Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Slėginio uždegimo variklių, veikiančių pirmos bei antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišiniais, eksploatacinių rodiklių tyrimas

ES

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0121

Projekto pavadinimas: „Slėginio uždegimo variklių, veikiančių pirmos bei antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišiniais, eksploatacinių rodiklių tyrimas“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017-09-29
Projekto pabaiga – 2018-04-30
Skiriamas finansavimas – 2839,05 Eur

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, sprendžiant energetines ir ekologines problemas, išvystyta ir subsidijuojama pirmos kartos biodegalų (bioetanolio, biodyzelino (RME)), gaminamo iš maistui tinkamų žaliavų, gamyba, tačiau dėl mažo ekonominio ir ekologinio efektyvumo, šią paramą planuojama nutraukti. Bus remiama antros ir trečios kartos biodegalų (iš atliekų ir nemaistinių žaliavų) gamyba, nustatant 60 % CO2 dujų emisijų sumažinimą per gyvavimo ciklą. Slėginio uždegimo variklių, veikiančių pirmos bei antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišiniais, eksploatacinius rodiklius įtakojančių veiksnių optimizavimas pagerintų alternatyvių degalų naudojimo efektyvumą, sumažintų aplinkos taršą.

Projekto tikslas – eksperimentiškai ištirti slėginio uždegimo variklių, veikiančių pirmos bei antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišiniais, eksploatacinius rodiklius ir optimizuoti juos įtakojančius veiksnius.

Įgyvendindamas projektą „Slėginio uždegimo variklių, veikiančių pirmos bei antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišiniais, eksploatacinius rodiklių tyrimas“ studentas įgys žinių ir praktinės patirties vidaus degimo variklių eksploatacinių rodiklių mokslinių tyrimų srityje. Studentas įsisavins tyrimų metodiką, susipažins su gautų rezultatų analizės principais, nagrinėjant vidaus degimo variklių energetinius ir ekologinius rodiklius, įvertins alternatyvių biodegalų naudojimo teigiamus aspektus.
Gauti mokslinio ir praktinio tyrimo rezultatai atitiks transporto priemonių raidos tendencijas: alternatyvių degalų panaudojimą, energetinio efektyvumo didinimą ir ekologinės taršos mažinimą. Bus sukaupta teorinė ir praktinė patirtis tolimesniems II ir kitų kartų biodegalų vidaus degimo varikliuose tyrimams.