Vykdomi projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekte „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ („Hybrid Teaching: Empowering Educators for the Future“) Nr. 2023-1-LT01-KA220-HED-000156733).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-11-01 – 2025-10-31.

Projektą įgyvendina 4 aukštosios mokyklos:

  1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK), Lietuvos Respublika – projekto koordinatorius;
  2. Associação de Formação para a Industria (ATEC), Portugalijos Respublika;
  3. Europa-Universitat Flensburg (EUF), Vokietijos Federacinė Respublika;
  4. Stichting NHL Stenden Hogeschool (NHLS), Nyderlandai.

Projekto tikslas – suteikti akademiniam personalui galimybę lanksčiai dėstyti hibridinius dalykus ir institucionalizuoti žinias taikant mikrosertifikavimo sistemą.

Projekto uždaviniai:
Siekiama pagerinti mokymą ir mokymąsi hibridinėse aplinkose bei suteikti šiuolaikines nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes. Siekdamas projekto tikslo, projekto partnerių konsorciumas atliks naudotojų profilio tyrimą ir remiantis jo išvadomis sukurs 6 mikrokredencialus hibridinio mokymo tematika. Mikrokredencialais patvirtinami trumpalaikio mokymosi, pvz., trumpalaikių kursų ar mokymų, rezultatai. Tai lankstus ir kryptingas būdas padėti įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Europoje ir visame pasaulyje sparčiai plėtojamos trumpesnės mokymosi trukmės, palyginti su įprastos kvalifikacijos įgijimu, mokymosi galimybės. Šiomis galimybėmis naudojasi įvairūs viešieji ir privatieji paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į lankstesnių, į besimokantįjį orientuotų švietimo ir mokymo formų poreikį.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:
3 konsorciumo partneriai (VTDK, EUF, ATEC) sukurs mikrosertifikavimo sistemas ir įkurs praktikos bendruomenę, kuri palaikys naujas žinias ir kultūrą. Siekdami pagerinti sukurtų mikrokredencialų naudojimą ir pasidalyti patirtimi, įgyta diegiant mikrosertifikavimą į esamus institucinius procesus, partneriai planuoja surengti 4 nacionalinius ir 1 tarptautinį renginį.

Planuojamas projekto poveikis:
Vykdant minėtas veiklas padidės akademinio personalo kompetencija hibridinio mokymo srityje, pagerės didaktinė veikla internetinėje aplinkoje, o tai pagerins studentų mokymosi patirtį ir mokymosi rezultatus. Mikrosertifikavimo sistemos paskatins sisteminius pokyčius, susijusius su akademinio personalo skaitmeninėmis didaktinėmis kompetencijomis, padidins institucinius gebėjimus vykdyti mišrųjį judumą ir diegti švietimo inovacijas, padės dėstytojams ir institucijoms geriau pasirengti skaitmeniniame amžiuje sparčiai besikeičiančiai mokymo ir mokymosi aplinkai ugdant naujus įgūdžius (pvz., naudotis nuotolinio bendradarbiavimo priemonėmis, kurti veiksmingas vertinimo sistemas ir valdyti studentų įsitraukimą hibridinėje mokymosi aplinkoje) ir kompetencijas, susijusias su skaitmeninėmis technologijomis ir mokymu hibridinėse aplinkose.

Projekto naujienos