Apklausa „Dėstytojų patirtis, interesai, reikalavimai ir lūkesčiai hibridinio mokymo(si) aplinkose“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Pristatome dėstytojų apklausą, kuri buvo atlikta keturiose šalyse (Vokietijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir Portugalijoje) šių metų balandį kaip dalis Europos Sąjungos Erasmus+ programos projekto „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“

Apklausos tikslas buvo nustatyti dėstytojų poreikius ir interesus hibridinio mokymo(si) aplinkose. Šios apklausos kontekste mišrus mokymasis ir mokymas buvo apibrėžtas kaip situacija, kai studentai ir dėstytojas vienu metu susitinka tiek fizinėje vietoje (pvz., auditorijoje), tiek virtualioje erdvėje (pvz., naudojant MS Teams arba Zoom). Apklausos rezultatai bus naudojami siekiant sukurti specializuotus mokymus dėstytojams apie hibridinį mokymą ir mokymąsi.
Pagrindinės išvados
1. Hibridinio mokymo patirtis
Buvo nustatyti įvairūs dėstytojų esamos patirties lygiai: apie 40% respondentų atsakė turintys tam tikrą hibridinio mokymo(si) patirtį, tuo tarpu 30% turėjo didelę patirtį, o 30% turėjo mažai arba visai neturėjo patirties.

2. Susidomėjimas hibridiniu mokymu

  • Didelis susidomėjimas profesiniu tobulėjimu: 70% dėstytojų išreiškė didelį susidomėjimą profesinio tobulėjimo galimybėmis siekiant ugdyti ir tobulinti hibridinio mokymo įgūdžius.
  • Pageidaujamos mokymosi formos: praktiniai auditoriniai (50%) ir internetiniai mokymai (40%) buvo pasirinkti kaip labiausiai pageidaujamos mokymosi formos, o mažesnė apklaustųjų grupė rinkosi pilnai savarankiško mokymosi galimybes (10%).

3. Veiksmingo hibridinio mokymo reikalavimai

  • Technologijos ir infrastruktūra: 60% respondentų pabrėžė patikimų technologijų ir patikimos infrastruktūros poreikį kaip svarbų veiksnį veiksmingam hibridiniam mokymui.
  • Mokymo metodai: 55% akcentavo veiksmingų mokymo metodų, pritaikytų hibridiniam mokymui, svarbą.
  • Palaikymo sistemos: 45% paminėjo būtinybę turėti techninę pagalbą ir nuolatinį profesinį tobulėjimą.

4. Lūkesčiai dėl mišraus mokymo

  • Įsitraukimas ir sąveika: 65% dėstytojų tikisi, kad hibridinis mokymas padidins studentų įsitraukimą ir sąveiką, derinant auditorinio ir internetinio mokymosi galimybes ir privalumus.
  • Lankstumas: 60% tiki, kad hibridinis mokymas gali suteikti didesnį lankstumą studentams ir dėstytojams, atsižvelgiant į įvairius mokymosi stilius ir tvarkaraščius.
  • Iššūkiai: dėstytojai yra susirūpinę dėl galimų iššūkių, įskaitant dviejų skirtingų aplinkų valdymą vienu metu ir užtikrinant vienodą visų studentų dalyvavimą.

Išvados

Apklausos rezultatai atskleidžia didelį dėstytojų norą tobulinti savo įgūdžius ir žinias hibridinio mokymo srityje. Aiškiai išreikštas poreikis profesiniam tobulėjimui, ypač praktinių mokymų ir internetinių kursų pagalba, orientuojantis į technologinės infrastruktūros gerinimą ir didaktinių kompetencijų tobulinimą.

Nors entuziazmas dėl hibridinio mokymo galimybių padidinti įsitraukimą ir lankstumą yra didelis, dėstytojai supranta iššūkius ir tikisi veiksmingo palaikymo norint sėkmingai mokyti mišriose aplinkose.

Šios įžvalgos padės kurti tikslines mokymo programas ir kursus, kurie suteiks pedagogams reikalingus įrankius ir įgūdžius sėkmingam hibridiniam mokymui.