Susisiekimo keliai ir statiniai

Susisiekimo keliai ir statiniai (įstojusiems 2014 metais)
Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas
Valstybinis kodas: 653H22001
ISCED kodas: 52184
Studijų sritis: Technologijos mokslų
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos: 

Automobilių kelių tiesyba ir priežiūra;
Geležinkelių tiesyba ir priežiūra;

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai - parengti automobilių kelių ir geležinkelių inžinerijos specialistą, gebantį projektuoti kelius ir nesudėtingus statinius, organizuoti ir vykdyti jų tiesimą, rekonstrukciją, remontą ir priežiūrą, parenkant ir taikant kelių tiesimo ir remonto darbų technologijas, organizuoti įmonės (padalinio) veiklą , organizuoti žmonių saugą ir eismo saugumą, galintį savarankiškai priimti techninius sprendimus ir sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai: gebės parengti kelio ir nesudėtingo kelio statinio projektus, organizuoti ir vykdyti automobilių kelių ir geležinkelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto darbus , kelio statinių priežiūrą, statybą ir rekonstravimą, parinkti ir taikyti technologijas, įrangą ir mechanizmus , organizuoti ir vykdyti žmonių saugą, eismo saugumą ir aplinkosaugą, parengti techninę dokumentaciją, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe, savarankiškai gilinti profesines žinias, kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Profesinės perspektyvos:

kelių inžinerijos specialistas gali projektuoti, statyti (tiesti) ir prižiūrėti (remontuoti) automobilių kelius, geležinkelius ir kitus susisiekimo statinius, dirbti projektavimo, statybos (tiesybos), priežiūros (remonto) įmonėse bei valstybinėse institucijose.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: kelių inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa