m. birželio 27 d.) patvirtinta Etikos komiteto sudėtis:
1. Audrius Čepulis, UAB „Vilniaus rentinys“ gamybos direktorius.
2. Dominyka Juzakėnaitė, studijų programos Grafinis dizainas studentė (DD29D grupė).
3. Donatas Kriaučiūnas, kolegijos lektorius.
4. Edvardas Marazas, studijų programos Elektros ir automatikos inžinerija studentas (EI19D grupė).
5. Alvydas Šeibokas bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ vadovas – architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorius.
6. dr. Rolandas Vitkūnas, kolegijos docentas.

2020 m. balandžio 30 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2020 metais taisykles, 2020 m. įstojusiųjų į I- ąjį kursą studentų srauto metines studijų kainas, Akademinių grupių indeksavimo tvarkos redakciją ir 2020 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus.

2020 m. kovo 12 d. Posėdžio metu nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentę Pauliną Vaičiūnaitę į Akademinės tarybos sudėtį įtraukti Edvardą Marazą vietoj Beno Preimono; tvirtinti Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašo, Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašo, Studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo ir procedūrinių pažeidimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, tvarkos aprašo redakcijas; tvirtinti Tarptautiškumo plėtros strategiją 2020-2025 m. Nutarta stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas tiesioginio priėmimo metu ir baigus I-ąjį studijų semestrą be akademinių skolų taikyti 300,00 Eur nuolaidą antrojo studijų semestro studijų kainai. Priimti kiti nutarimai. 

2020 m. sausio 17 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Rašto darbų bendrųjų reikalavimų redakciją.

2019 m. gruodžio 20 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo ,,Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimų, jų recenzavimo, etikos principų redakciją, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų redakciją. Priimti kiti nutarimai.

2019 m. rugsėjo 27 d. Posėdžio metu nutarta sutikti su siūloma Kolegijos struktūros pertvarka reikalinga 2019-2021 metais Kolegijos strateginiam veiklos planui įgyvendinti, tvirtinti Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašą. 

2019 m. birželio 28 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2019 metais taisyklių redakciją, Studijų planus 2019-2020 studijų metams. 

2019 m. kovo 27 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų atestacijai per kadenciją aprašo redakciją, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų atestacijos ir viešų konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo redakciją, Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašą, 2019 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus. Nutarta tvirtinti atnaujintas studijų programas: Interjero dizainas (valstybinis kodas 6531PX009), Grafinis dizainas (valstybinis kodas 6531PX008), Multimedijos dizainas (valstybinis kodas 6531PX011), Fotografijos technologija (valstybinis kodas 6531PX010), Kelių inžinerija (valstybinis kodas 6531EX022), Informacinių sistemų inžinerija (valstybinis kodas 6531BX011), Geležinkelio transporto inžinerija (valstybinis kodas 6531EX021), Transporto logistika (valstybinis kodas 6531LX036), Elektros ir automatikos inžinerija (valstybinis kodas 6531EX023), Automobilių elektronikos sistemos (valstybinis kodas 6531EX024), Energijos inžinerija (valstybinis kodas 6531EX020), Mechaninių technologijų inžinerija (valstybinis kodas 6531EX026), Automobilių techninis eksploatavimas (valstybinis kodas 6531EX025).

2019 m. kovo 15 d. Posėdžio metu nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentą Evaldą Striauką; tvirtinti: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos strategiją 2019-2027 m., Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fakulteto dėstytojų akademinės veiklos vertinimo už studijų metus tvarkos aprašo redakciją, Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2019 metais taisykles, Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2019-2020 studijų metais, sąrašą, 2019 įstojusiųjų į I-ąjį kursą studentų srauto metines studijų kainas. Priimti kiti nutarimai.

2019 m. sausio 30 d. Posėdžio metu nutarta teikti Kolegijos tarybai tvirtinti Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašą.

2018 m. gruodžio 4 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti VTDK strateginius tikslus, uždavinius bei rodiklius 2019–2021 metams, Rašto darbų bendruosius reikalavimus, priimti kiti nutarimai.

2018 m. birželio 27 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų planus 2018–2019 studijų metams, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimų, jų recenzavimo, etikos principus, 2018 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų, Praktikų organizavimo tvarkos aprašo ir Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo redakcijas. Nutarta patikslinti Baigiamųjų darbų rengimo rekomendacijas pagal kiekvieną studijų kryptį iki 2018 m. spalio 31 d. 

