Geležinkelio transporto inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija (įstojusiems 2014 metais)
Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas
Valstybinis kodas: 653E22004
ISCED kodas: 52184
Studijų sritis: Technologijos mokslų
Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai: parengti geležinkelių transporto specialistą, gebantį planuoti ir organizuoti veiklą, atliekant geležinkelio signalizacijos įrenginių, vizualinių, apsaugos ir ryšių sistemų, stočių ir linijų projektavimo bei remonto ir priežiūros darbus, organizuojant ir valdant vežimo geležinkelių transportu technologinį procesą, galintį savarankiškai priimti techninius sprendimus ir sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai: įgis žinių apie geležinkelių stočių ir tarpstočių sistemų signalizacijos įrenginių konstrukcijas, gebės nustatyti gedimus, teikti siūlymus sistemoms tobulinti, projektuoti įrenginius, organizuoti remonto ir priežiūros darbus, gebės analizuoti geležinkelių mikroprocesorines eismo valdymo sistemas, suprasti valdymo sistemų programų algoritmus, diagnozuoti eismo valdymo sistemų signalizacijos įrenginių, kompiuterinės technikos gedimus, išmanys informacinių vizualizavimo priemonių struktūrą ir konstrukcijas, gebės organizuoti techninės priežiūros darbus, projektuoti ir diegti informacines vizualizavimo priemones, išmanys ir gebės eksploatuoti geležinkelių ryšių ir perdavimo sistemas, telefoninio ryšio įrangą, gebės diagnozuoti bei šalinti ryšių įrangos gedimus, gebės analizuoti stočių schemas, projektuoti geležinkelio stotis ir linijas, privažiuojamuosius kelius ir prekių barus, apskaičiuoti stoties elementų pralaidumą ir pajėgumą, taikyti stoties darbo technologijas, organizuoti traukinių eismą, tvarkyti vagonų srautus, sudaryti eismo grafiką, valdyti traukinių eismą taikant informacines sistemas, gebės veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe, kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Profesinės perspektyvos:

Geležinkelių transporto inžinerijos specialistas gali dirbti Lietuvos geležinkelių ar kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose geležinkelių stočių viršininku, traukinių tvarkdariu, duomenų apskaitos operatoriumi, budėtoju, traukinių dokumentų ar informacinio skyriaus, baro viršininku ir pan., projektuoti ryšių ir apsaugos sistemas, signalizacijos įrenginius, vadovauti geležinkelių signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto darbams, diegti mikroprocesorines eismo valdymo sistemas, organizuoti ir valdyti traukinių eismą. Studijas galima tęsti pasirinkus technologijos mokslų studijų srities, sausumos transporto inžinerijos studijų krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: geležinkelių transporto inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa