Bibliografinės nuorodos ir citavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Bibliografinės nuorodos ir citavimas

Informacijos šaltinių aprašų, citavimo ir literatūros sąrašų sudarymo, tvarkymo galimybės

Mokslinio darbo autorius, skelbdamas savo atliktų tyrimų ar teorinių svarstymų rezultatus, turi neišvengiamai remtis kitų mokslininkų kūriniais ar tekstais bei parodyti savo santykį su jais. Svarbu tai atlikti sąžiningai ir etiškai. Norint išvengti plagijavimo, būtina pateikti bibliografines nuorodas į šaltinius. Nuorodų pateikimas tekste leidžia identifikuoti, koks šaltinis yra cituojamas. Informaciją iš šaltinių galima naudoti keliais būdais: 

  • Citavimas – palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotas originale. Pateikiami tikslūs autoriaus žodžiai. Citata rašome kabutėse („…”).
  • Perfrazavimas – kitų autorių mintys perpasakotos savais žodžiais, neiškreipiant autoriaus minties Perfrazuojant būtina atskirti kito autoriaus mintis nuo savų komentarų, naudoti įvairias frazes, pvz.: mokslininko požiūriu…,kaip teigia…, kaip teigia…, kaip tvirtina…, anot…ir kt.

Visus moksliniame darbe cituotus, analizuotus ir apibendrintus šaltinius reikia nurodyti tekste (nuorodos) ir literatūros sąraše (šaltinių bibliografiniai aprašai). Jame turi būti aprašyti visi ir tik tie šaltiniai, kurie yra paminėti tekste, o tekste turi būti nurodyti tik tiek šaltiniai, kurie įtraukti į literatūros sąrašą. 

Daugiau informacijos: Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: Nacionalinio projekto eMoDB.LT mokomoji medžiaga tyrėjams ir studentams [interaktyvus]. 2019. Atviroji prieiga: https://open.ktu.edu/mod/book/view.php?id=1155&chapterid=647