2018 m. kovo 16 d. Posėdžio metu pritarta Kolegijos 2018–2020-ųjų metų strateginiam veiklos planui ir nutarta jį teikti Kolegijos tarybai, nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių ir Akademinės tarybos narių sudėtis Studentų atstovybės prezidentą Evaldą Striauką vietoj Deimantės Frolovaitės, tvirtinti Tarptautiškumo plėtros strategiją 2018–2020 metams, Priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais sąlygas, Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais taisykles, Stojančiųjų į kolegiją 2018–2019 studijų metais registracijos mokestį – 40,00 eurų. Stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas iki 2018 m. liepos 25 d., I-mą studijų semestrą taikyti 50% studijų kainos nuolaidą. Priimti kiti nutarimai.

2018 m. sausio 26 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Akademinės tarybos darbo reglamento redakciją, Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2018–2019 studijų metais, sąrašą, 2018 m. įstojusiųjų į I-ąjį kursą studentų srauto metinių studijų kainas, nustatyti 4500 bendra studijų vietų skaičių kolegijoje 2018–2019 studijų metams. Vietoje dr. Gražino Strazdienės į Akademinę tarybą išrinkta dr. Marija Vaičienė, Statybos fakulteto lektorė. Studentų atstovybei išrinkus naują Studentų atstovybės prezidentą Evaldą Striauką, nutarta deleguoti jį į Etikos komitetą vietoje Deimantės Frolovaitės.

2017 m. spalio 30 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų nuostatų, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo ir Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašo redakcijas.

2017 m. birželio 27 d. Posėdžio metu paskelbta Kolegijos tarybos sudėtis penkerių metų kadencijai (2017 m. rugpjūčio 28 d. – 2022 m. rugpjūčio 28 d.):

1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė
2. Alfonsas Jaras, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas, AB „Montuotojas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
3. Deimantė Frolovaitė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės prezidentė
4. Petras Kaikaris, lektorius
5. dr. Gražina Strazdienė, dekanė, docentė
6. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovas – architektas. Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas
7. Kęstutis Vaicekiūtis, Vilniaus m. savivaldybės UAB „Grinda“ direktorius
8. Tomas Vyšniauskas, UAB „Electromagnetico“ kūrybos vadovas
9. Eimutis Zakarevičius, Studijų tarnybos vedėjas, lektorius

Posėdžio metu nutarta tvirtinti 2017 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus, Studijų nuostatų, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodekso redakcijas, 2017 – 2020 metų kadencijos šios sudėties Etikos komitetą:

1. Beatričė Banel, Studentų atstovybės atstovė.
2. Deimantė Frolovaitė, Studentų atstovybės atstovė, Prezidentė.
3. Rima Marcinkevičienė, lektorė, kolegijos darbuotojų atstovė.
4. Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos l.e.p. prezidiumo pirmininkas (Prezidentas), socialinių partnerių atstovas.
5. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovas – architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas, socialinių partnerių atstovas.
6. Virginija Urbonienė, lektorė, kolegijos darbuotojų atstovė.

2017 m. gegužės 9 d. Posėdžio metu atrinkti į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui Alfonsas Jaras, Kęstutis Vaicekiūtis, Alvydas Šeibokas ir Tomas Vyšniauskas. Nutarta kreiptis į Aukštojo mokslo tarybą dėl šių kandidatų įvertinimo.

2017 m. balandžio 27 d. Elektroninio posėdžio metu patvirtintos Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2017 metais taisyklės.

2017 m. kovo 31 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Akademinės tarybos darbo reglamentą, Akademinės tarybos darbo planą, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašą. Taip pat patvirtinta Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų ir Studijų baigimą liudijančių dokumentų išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo redakcijas. 

2017 m. vasario 1 d. Posėdžio metu pritarta Annos Limanovskajos, direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininke; Deivido Naviko, Technikos fakulteto lektoriaus, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoju. Pritarta Deimantės Frolovaitės, kolegijos studentės, Studentų atstovybės prezidentės, kandidatūrai Kolegijos ir Akademinės tarybų sudėtyse vietoj Inesos Bičkovaitės. Priimti kiti nutarimai.