Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Atviros prieigos modernių komunikavimo technologijų centro integravimas į kolegijos Multidisciplininį mokymo centrą Kauno technikos kolegijoje

kuriame lietuvos ateiti

Projekto kodas: 09.1.1-CPVA-V-720-10-0001

Projekto vykdytojas: Kauno technikos kolegija

Projekto partneris: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-07-01

Projekto pabaiga: 2023-03-31

Skiriamas finansavimas: 1 819 999,93 Eur su PVM.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Trumpa problematika: Studijų infrastruktūros ir įrangos nepakankamumas esamiems studijų ir taikomosios veiklos poreikiams tenkinti – itin aktuali Kauno technikos kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos problema, dėl kurios kolegijos ne visada gali sudaryti mokymo(si) ar taikomosios veiklos sąlygas, būtinas aukšos kokybės studijoms užtikrinti. Ši problema yra kompleksinė ir sąlygoja kitas, projekto veiklomis sprendžiamas, problemas.

Projekto tikslas: Projektu siekiama atnaujinant bei įsigyjant trūkstamą kolegijų studijų procesams reikalingą infrastruktūrą, pagerinti Kauno technikos kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų kokybę. Įgyvendinant projektą siekiama sukurti integruotą modernią studijų ir praktinių įgūdžių ugdymo bazę, kuri maksimaliai tenkintų studijų programų tikslų realizavimą.

Uždaviniai: Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Kauno technikos kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų procesui skirtą infrastruktūrą (įrengti ir suremontuoti studijoms skirtas KTK patalpas bei įsigyti studijų procesui reikiamus baldus ir įrangą VTDK ir KTK), kas leis pagerinti mokymosi aplinkos bei teikiamų studijų paslaugų kokybę.

Projekto veiklos:

  • įrengti ir suremontuoti studijoms skirtas patalpas;
  • įsigyti studijų procesui reikiamus baldus ir įrangą.

Projekto tikslinės grupės: Didžiausia KTK studijoms skirtos infrastruktūros naudotojų grupė – KTK studentų grupės, numatomos Kauno technikos kolegijos statute – pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų studentai bei dalinių studijų studentai, besimokantys pagal studijų programos dalį.  Taip pat – mainų studentai, atvykstantys studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, kolegijos dėstytojai, renginių, seminarų metu kolegijoje besilankantys svečiai. 2019 m. KTK studijavo 1361 studentai. Pagrindinė tikslinė papildomų projekto investicijų grupė KTK – studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ studentai. 2019 m. bendras programos studentų skaičius siekė 144.

VTDK studijų infrastruktūra naudojasi akademinė bendruomenė. Akademinę bendruomenę sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai. Pagrindinė tikslinė papildomų projekto investicijų grupė VTDK yra visų studijų programų studentai – asmenys, studijuojantys VTDK pagal studijų programas. Studijų metu studentai turi teisę naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga ir priemonėmis. 2019 m. kolegijoje studijavo 1996 studentai.

Investicijų naudą patirs šios tikslinės grupės:

  • 144 KTK studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ studentai (įskaitant Erasmus+ mainų studentus, studijuojančius KTK);
  • 8 KTK studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ dėstytojai;
  • 1996 VTDK studijų programų studentai;
  • 162 VTDK studijų programų dėstytojai.

Laukiami rezultatai: Projekto papildomomis investicijomis sukurti rezultatai prisidės prie galimybės KTK ir VTDK įgyvendini aukštos kokybės studijų programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią studijų aplinką, didinti kolegijų tarptautiškumą, konkurentabilumą bei patrauklumą, taip sudarant sąlygas rengti aukščiausios kvalifikacijos menų ir inžinerijos mokslų specialistus. Siekiant numatyto projekto tikslo bei įgyvendinant projekto veiklas planuojamas pasiekti rezultatas:

  • sudarytos geresnės sąlygos mokytis ir dirbti kokybiškai įrengtoje, poreikius atitinkančioje, šiuolaikiškoje aplinkoje;
  • sudarytos sąlygos, naudojantis modernia laboratorine įranga ir šiuolaikiškais didaktiniais metodais, įgyti būtinas teorines žinias bei praktinius įgūdžius;
  • modernizuotos ir prie šiuolaikinių mokymo/-si poreikių pritaikytos KTK Orlaivių laboratorijos patalpos/erdvės skirtos mokymo/-si procesui, atnaujinta mokymosi infrastruktūra, kuri atitinka higienos normos reikalavimus;
  • pagerinta/atnaujinta mokymo/-si procesui reikalinga įranga VTDK ir KTK.