VTDK veiklos strategija

#suVIKOpavyko

2022-2027 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veiklos strategija

Europos žaliojo kurso politika, konverguojančios technologijos, visuomenės senėjimas ir kvalifikacijos tobulinimo poreikis, nepalanki demografinė situacija, didėjanti konkurencija dėl studentų su šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, išaugę reikalavimai studijų kokybei – pagrindinės tendencijos ir iššūkiai, su kuriais Kolegija susiduria šiandien. Reaguodami į šiuos pokyčius ir tendencijas ketiname įgyvendinti įvairias iniciatyvas, orientuotas į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą ir kolegijos bendruomenės narių proaktyvumą stiprinančios organizacinė kultūros kūrimą.

Darbo grupės parengtoje ir su kolegijos bendruomene aptartoje 2022-2027 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veiklos strategijoje pristatoma kolegijos misija, vizija, vertybės ir strateginės plėtros kryptys, pagal kurias iškelti strateginiai uždaviniai, numatyti vertinimo rodikliai.

Ši strategija skirta visoms suinteresuotoms šalims – Kolegijos bendruomenei, socialiniams partneriams, valdžios institucijoms. Strategijoje išreiškiame siekį kurti didžiausią pridėtinę vertę studentams, viešojo ir privataus sektoriaus socialiniams partneriams bei plačiajai visuomenei.

Vadovaudamiesi šia strategija vykdysime savo veiklą, kryptingai siekdami Kolegijos vizijos įgyvendinimo.

2022-2027 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos veiklos strategija

Integruotos plėtros strategija 2011-2021