Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Automobilių transporto taršos emisijų mažinimo galimybių tyrimas iškastinius degalus pakeičiant iš bioatliekų gaminamais dvigubais biodegalais

Projekto Nr. : 09.3.3.-LMT-K-712-16-0094

Projekto pavadinimas: „Automobilių transporto taršos emisijų mažinimo galimybių tyrimas iškastinius degalus pakeičiant iš bioatliekų gaminamais dvigubais biodegalais“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-10-10
Projekto pabaiga – 2020-04-30
Skiriamas finansavimas – 2816,33 Eur. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. 

Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje, sprendžiant ekologines ir energetines problemas, planuojama remti antros ir sekančių kartų biodegalų (iš atliekų ir nemaistinių žaliavų) gamybą, nustatant CO2 dujų emisijų sumažinimą 60 % per gyvavimo ciklą. Siekiant vystyti tvarų transportą ir energetiką, reikia vystyti skystų bei dujinių biodegalų gamybą bei tobulinti šių alternatyvių degalų pritaikymo technologijas. Slėginio uždegimo varikliuose, turinčiuose aukštą energetinį efektyvumą, racionalu naudoti dvigubus degalus (biodyzeliną ir biodujas) kur skystas biodyzelinas skirtas uždegimo procesui, o biodujos yra papildomas energijos šaltinis. Tokiu būdu galima generuoti didelius energijos kiekius panaudojant įvairias bioatliekas. Siekiant geriausių energetinių ir ekologinių rodiklių reikia nustatyti optimalių kompozicijų mišinius, reguliuoti degalų tiekimo algoritmą, deginių recirkuliaciją ir kitus variklio parametrus.

Projekto tikslas – eksperimentiškai ištirti dvigubais biodegalais veikiančio slėginio uždegimo variklio ekologinius rodiklius įtakojančius veiksnius, nustatant optimalų variklio valdymą.

Atlikus tyrimą bus eksperimentiškai ištirti ir palyginti slėginio uždegimo variklio ekologiniai rodikliai varikliui veikiant alternatyviais atsinaujinančiais biodegalais ir tradiciniais iškastiniais degalais. Tyrimo metu dalis skystų degalų bus pakeista biodujomis, nustatytas dvigubų biodegalų mišinio sudėtis ir efektyvus jų tiekimo algoritmas siekiant mažiausios aplinkos taršos.

Įgyvendindamas projektą „Automobilių transporto taršos emisijų mažinimo galimybių tyrimas iškastinius degalus pakeičiant alternatyviais iš bioatliekų gaminamais dvigubais (skystais ir dujiniais) degalais“ studentas įgys žinių ir praktinės patirties vidaus degimo variklių eksploatacinių rodiklių mokslinių tyrimų srityje. Studentas įsisavins tyrimų metodiką, susipažins su gautų rezultatų analizės principais, nagrinėjant vidaus degimo variklių ekologinius ir energetinius rodiklius, įvertins alternatyvių biodegalų naudojimo teigiamus aspektus.

Tyrimo rezultatai suteiks galimybes plačiau panaudoti biodegalus (biodyzeliną ir biodujas) transporte ir energetikoje, vystant alternatyvių degalų gamybą, kuriai naudojamos bioatliekos, tokiu būdu mažinant aplinkos taršą nei šiltnamio dujų emisiją.