Transporto logistika

Transporto logistika (įstojusiems 2014 metais)
Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas
Valstybinis kodas: 653N27002
ISCED kodas: 52134
Studijų sritis: Socialinių mokslų
Studijų kryptis: Vadyba
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:

Studijų programos tikslas - parengti transporto logistikos vadybininką, gebantį planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti transporto/logistikos įmonių, padalinių veiklą užtikrinant jos kokybę, galintį savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės vertinti transporto/logistinio verslo aplinką kaip sistemą organizuojant transporto/logistikos padalinio veiklą bei informacijos srautus, organizuoti ir valdyti įmonės logistikos procesus užtikrinant kokybę ir kontrolę, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti krovinių ir keleivių vežimo technologinį procesą, įvertinti klientų pateiktus užsakymus planuojant ir koordinuojant jų vykdymą, vertinti įmonės veiklą ir numatyti tobulinimo galimybes, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe, savarankiškai gilinti profesines žinias, kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Profesinės perspektyvos:
Transporto logistikos vadybininkas gali dirbti krovinių ir keleivių vežimo bei transporto ekspedicinėse įmonėse, kurti savo įmonę. Studijas galima tęsti pasirinkus socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: procesų vadybos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa