Mokymo programa - transportavimo paslaugų pardavimų organizavimas valdymas

Mokymo paslaugas gali gauti įmonė (mokymo paslaugų gavėja), kuri yra pasirašiusi dotacijos sutartį su uždarąja akcine bendrove „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ ir kuri kreipėsi į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (mokymo paslaugų teikėją) dėl savo darbuotojų mokymo. Galimos dotacijos dydį įmonė (mokymo paslaugų gavėja) gali prognozuoti susipažinusi su Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-10-07, i. k. 2016-24812

MOKYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS