Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Dizaino ir naujųjų medijų studijų kokybės tobulinimas

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-122
Paramos sutartis pasirašyta 2010 m. balandžio1 d., sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-122
Projekto trukmė – 30 mėnesių (2010 m. balandis – 2012 m. rugsėjis)

Projekto išlaidų suma – 922 766,00 Lt,
Paramos suma – 922 766,00 Lt.

Projekto tikslas: Spartūs technologijų ir tarptautinės rinkos poreikių pokyčiai, vykstantys dizaino ir medijų srityje, reikalauja nuolatinio studijų programų tobulinimo, naujų kompetencijų, sudarančių galimybę absolventams konkuruoti tarptautinėje rinkoje, suteikimo.
Projekto metu bus atnaujinamos „Grafinio dizaino“, „Fotografijos technologijos“ ir „Interaktyviojo dizaino“ studijų programos, pastarosios programos pavadinimą keičiant į „Multimedijos dizainas“.
Projekto metu įgyvendinti mokymai bei stažuotės sudarys prielaidas studijų programų, orientuotų į studentų mokymosi pasiekimus, atnaujinimui, naujų mokymo metodų diegimui, naujos mokymo metodikos ir mokomosios medžiagos parengimui.
Tikslinės grupės – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto dėstytojai, studentai.

Projekto rezultatai:
Įgyvendinus projekte numatytus tikslus ir uždavinius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto studentai turėtų gauti pakankamai kompetencijų, kad galėtų sėkmingai tęsti studijas, dirbti ir siekti karjeros įvairiose šalyse.
Atnaujintų programų turinys bus orientuotas į studijų rezultatus ir pritaikytas lanksčiam naujų šakų įvedimui ar keitimui, priklausomai nuo technologijų kaitos ir rinkos poreikių, sudarys galimybę plačiai taikyti inovatyvius mokymo/si metodus: projektinį, į problemą nukreiptą metodą, mišrų metodą ir kt. Visa tai priartins Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos vykdomas studijas prie užsienio dizaino ir multimedijos mokyklų standartų ir palengvins kolegijos studentų (taip pat ir atvykusių iš užsienio šalių) integravimąsi kitose aukštosiose mokyklose bei tarptautinėje rinkoje.