Geležinkelio transporto inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija (įstojusiems 2015 metais)

Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas

Valstybinis kodas: 653E22004

ISCED kodas: 52184

Studijų sritis: Technologijos mokslų

Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija

Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė

Studijų programos apimtis: 180 kreditų

Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai: parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos sausumos transporto inžinerijos specialistus, gebančius planuoti ir organizuoti veiklą, projektuojant, prižiūrint ir eksploatuojant geležinkelių eismo valdymo sistemas, galinčius savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės taikyti fundamentinių technologinių mokslų žinias, įsisavinant geležinkelių eismo valdymo sistemų konstrukcijas, darbo technologijas; vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; spręsti geležinkelių eismo valdymo sistemų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius; priimti sprendimus projektuojant ir diegiant geležinkelių eismo valdymo sistemų įrenginius, geležinkelio stotis ir linijas, privažiuojamuosius kelius ir prekių barus; analizuoti geležinkelių eismo valdymo sistemų/įrenginių schemas, diagnozuoti jų gedimus, parinkti remonto/techninės priežiūros darbų technologijas, užtikrinti patikimą ir saugų traukinių eismo organizavimą, jo valdymą bei kontrolę; įvertinti verslo aplinką, organizuoti įmonės/padalinio veiklą, analizuoti jos veiklos rezultatus, dalyvauti komandos darbe, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti, taikyti informacines technologijas, programinę įrangą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo duomenims gauti, apdoroti ir procesams valdyti; savarankiškai gilinti žinias profesinėje veikloje.

Profesinės perspektyvos: geležinkelių transporto inžinerijos specialistas gali dirbti Lietuvos geležinkelių ar kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose geležinkelių stočių viršininku, traukinių tvarkdariu, duomenų apskaitos operatoriumi, budėtoju, traukinių dokumentų ar informacinio skyriaus, baro viršininku ir pan., projektuoti ryšių ir apsaugos sistemas, signalizacijos įrenginius, vadovauti geležinkelių signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto darbams, diegti mikroprocesorines eismo valdymo sistemas, organizuoti ir valdyti traukinių eismą. Studijas galima tęsti pasirinkus technologijos mokslų studijų srities, sausumos transporto inžinerijos studijų krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: geležinkelių transporto inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa