Nuo pasirinkto leidinio, kuriame publikuojamas straipsnis, priklauso publikacijos rūšis ir vertingumas. Publikacija laikoma referuojama ir/ar indeksuojama tarptautinėje mokslinėje DB*, kai jos metaduomenys joje randami faktiškai. Norint pasirinkti tinkamą leidinį straipsniams publikuoti, reikia įvertinti leidėjo ir žurnalo patikimumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje.

Tradicinis mokslo vertinimas susietas su mokslinių publikacijų recenzavimo bei žurnalų, straipsnių ir autorių citavimo analizės procesais. Lietuvoje labiausiai vertinami moksliniai straipsniai, publikuoti žurnaluose, kurie įtraukti į Clarivate Analytics (Thomson Reuters) duomenų bazes ir turi aukštus citavimo reitingus. Clarivate Analytics Web of Science (Thomson Reuters)  bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Indeksuojami tik aukštus mokslo vertinimo kriterijus atitinkantys žurnalai. Minėtomis duomenų bazėmis galima pasinaudoti Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos universiteto bibliotekose arba nuotoliniu būdu, prisiregistravus prie šių duomenų bazių iš nurodytų bibliotekų interneto tinklo.

 Leidinių referavimą tarptautinėse duomenų bazėse galima patikrinti: 

 biblioteka logo Galutinis  Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)
 100

 Clarivate Analytics Master Journal List (Pagrindinių žurnalų sąrašas)

scopus  Scopus leidinių sąrašas (Nemokamas Scopus įrankis, skirtas nustatyti, ar žurnalas įtrauktas į šią duomenų bazę)
 DOAJ logo  Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas
 highwire  Atvirosios prieigos visateksčių mokslinių referuotų leidinių archyvas

Mokslo straipsnių vertingumas nuo aukščiausio iki žemiausoio lygio:

  •  Straipsniai žurnaluose, turinčiuose Clarivate Analytics (Thomson Reuters) duomenų bazės Journal Citation Reports citavimo koeficientus (Impact Factor), įtraukti į Clarivate Analytics (Thomsom Reuters) duomenų bazę Web of Science
  •  Straipsniai žurnaluose, įrašytuose į Clarivate Analytics (Thomson Reuters) pagrindinių žurnalų (Master Journal List) sąrašą
  •  Straipsniai žurnaluose ar konferencijų leidiniuose, kurie įtraukti į tarptautines duomenų bazes (Scopus, Academic Search Complete ir kitos iš EBSCO, Wiley, Springer, Index Copernicus ir kt.)
  •  Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose, neįtrauktuose į tarptautines duomenų bazes
  •  Straipsniai nerecenzuojamuose mokslo žurnaluose, konferencijų leidiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

Vienas iš mokslo rezultatų vertinimo rodiklių yra citavimo analizė. Citavimo duomenis pateikia šios duomenų bazės:

 Web of Science - Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)  Prieiga per Web of Science sąsają. Duomenų bazė pateikia cituojamumo rodiklius. Žurnalų cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) parodo, kiek vidutiniškai kartų žurnalo straipsniai, publikuoti per dvejus praėjusius metus, buvo cituoti einamaisiais metais. Duomenys prieinami tik duomenų bazės prenumeratoriams.
 Scopus - Scimago Country & Journal Rank (Nemokamas mokslo rezultatų vertinimo įrankis)  SJR (SCImago Journal Rank)  rodiklis, kuris matuoja analizuojamo šaltinio mokslinį prestižą (įvertina ne tik citavimų skaičių, bet ir kokie žurnalai cituoja). Pradedamas skaičiuoti antraisiais metais nuo žurnalo įtraukimo į Scopus, atnaujinamas 2 kartus per metus. 
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) rodiklis, kuris įvertina konteksto (mokslo krypties) įtaką ir leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių šaltinius.

*Mokslinės informacijos duomenų bazė – organizuotų duomenų (faktų, bibliografinių duomenų, dokumentų, straipsnių ir kt.) visuma, kur pagal nustatytas sąlygas, numatyti bendrieji duomenų aprašymo, laikymo ir naudojimo principai. (Šaltinis: Dr. G. Tautkevičienė. Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos //  Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis). 2 modulis [interaktyvus]. 2010. ISBN 978-609-95149-1-8. P.  78-97. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt/node/8178>)