Promoting the internationalisation of the Vilnius College of Technologies and Design's Interior Design Construction and Road Transport Management study programmes

#suVIKOpavyko

Promoting the internationalisation of the Vilnius College of Technologies and Design’s Interior Design Construction and Road Transport Management study programmes

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2011 m. rugsėjo 13 d., sutarties Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-033.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projekto pavadinimas: „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS „INTERJERO DIZAINO“, „STATYBOS“ IR „VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU VADYBOS“ STUDIJŲ PROGRAMŲ TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2011 m. rugsėjis – 2013 m. rugsėjis).

Projekto išlaidų suma: 823200 Lt.

Paramos suma: 761750 Lt.

Projekto tikslas: didinti studijų programų „Interjero dizainas“, „Statyba“ ir „Vežimo kelių transportu vadyba“ tarptautiškumą jas atnaujinant ir pritaikant dėstyti užsienio kalba.

Projekto uždaviniai: atnaujinti studijų programas Interjero dizainas, Statyba ir Vežimo kelių transportu vadyba.

Projekto rezultatai: Šio projekto metu 3 studijų programose bus parengti (arba atnaujinti) ne trumpesni kaip vieno semestro trukmės tarpdisciplininiai moduliai anglų kalba, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus. Jauniems specialistams labai svarbu įgyti gebėjimą matyti problemos ir jos sprendimo būdų visumą, todėl itin didelę reikšmę turi tarpdisciplininiai ryšiai studijų programoje ir į problemos sprendimą orientuoto mokymo(si) metodų taikymas.

Numatomas diegti į problemų sprendimą orientuotas projektinis mokymas, kurį kolegijos studentai ir dėstytojai išbandė kartu su tarptautiniais partneriais. Projektas kels VTDK dėstytojų kvalifikacijos lygį, skatins pedagoginio personalo įsitraukimą į institucijos kultūros, palankios tarptautinių studijų vykdymui, kūrimą ir plėtotę.

Projekto rezultatai prisidės prie Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 metų programoje keliamo uždavinio „Užsienio studentų pritraukimas studijuoti Lietuvoje, suteikiant studijas kaip paslaugą“ įgyvendinimo.

Project Management Team:

Projekto vadovė Rima Marcinkevičienė — koordinuoja projekto veiklų įgyvendinimą, organizuoja administravimo grupės darbą, užtikrina numatytų rezultatų pasiekimą, bendrauja su įgyvendinančiąja institucija.

Finansininkė Natalija Kalpakova — užtikrina tinkamą projekto lėšų apskaitą.

Administratorė Nijolė Popovienė — organizuoja veiklų įgyvendinimą, tvarko projekto dokumentaciją, organizuoja projekto viešinimą.

Viešųjų pirkimų specialistė Diana Marčenko — užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą.

NAUJIENOS

 • 2012 m. sausio 31 d.
  Darbą baigė studijų programų atnaujinimui bei modulių rengimui priimti darbuotojai.
 • 2012 m. sausio 17 d.
  Finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainėje (DMS) gautas pranešimas “Dėl mokėjimo prašymo Nr. 2 dalies MPD3 patvirtinimo”.
 • 2012 m. sausio 12 d.
  Atliktas esminis sutarties keitimas. Remiantis 2009 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 96 straipsniu Valstybinių aukštųjų mokyklų pertvarkymas iš biudžetinių įstaigų į viešąsias įstaigas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. July 23 nutarimo Nr.785 „Dėl Vilniaus technikos kolegijos reorganizavimo“ pakeitimo“ keičiasi projekto vykdytojo teisinė forma – biudžetinė įstaiga Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Pasirašytas papildomas susitarimas dėl 2011m. rugsėjo 13 d. projekto „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos „Interjero dizaino“, „Statybos“ ir „Vežimo kelių transportu vadybos“ studijų programų tarptautiškumo skatinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-šmm-07-K-02-033 pakeitimo
 • 2011 m. gruodžio 27 d.
  2011-12-09 ESF agentūrai pateiktas MP 2. 2011-12-27 pateiktas MP 2 patikslinimas.
 • 2011 m. gruodžio 2 d.
  2012-12-01 darbą pradėjo studijų programų atnaujinimui bei modulių rengimui priimti 18 darbuotojų ir metodinės medžiagos rengimui priimti 15 darbuotojų.
 • 2011 m.gruodžio 1 d.
  Lapkričio 25 d. prasidėjo Interjero dizaino, Statybos ir Vežimo kelių transportu studijų programų dėstytojų mokymai. Mokymai vyksta pagal iš anksto sudarytą grafiką.
 • 2011 m. lapkričio 21 d.
  Įvyko konkursas ,,Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas“. Laimėtoju paskelbtas ir sutartis pasirašyta su UAB „Ekonomikos mokymo centras“.
 • 2011 m. lapkričio 4 d.
  Dienraštyje „Lietuvos žinios“ Nr.254 (13 081) paskelbtas straipsnis apie vykdomą projektą „Mūsų tikslas – studijų tarptautiškumo plėtra“.
 • 2011 m. spalio 26 d.
  ESF agentūra pritarė projekto kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninei specifikacijai.
 • 2011 m. spalio 18 d.
  ESF agentūrai pateikta derinti projekto kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija.
 • 2011 m. spalio 17 d.
  2011 m. spalio 5 d. ESF agentūrai pateiktas derinti projekto pirkimų planas. Spalio 17 d. gautas pritarimas.
 • 2011 m. spalio 3 d.
  ESF agentūrai pateiktas Avanso mokėjimo prašymas.
 • 2011 m. rugsėjo 30 d.
  ESF agentūrai pateiktas suderintas Mokėjimo prašymų teikimo grafikas.
 • 2011 m. rugsėjo 27 d.
  Projekto vadovė Rima Marcinkevičienė ir projekto finansininkė Natalija Kalpakova dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros organizuotame seminare „PAGRINDINIAI ESF PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR ADMINISTRAVIMO ASPEKTAI”, skirtą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektų vykdytojams, įgyvendinantiems projektus pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K (2 kvietimas) „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Seminaras vyko 2011 m. rugsėjo 27 d. viešbutyje ir konferencijų centre „Karolina“, Sausio 13-osios g. 2, Vilniuje. Seminare buvo aiškinama, kaip naudotis Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetaine (DMS), vyko praktiniai užsiėmimai grupėse (Mokėjimo prašymo pildymas, Sutarčių keitimai).
 • 2011 m. rugsėjo 13 d.
  Pasirašyta projekto „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos „Interjero dizaino“, „Statybos“ ir „Vežimo kelių transportu vadybos“ studijų programų tarptautiškumo skatinimas“, projekto kodas VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-033, finansavimo ir administravimo sutartis (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-033).