Tarp mokslo ir visuomenės egzistuoja skirtingi sąsąjų, nukreiptų į visuomenės vystymąsi, tipai. Viena iš tokių sąsajų yra „Mokslo dirbtuvės“ (Science Shops) – centrai, veikiantys kaip tarpininkai tarp piliečių grupių (profesinių sąjungų, ne pelno siekiančių organizacijų, gyventojų asociacijų, socialinių grupių, aplinkosaugininkų, vartotojų ir t.t.) ir institucijų, užsiimančių tyrimine veikla.

Paprastai sąveika tarp piliečių grupės ir Mokslo dirbtuvių centro prasideda nuo problemos, kurios sprendimui reikalingi moksliniai-taikomieji tyrimai, aptarimo. Toliau bendrai ieškant sprendimo generuojamos naujos žinios, arba perkeliamos ir pritaikomos esamos žinios, siekiant tikros įveiklintos partnerystės be mokslo dedamosios dominavimo.

Mokslo dirbtuvių veikla siekiama:

  • Suteikti pilietinės visuomenės nariams reikiamas žinias tyrimų pagalba, didinti piliečių įtaką ir dalyvavimą sprendžiant socialines problemas.
  • Kurti lygiavertes, skaidrias, bendradarbiavimą skatinančias partnerystes tarp aukštųjų mokyklų ir pilietinės visuomenės organizacijų.
  • Skatinti ir stiprinti studentų, visuomenės atstovų, tyrėjų perkeliamųjų gebėjimų ugdymą.
  • Skatinti viešąją prieigą prie mokslo ir technologijų.

Siekiant įgyvendinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Integruotos plėtros strategijoje įtvirtintas tvarios visuomenės kūrimo bei aktyvios partnerystės nuostatas, 2016 m. pavasarį kolegijoje pradėjo veikti Mokslo dirbtuvės.