Mokymo programa - pašto ir siuntų transportavimo paslaugų pardavimo organizavimas ir valdymas

Mokymo paslaugas gali gauti įmonė (mokymo paslaugų gavėja), kuri yra pasirašiusi dotacijos sutartį su uždarąja akcine bendrove „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ ir kuri kreipėsi į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (mokymo paslaugų teikėją) dėl savo darbuotojų mokymo. Galimos dotacijos dydį įmonė (mokymo paslaugų gavėja) gali prognozuoti susipažinusi su Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-10-07, i. k. 2016-24812

MOKYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS