Specialieji pirminiai kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams! Registruokitės!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakultetas skelbia registraciją į specialiuosius pirminius kursus vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams. Kursai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą mokymo planą, kurio apimtis 160 akademinių valandų bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus patvirtintas mokomųjų dalykų programas.

KURSŲ PRADŽIA 2018 M. SPALIO 1 D.

05

Mokymo planas

Eil.
Nr.
Dalykų pavadinimai Teorija Pratybos Iš viso valandų Atsiskaitymo forma
1. Lietuvių kalbos kultūra, dalykinė kalba, raštvedyba 12 6 18 Įskaita
2. Pedagogika (andragogika) 12 22 34 Egzaminas
3. Bendroji, pedagoginė (andragoginė) ir eismo psichologija 12 12 24 Egzaminas
4. Teorijos ir praktinio vairavimo mokymo metodika, techninės mokymo priemonės 20 20 40 Egzaminas*
5. Darbuotojų sauga ir sveikata, transporto aplinkosauga, ekonomiškas vairavimas 12 12 Įskaita
6. Motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo ir vairavimo teisės įgijimo juridiniai pagrindai 4 4 Įskaita
7. Kelių eismo taisyklės ir eismo saugumas 4 4 Egzaminas**
8. Vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursas 10 4 14 Egzaminas*
9. Vairuotojų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas 6 4 10 Egzaminas*
 Iš viso skirta valandų 92 68 160  

 * Prieš laikydamas egzaminus kiekvienas būsimas vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius (pagal mokymo sritį) turi parengti pamokos vedimo metodiką ir pravesti atvirą pamoką. Pamokos temą nurodo dalyko dėstytojas pagal vairuotojų mokymo kursų turinį arba kursų dalyvis pasirenka temą pats, suderinęs su dalyko dėstytoju. Jeigu asmuo rengiasi tapti vairavimo mokytoju ir vairavimo instruktoriumi, pamokos vedimo metodiką rengia ir atvirą pamoką veda tik iš praktinio vairavimo mokymo stities.

** Egzaminas laikomas valstybės įmonėje „Regitra“ pagal tos kategorijos transporto priemonių egzaminavimo metodiką, kurios vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius mokys vairuotojus. Įskaitų ir egzaminų rezultatai įforminami Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos nustatyta tvarka.

Grupė: sudaroma ne mažiau kaip iš 10 asmenų
Pradžia: renkama nauja grupė 2018 m. spalio mėnesiui
Trukmė: iš viso 160 akad. val.
Vieta: Olandų g. 16, Vilnius
Kaina asmeniui: 390 Eur***

***Asmuo gali sumokėti visą sumą arba mokėti dalimis. Pirmoji įmoka turi būti ne mažesnė nei 40 proc. nurodytos sumos (t.y. 156,00 Eur). Asmuo, atvykęs į pirmą užsiėmimą, turi pateikti įmoką liudijantį dokumentą (banko kvitą, pervedimo internetu kopiją). Pinigus pervesti į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos sąskaitą: Swedbank a.s. LT877300010074142865, įmokos kodas – 103056, įstaigos kodas – 111967673 (siūlome pinigus pervesti likus 1-2 dienoms iki kursų pradžios, kai žinosite, kad susidarė grupė ir kursai vyks).

Kontaktai pasiteiravimui:

Kristina Višnevskienė, el. p.

Liudmila Zumerienė, tel. (8 5) 234 0488, el.p.  

Pastaba

Pateikiame 2014 m. balandžio 30 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B- 85 patvirtinto „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 19, 21 ir 22 punktų išrašus, kuriuose nurodyta, kokį išsilavinimą ir kokias vairuotojo kategorijas privalo turėti vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius:

„19. Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, ir Inspekcijos nustyata tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi. Be to, vairuotojų mokytojas privalo būti baigęs  automobilizmo studijas.  Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais“

"21. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria Inspekcija yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas Inspekcijos interneto svetainėje."

„22. Asmenys, kurie aukštosiose mokyklose įgijo automobilių transporto inžinierių kvalifikaciją bei pedagogikos, pedagoginės psichologijos, mokymo metodikos, kalbos kultūros pagrindus, specialiųjų pirminių kursų metu šių dalykų mokytis neprivalo. Šie asmenys privalo mokytis ir baigti Aprašo 3 priedo 7-8 punktuose nurodytus dalykus"