Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo formalizavimo sistemos parengimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle

ES viesinimo zenklas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas skatina kelti asmenų kompetentingumą darbo rinkoje ir stiprinti karjeros pozicijas; leidžia didinti žmogiškųjų išteklių potencialą; sudaro galimybę plėtoti asmeninius bei profesinius gebėjimus.

Siekdama didinti studijų sistemos prieinamumą aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinklui, parengiant ir įgyvendinant neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) įgyvendina projektą “Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo formalizavimo sistemos parengimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle” pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Projekto vertė –  2.324.682,00 Lt. 2.278.188,36 Lt sudaro ES fondų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, kita – AVM dalis. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. balandžio 11d. Trukmė – 24 mėn.

Projekto partneriai: Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus verslo kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projekte metodiškai bus parengtas 6 aukštųjų mokyklų būsimas ekspertinis personalas (mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai) – 50 asmenų bei sukurtos dar 5 vertinimo metodikos.

Perteikiant V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos patirtį, dar šešiose partnerių aukštosiose mokyklose bus įdiegtos NSŠ įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymui 8 studijų kryptyse:

  • vadybos
  • verslo
  • turizmo ir poilsio
  • dizaino
  • sausumos transporto inžinerijos
  • mechanikos inžinerijos
  • apskaitos
  • anglų filologijos.

Projekto metu bus vykdoma kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paskirties ir tvarkos sklaida: organizuotos 2 konferencijos Vilniuje ir Kaune, parengta informacinė dalomoji medžiaga, sukurta vieninga projekto internetinė svetainė ir televizijoje transliuojami video reportažai.

Kviečiame plačiąją visuomenę bei galimus kandidatus susipažinti su projekto vykdymu susijusia informacija AVM bei partnerių internetiniuose tinklalapiuose ir šio projekto internetinėje svetainėje.