Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė ,,Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projekto pavadinimas ,,STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS LIETUVOS ELEKTROTECHNIKOS SEKTORIAUS ĮMONĖSE”. (Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-091).
Projekto vykdytojas: Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija