Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V  priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“

Projekto Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001
Projekto trukmė – 36 mėnesiai (2010 m. balandžio – 2013 m. balandžio)
Projekto paramos suma – 10 743 937,00 Lt

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas
Projektas įgyvendinamas kartu su šiais partneriais: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Alytaus kolegija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, V. A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Kauno kolegija, Kauno medicinos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos Žemės ūkio universitetas, Marijampolės kolegija, Mykolo Romerio universitetas, Panevėžio kolegija, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių kolegija, Šiaulių universitetas, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus kolegija, VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Žemaitijos kolegija.

Projekto tikslas yra sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Projekto inovatyvumas yra pagrįstas konceptualių studentų ugdymo karjerai idėjų įgyvendinimu per grįžtamuoju ryšiu susietą sukuriamų priemonių ir sistemų visumą. Šią visumą sudarys sukurta ir su kitomis švietimo grandimis suderinta aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai metodinė bazė kokybiškoms studentų ugdymo karjerai, karjeros informavimo, konsultavimo bei vertinimo paslaugoms teikti. Ji remsis sukurta karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo baze ir specialistams suteiktomis kompetencijomis. Grįžtamąjį ryšį užtikrins sukurtas informacinių technologijų ir sociologinių tyrimų priemonėmis grindžiamas aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelis ir visas karjeros valdymo aukštajame moksle paslaugas apimanti kokybės gerinimo ir palaikymo sistema.