BRIDGEHEAD: galutinis projekto partnerių susitikimas Turkijoje

#suVIKOpavyko

2018 m. spalio 15-19 d. įgyvendinant projekto „Tilto tarp profesinio švietimo ir įsidarbinimo statybos srityje tiesimas jaunimui su girdėjimo negalia“ („Building A Bridge From Vocational Education To Employment In Construction Sector For Youth With Hearing Disability“ (BRIDGEHEAD) Nr. 2016-1-TR01-KA202-034238 veiklas, du Kolegijos Statybos fakulteto atstovai dalyvavo galutiniame projekto partnerių susitikime Eskisehiro technikos universitete (Turkijos Respublika).

Šiame projekto partnerių susitikime, vykusiame Eskišehire (Turkijos Respublika), taip pat dalyvavo projekto partneriai iš Johno Moores universiteto (Jungtinė Karalystė), Minho universiteto (Portugalijos Respublika) bei socialinių partnerių iš Erbil Project Consulting Engineering Co.Inc. (Turkijos Respublika) atstovai.

Susitikimo metu aptartos įgyvendintos projekto veiklos ir pasiekti rezultatai, išanalizuotas projekto biudžetas ir įsisavintos lėšos, suderinta galutinės partnerių projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo data. Taip pat su Anadolu universitete studijuojančiais klausos negalią turinčiais studentais diskutuota dėl projekto metu parengtos medžiagos tinkamumo ir pritaikymo kurtiesiems, pateiktos ir įžvalgos bei pasiūlymai dėl galimos bendros projektinės veiklos ateityje, kitų bendradarbiavimo tarp projekto partnerių institucijų galimybės.

Pagrindinis projekto siekis – prisidėti prie geresnės jaunuolių su klausos negalia integracijos visuomenėje ir darbo rinkoje, sukuriant ir pritaikant profesinio rengimo programas (ir metodinę medžiagą) kurtiesiems ar neprigirdintiesiems bei juos įdarbinant statybos sektoriaus įmonėse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-11-01 – 2018-10-31.