Riedmenų eksploatavimas

Riedmenų eksploatavimas (įstojusiems 2014 metais)
Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas
Valstybinis kodas: 653E22005
ISCED kodas: 52184
Studijų sritis: Technologijos mokslų
Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:

Studijų programos tikslas - parengti specialistą, turintį traukos riedmenų valdymo įgūdžių, gebantį planuoti ir organizuoti veiklą atliekant riedmenų techninės priežiūros, eksploatavimo, remonto ir modernizavimo darbus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, galintį savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: išmanys traukos teorijos pagrindus, traukos riedmenų konstrukcijas bei veikimo principus, įgis traukos riedmenų valdymo įgūdžių, gebės organizuoti traukos riedmenų eksploatavimo ir priežiūros darbus, diagnozuoti traukos riedmenų gedimus, taikyti traukos riedmenų remonto technologijas, įvertinti traukos riedmenų atnaujinimo galimybes, rengti traukos riedmenų atnaujinimo projektus, užtikrinančius riedmenų eismo saugumą, ekonomiškumą ir ekologiškumą, gebės analizuoti bei vertinti verslo aplinką ir organizuoti įmonės (padalinio) darbą, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe, savarankiškai gilinti profesines žinias, kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Profesinės perspektyvos:
Riedmenų eksploatavimo specialistas turi riedmenų valdymo įgūdžių ir gali dirbti įmonėse bei organizacijose, eksploatuojančiose traukos riedmenis, organizuoti ir vadovauti riedmenų remonto ir priežiūros darbams, technologiniams remonto procesams. Studijas galima tęsti pasirinkus technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos studijų krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: geležinkelių transporto inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa