Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus valdymo sąrangos tobulinimas

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“,  VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.
Projekto pavadinimas: „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS BEI KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VIDAUS VALDYMO SĄRANGOS TOBULINIMAS“.
Projekto Nr.: VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-002.

Paramos sutartis pasirašyta  2010 m. kovo 8 d., sutarties Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-002
Projekto trukmė – 24 mėnesiai (2010 m. kovas – 2012 m. kovas)

Projekto išlaidų suma – 1 202 219, 47 Lt,
Paramos suma – 1 202 219, 47 Lt.
 
Projekto tikslas: tobulinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus valdymo sąrangą susijungus dviems kolegijoms siekiant didesnio veiklos efektyvumo.
Projekto metu įgyvendinti mokymai bei stažuotės užtikrins Kolegijų tarybų, Akademinių bei Fakultetų tarybų veiklos našesnį darbą bei sudarys prielaidas antrepreneriškos aukštosios mokyklos kultūros formavimui VTDK ir KVK. Projekto metu sukurtos kolegijų valdymo tobulinimo koncepcijos bei integruotos strategijos įgalins diegti efektyvesnio valdymo modelį suteikiant padaliniams daugiau savarankiškumo numatant padalinių plėtrą, skatinant juos būti suinteresuotais savo veiklos rodikliais ir racionaliau naudoti lėšas.
Projekto metu parengto ir įgyvendinto valorizacijos plano priemonių dėka bus užtikrintas tinkamas pareiškėjo ir partnerio socialinių – ekonominių partnerių informavimas apie kolegijų strategiją ir strateginių planų įgyvendinimo rezultatus, kas užtikrins atskaitomybę visuomenei bei didesnį socialinių-ekonominių partnerių įsitraukimą į strategijos įgyvendinimą, prisidės prie socialinės partnerystės plėtojimo ir užtikrins, kad kolegijų veikla atitiktų kintančius verslo poreikius.
 
Projekto rezultatai:
Įgyvendinus projekte numatytus uždavinius ir pasiekus užsibrėžtą tikslą bus užtikrintas didesnis pareiškėjo ir partnerio institucijų veiklos efektyvumas. Tokiu būdu projektas prisideda prie Nacionalinės studijų programos 3.1-ojo uždavinio „gerinti aukštųjų mokyklų vidaus valdymo sistemas“, 3-ojo tikslo „studijų sistemos efektyvumo didinimas“ ir bendrojo tikslo „sukurti geros kokybės aukštąjį išsilavinimą teikiančią studijų sistemą“ įgyvendinimo.