Vykdomi projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekte „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“  (D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era), Nr. 2021-1-PT01-KA220-HED-000032011.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-01-01 – 2023-12-31

Projektą įgyvendina 6 partneriai:

  1. Maia Universitetas
  2. Belgrado Universitetas
  3. Porto Politechnikos Institutas
  4. Francisco de Vitorijos Universiteto Fondas
  5. Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija
  6. Patras Universitetas

Projekto tikslas – sujungti skaitmeninį mokymą ir mokymąsį (EAD) su projektinių mokymusi (PBL) taikomu daugianacionaliniame kontekste, kad būtų naudinga aukštojo mokslo studentams ir dėstytojams.

Tikslinės grupės – aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai, kurie  bus atrinkti iš partnerių institucijų.

D-PBL projekto tikslas yra pagrįstas trimis aspektais: techninių įgūdžių įprasminimas suteikiant tikrą mokymosi kontekstą; efektyvių skaitmeninių kompetencijų, naudingų verslui, suteikimas; studentų integravimas į daugianacionalines komandas. Daliniai specifiniai tikslai yra sekantys: įvertinti dėstytojų skaitmeninius įgūdžius (nes jų skaitmeniniai įgūdžiai turi būti tvirti, kad galėtų juos perteikti studentams); vykdyti dėstytojų mokymą, pagrįsta skaitmeninių ir pedagoginių kompetencijų sąveika; planuoti erdvę (patalpą), kurioje studentai ir dėstytojai dirbs su projektais, įgalinant tiek techninį potencialą, tiek ir skaitmeninį aparatą, t.y. sukurti D-PBL elementą; organizuoti tarptautines komandas, kurios spręs verslo problemas ir ieškos sprendimus, bendraudamos taikant skaitmenines technologijas.

Metodika:

Projekto tikslo bus siekiama sukuriant šiuos intelektinius produktus:

01 – EAD skaitmeninių kompetencijų tyrimas

02 – EAD mokymo priemonių rinkinys dėstytojams

03 – Skaitmeninių PBL elementų architektūra

04 – PBL skaitmeninio mokymo-mokymosi gairės

Pirmasis intelektinis produktas bus EAD skaitmeninių kompetencijų tyrimas. Šis rezultatas susidės iš dviejų smulkesnių uždavinių: pirma, pati apklausa bus taikoma aukštojo mokslo dėstytojams, siekiant išsiaiškinti, ar jie turi reikiamų EAD įgūdžių; antra, surinktų atsakymų analizės pagrindu, bus parengta poreikių analizės ataskaita. Tada projekto metu bus sukurtas EAD mokymo priemonių rinkinys / kursai dėstytojams. Į šį įrankių rinkinį bus įtraukti vartotojo instrukcijos / nurodymai (vaizdo įrašu ir el. knygų formatu) apie technines, pedagogines ir elgesio ypatybes. Šiuo priemonių rinkiniu siekiama suteikti dėstytojams galimybę naudotis skaitmeniniais elementais ir pritaikyti PBL savo darbo metu. Įgyvendinant projektą, taip pat bus suprojektuota ir pristatyta skaitmeninių elementų D-PBL architektūra (03), t.y. patalpų, kuriose bus naudojamas D-PBL, brėžiniai ir gairės. Patalpų architektūra apima patalpų struktūrą, įrangą ir jos išdėstymą patalpoje, taip pat kaip ir dėstytojo darbo vietos padėtį bei išdėstymą. Tai bus PBL grupės „buveinė“, iš kurios bus vykdoma didžioji daugiadisciplininio komandinio darbo dalis. Galiausiai projekto metu bus parengtas skaitmeninio probleminio mokymo ir mokymosi gairių rinkinys. Šios gairės padės reziumuoti projekto įgyvendinimo metu gautus rezultatus tiek plėtojant, tiek bandant veiklas realioje darbo aplinkoje (auditorijoje). Tai bus geras pavyzdys kitoms aukštojo mokslo organizacijoms ir iniciatyvoms šioje srityje.

Numatomi rezultatai pasibaigus projektui:

– Aukštųjų mokyklų studentų tarpdisciplininių įgūdžių ir įsidarbinimo galimybių tobulinimas.

– Aukštojo mokslo dėstytojų IKT ir pedagoginių įgūdžių tobulinimas.

– Bus prisidėta prie virtualaus mobilumo skatinimo ir mainų aukštojo mokslo srityje visoje Europoje.

– Bus prisidėta prie naujų švietimo modelių kūrimo EAME (Europos aukštojo mokslo erdvėje) daugiausia dėmesio skiriant įsidarbinimui, tarpdisciplininiam ir tarptautiniam komandiniam darbui bei virtualioms aplinkoms.

 – Galimybė suteikti mažumoms, socialiai remtinoms studentų grupėms realią galimybę studijų metu patirti internacionalizaciją, panaikinant tarptautinio mobilumo kliūtis ir skatinant teisingumą.

– Unikalus įrankis universitetams, norintiems taikyti panašų pedagoginį modelį, leidžiantį jiems stebėti ir nustatyti savo skaitmeninius elementus bei pasinaudoti mūsų ankstesne patirtimi ir parama. Studentai įgis naujų kompetencijų nuotoliniu būdu projektiniame darbe, paremtame realiomis problemomis, derinant ir naudojant naujų technologijų privalumus.