Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programų Elektros ir automatikos inžinerija ir Geležinkelio transporto inžinerija bei Socialinių mokslų srities studijų programos Transporto logistika atnaujinimas

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto pavadinimas: „INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS STUDIJŲ PROGRAMŲ „ELEKTROS IR AUTOMATIKOS INŽINERIJA“ IR „GELEŽINKELIO TRANSPORTO INŽINERIJA“ BEI SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES STUDIJŲ PROGRAMOS „TRANSPORTO LOGISTIKA“ ATNAUJINIMAS“.

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-049.

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta  2010 m. balandžio 1 d., sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-049

Projekto trukmė – 30 mėnesių (2010 m. balandžio 1 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d.)

Projekto išlaidų suma – 909 422,00 Lt,

Paramos suma – 909 422,00 Lt.

Projekto tikslas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programų atnaujinimas siekiant tobulinti studijų kokybę ir didinti tarptautiškumą globalios ekonomikos kontekste. Įgyvendinant reorganizavimo nuostatas, sujungus dvi kolegijas, siekiama didinti institucijos veiklos efektyvumą ir tobulinti studijų kokybę atsisakant besidubliuojančių siaurų studijų programų.

Projekto uždaviniai:
1.       Transporto logistikos studijų programos atnaujinimas
2.       Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos atnaujinimas
3.       Geležinkelio transporto inžinerijos studijų programos atnaujinimas

Projekto prioritetas: atnaujintų studijų programų atitikimas europinių dokumentų nuostatoms ir studijų proceso perorientavimas į mokymo(si) rezultatus, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus.

Projekto rezultatai: Šio projekto metu bus atnaujintos ir akredituotos 3 kolegijos inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programos, parengta metodinė medžiaga lietuvių ir anglų kalba, išleista mokymo(si) medžiaga lietuvių kalba. Šie fiziniai (materialūs) projekto rezultatai bus visiškai panaudojami, tęsiant studijų programų įgyvendinimą.
Įgyvendinus projekte numatytus uždavinius ir pasiekus užsibrėžtą tikslą bus pasiekti rezultatai, turintys įtakos tolesniam studijų programų rengimui ir naujos, modernios, atitinkančios besikeičiančius ekonomikos ir verslo poreikius mokymo(si) medžiagos sukūrimui, pereinant prie platesnio mokymo turinio pritaikomumo.
Studijų programų atnaujinimas įneš svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos vystymąsi ir socialinę sanglaudą. Projekto metu bus sudarytos prielaidos toliau plėtoti švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimą harmonizuojant transporto ir elektros inžinerijos sektoriaus specialistų pasiūlą ir paklausą.

Projekto administravimo grupė:
Projekto vadovė Rūta Buivydienė –  koordinuoja projekto veiklų įgyvendinimą, organizuoja administravimo grupės darbą, užtikrina numatytų rezultatų pasiekimą, bendrauja su įgyvendinančiąja institucija.
Finansininkė Asta Malinauskienė – užtikrina tinkamą projekto lėšų apskaitą.
Administratorė Rima Marcinkevičienė – organizuoja veiklų įgyvendinimą, tvarko projekto dokumentaciją, organizuoja projekto viešinimą.
Viešųjų pirkimų specialistė Lina Barškėtienė – užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą.

NAUJIENOS

 • 2012-11-13
  Iš Europos socialinio fondo agentūros gautas pranešimas „Dėl Europos auditorių rūmų audito“ 2012-11-22.
  Pasirengta auditui.
 • 2012-10-30
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas galutinis MP014.
 • 2012-09-30
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas Galutinė ataskaita.
 • 2012-08-03
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas MP013.
  Baigtos visos projekto veiklos. Pasiekti visi rodikliai.
 • 2012-06-04
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas MP012.
 • 2012-05-15
  Baigtas studijų programų galutinis vetinimas. Gauti studijų programos akreditavimo dokumentai iš aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą,  Evalag (Evaluationsagentur Baden-Württemberg). Studijų programos akredituotos iki 2015-08-15.
 • 2012-04-30
  Baigtas studijų programų „Transporto logistika“, „Elektros ir automatikos inžinerijos“, „Geležinkelių transporto inžinerijos“ bandomasis įgyvendinimas.
 • 2012-03-20
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta derinti lankstinukų leidybos paslaugų pirkimo techninė specifikacija. 2012-03-29 gautas pritarimas.
 • 2012-03-14
  2012-03-12/14 įvyko ekspertų iš Vokietijos, atliekančių galutinį studijų programos „Elektros ir automatikos inžinerija“ vertinimą, vizitas kolegijoje.
 • 2012-03-07
  2012-03-05/07 įvyko ekspertų iš Vokietijos, atliekančių galutinį studijų programų „Transporto logistika“ ir „Geležinkelių transporto inžinerija“ vertinimą, vizitas kolegijoje.
 • 2012-03-06
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas MP011.
 • 2012-03-01
  Baigtos 1.1.3., 1.2.3., 1.3.3. veiklos. Išleista visa projekte numatyta metodinė medžiaga.
 • 2012-01-12
  Pasirašytas papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.
 • 2012-01-06
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta Tarpinė ataskaita ir MP010.
 • 2011-12-27
  Atliktas neesminis projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimas. 2012-01-09 gautas pritarimas.
 • 2011-12-19
  Atliktas esminis projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimas. 2012-01-03 gautas pritarimas.
 • 2011-11-30
  Europos socialinio fondo agentūrai paskesnei priežiūrai pateikti viešojo pirkimo „Galutinis studijų programų vertinimo paslaugų pirkimas“ dokumentai. 2011-12-19 gautas pritarimas.
 • 2011-11-14
  Įvyko galutinio studijų programų vertinimo paslaugų pirkimo konkursas. Pasirašyta sutartis su tarptautine agentūra Evalutionsagentur Baden-Württemberg (evalag). Pradėtas galutinis studijų programų vertinimas.
 • 2011-10-13
  Atliktas projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimas ir ESF gautas pritarimas.
 • 2011-10-07
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas MP009. 2011-10-25 pateiktas patikslintas MP009.
 • 2011-08-23
  Iš Europos socialinio fondo agentūros gautas pranešimas „Dėl projekto planinės patikros vietoje“. 2011-08-31 atlikta planinė patikra, kurios metu pastabų negauta.
 • 2011-07-18
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas derinti projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimas. 2011-07-28 gautas pritarimas
 • 2011-07-18
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta derinti viešojo pirkimo „Sukurtos metodinės medžiagos leidybos paslaugų pirkimas“ dokumentai. 2011-07-25 gautas pritarimas.
 • 2011-07-07
  Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas MP 008.
 • 2011-06-07
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta derinti galutinio vertinimo (akreditavimo) paslaugų pirkimo techninė specifikacija. Gautas pritarimas.
 • 2011-04-06
  Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas MP 007, 2011-04-26 jo papildymas. Gautas patvirtinimas.
 • 2011-04-06
  Baigta veikla „Elektros ir automatikos inžinerijos“ studijų programos studijų plano ir dalykų programų atnaujinimas. Parengti 2 studijų planai, atnaujintos 47 studijų programos.
 • 2011-04-05
  Gautos studijų programos „Elektros ir automatikos inžinerija“ tarpinio ekspertinio vertinimo išvados.
 • 2011-03-25
  Gautos studijų programų „Transporto logistika“ ir „Geležinkelių transporto inžinerija“ tarpinio ekspertinio vertinimo išvados.
 • 2011-03-17
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta derinti metodinės mokymo(si) medžiagos leidybos paslaugų techninė specifikacija. Gautas pritarimas. Pradedamas vykdyti konkursas.
 • 2011-03-10
  Baigta veikla „Transporto logistikos“ studijų programos studijų plano ir dalykų programų atnaujinimas. Parengti 2 studijų planai, atnaujintos 48 studijų programos.
  Baigta veikla „Geležinkelių transporto inžinerijos“ studijų programos studijų plano ir dalykų programų atnaujinimas. Parengti 2 studijų planai, atnaujintos 37 studijų programos.
 • 2011-02-08
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta derinti metodinės mokymo(si) medžiagos aprobavimo paslaugų techninė specifikacija. Gautas pritarimas. Pradedamas vykdyti konkursas.
 • 2011- 01-28
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktos: Tarpinė ataskaita apie bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto dalyvius, Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo pažangos ataskaita už 2010 kalendorinius metus, Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto ataskaita apie tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.
 • 2011-01-07
  Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas MP 006 ir gautas patvirtinimas.
 • 2010-12-10
  Baigta veikla„Elektros ir automatikos inžinerijos“ studijų programos dėstytojų kompetencijų tobulinimas vykdant mokymus ir stažuotes. Apmokyta 12 asmenų, įvyko 4 asmenų stažuotės.
 • 2010-12-08
  Europos socialinio fondo agentūrai pateikta derinti tarpinio vertinimo paslaugų techninė specifikacija. Gautas pritarimas. Pradedamas vykdyti konkursas.
 • 2010-12- 6/9
  Įvyko dėstytojų stažuotė Talino technikos universitete (Estija). Stažavosi 4 „Elektros ir automatikos inžinerijos“ studijų programos dėstytojai
 • 2010-12-01
  Pradėtas studijų programų „Transporto logistika“, „Elektros ir automatikos inžinerija“ ir „Geležinkelių transporto inžinerija“ metodinės medžiagos rengimas.
 • 2010-11-30
  Baigta veikla„Geležinkelių transporto inžinerijos“ studijų programos dėstytojų kompetencijų tobulinimas vykdant stažuotes. Įvyko 4 asmenų stažuotės.
 • 2010-11- 22/25
  Įvyko dėstytojų stažuotė Silezijos technikos universitete (Lenkija). Stažavosi 4 „Geležinkelių transporto inžinerijos“ studijų programos dėstytojai
 • 2010-11-08
  Baigta veikla„Transporto logistikos“ studijų programos dėstytojų kompetencijų, susijusių su studijų programų atnaujinimu, tobulinimas vykdant mokymus ir stažuotes. Apmokyta 15 asmenų, įvyko 4 asmenų stažuotės.
 • 2010-10-25/28
  Įvyko dėstytojų stažuotė Maribor transporto kolegijoje (Slovėnija). Stažavosi 4 studijų programos “Transporto logistika” dėstytojai.
 • 2010-10-08
  Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas MP005 ir gautas patvirtinimas.
 • 2010-09-28
  Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas avansinis MP004 ir gautas patvirtinimas.
  UAB  “Eurosprendimai”pateikti dokumentai, susiję su specialistų kompetencijų tyrimo rengimu. 2010-09-08 vyko FOCUS grupių susitikimai Antakalnio g. 54. Gautas Specialistų kompetencijos tyrimas. Veikla baigta.
 • 2010-08-27
  Pasirašyta Kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 65-113 su  UAB ,,Vestekspress”.
 • 2010-08-11
  Pasirašyta paslaugų pirkimo sutartis su UAB “Ekonomikos mokymo centras”. Įvyko  7 dienų mokymai (6temos) pagal iš anksto numatytą grafiką. Apmokyti 27 lektoriai. Visi lektoriai gavo pažymėjimus. Veikla baigta.
 • 2010-08-10
  Įgyvendinančiajai institucijai pateiktas MP003 ir gautas patvirtinimas.
 • 2010 m. liepos 16 d.
  Pasirašyta įvykusio konkurso dėl specialistų kompetencijų tyrimų paslaugų pirkimo Tyrimo paslaugų sutartis Nr. 65-84 su UAB “Eurosprendimai”.
 • 2010 liepos 15 d.
  Gautas VŠĮ “Ekonomikos mokymo centro” pasiūlymas dėl seminarų organizavimo paslaugų pirkimo. Sudarytas mokymų grafikas. Planuojama mokymų pradžia 2010-08, pabaiga – 2010-09.
 • 2010 m. liepos 1 d.
  Tęsiama veikla „Nuolatinių ir ištęstinių studijų planų rengimas“. Į darbą nuolatinių ir ištęstinių studijų planų rengimui nuo 2010-07-01 priimti  likę šiai veiklai atlikti numatyti  darbuotojai.
 • 2010 birželio 18 d.
  Įvyko konkurso dėl specialistų kompetencijų tyrimų paslaugų pirkimo vokų atplėšimas, gauti du pasiūlymai, sudaryta pasiūlymų eilė, paskelbtas nugalėtojas.
 • 2010 m. birželio 15 d.
  Atplėštas vokas su pasiūlymu dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo.
  2010-06-16 pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos. Pirkimas pradedamas vykdyti iš naujo.
 • 2010 m. birželio 10 d.
  ESF agentūrai pateiktas MP Nr.2. Gautas patvirtinimas.
 • 2010 m. birželio 10 d.
  Įvyko vokų atplėšimas dėl seminarų organizavimo paslaugų pirkimo. Pirkimas neįvyko, nes negauta nė vieno pasiūlymo. Toliau procedūra vykdoma apklausos būdu.
 • 2010 m. birželio 7 d.
  Įvyko vokų atplėšimas dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo. Gautas vienas pasiūlymas, kuris atmestas dėl netinkamai pateikto pasiūlymo. 2010-06-09 tas pats tiekėjas pakviestas teikti pasiūlymą apklausos būdu.
 • 2010 m. birželio 4 d.
  Projekto vadovė Rūta Buivydienė dalyvavo informaciniame renginyje „Studijų programų inovacijos“ įgyvendinant nacionalinės studijų programos projektus, finansuojamus pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K  priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1. Renginys vyko VK Verslo vadybos fakultete, Didlaukio g. 49.
 • 2010 m. birželio 1 d.
  Pradėta vykdyti veikla „Nuolatinių ir ištęstinių studijų planų rengimas“. Į darbą nuolatinių ir ištęstinių studijų planų rengimui nuo 2010-06-01 priimti pirmieji šiai veiklai atlikti kiekvienoje studijų programoje numatyti  darbuotojai.
 • 2010 m. gegužės 5 d.
  Projekto vadovė Rūta Buivydienė, administratorė Rima Marcinkevičienė ir viešųjų pirkimų specialistė Lina Barškėtienė dalyvavo seminare„Viešųjų pirkimų vykdymas ir priežiūra, įgyvendinant Europos socialinio fondo projektus“, vykusiame Vilniuje, Sausio 13-osios g. 2, viešbučio „Karolina“ Konferencijų centre. Seminaro metu buvo nagrinėjami 2007–2013 m. laikotarpio projektų vykdytojams aktualūs viešųjų pirkimų klausimai.
 • 2010 m. balandžio 30 d.
  Europos socialinio fondo agentūrai pateiktas derinti projekto ,,Inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programų „Transporto logistika“, „Elektros ir automatikos inžinerija“ ir „Geležinkelio transporto inžinerija“ atnaujinimas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-049) supaprastinto atviro konkurso „Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ techninės specifikacijos projektas.
 • 2010 m. balandžio 29 d.
  Projekto vadovė Rūta Buivydienė ir administratorė Rima Marcinkevičienė dalyvavo seminare „Pagrindiniai ESF projektų įgyvendinimo ir administravimo aspektai”, vykusiame Vilniuje, Liejyklos  g. 11/23, viešbutyje Artis Centrum Hotel.Seminaro metu buvo nagrinėjami 2007–2013 m. laikotarpio projektų vykdytojams aktualūs klausimai:
  1. Apie ESF paramą trumpai.
  2. Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainė (DMS).
  3. Mokėjimo prašymo pildymas
  4. Projektų monitoringas.
  5. Projekto rizikos.
  6. Sutarčių keitimai.
  7. Projektų viešinimas.
 • 2010 m. balandžio 20 d.
  Iš ESF agentūros gautas Avanso mokėjimo prašymo Nr.1 patvirtinimas.
 • 2010 m. balandžio 14 d.
  ESF agentūrai pateiktas ir suderintas MP teikimo grafikas.
 • 2010 m. balandžio 1 d.
  Pasirašyta projekto „Inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programų “Transporto logistika”, “Elektros ir automatikos inžinerija” ir “Geležinkelio transporto inžinerija” atnaujinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-049, finansavimo ir administravimo sutartis (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-049).