Riedmenų eksploatavimas

Riedmenų eksploatavimas (įstojusiems 2016 metais)

Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas

Valstybinis kodas: 653E22005

ISCED kodas: 52184

Studijų sritis: Technologijos mokslų

Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija

Studijų formos: Ištęstinė

Studijų programos apimtis: 180 kreditų

Studijų trukmė:  4 metai

Studijų programos specializacijos: Nėra
Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai: 
Studijų programos tikslai: parengti koleginio išsilavinimo geležinkelio transporto inžinerijos specialistą, gebantį planuoti ir organizuoti veiklą atliekant riedmenų eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto ir modernizavimo darbus, turintį traukos riedmenų valdymo įgūdžių, pagal jam suteiktą kvalifikaciją, galintį savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės taikyti fundamentinių inžinerinių mokslų žinias ir supratimą profesinės veiklos srityje; gebės analizuoti  traukos riedmenų konstrukcijas bei veikimo principus; gebės organizuoti ir vykdyti riedmenų eksploatavimo ir priežiūros darbus,   taikant traukos riedmenų priežiūros priemones, diagnozuojant gedimų priežastis, nustatant riedmenų remonto techninius poreikius; įgis traukos riedmenų valdymo įgūdžius; gebės parinkti ir taikyti traukos riedmenų remonto technologijas, kontroliuoti ir vertinti atliekamų darbų kokybę apskaičiuojant remonto darbų apimtis, sąnaudas, numatant reikiamas medžiagas ir mechanizmus; gebės  parengti riedmenų atnaujinimo projektus, įvertinus atskirų riedmenų sistemos elementų techninę būklę, užtikrinant riedmenų eismo saugumą, ekonomiškumą ir ekologiškumą; gebės įvertinti verslo aplinką, planuoti ir organizuoti įmonės/padalinio veiklą, analizuoti jos veiklos rezultatus, dalyvauti komandos darbe, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti; gebės vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; gebės savarankiškai gilinti savo žinias profesinėje veikloje.
 
Profesinės perspektyvos: riedmenų eksploatavimo specialistas turi riedmenų valdymo įgūdžių ir gali dirbti įmonėse bei organizacijose, eksploatuojančiose traukos riedmenis, organizuoti ir vadovauti riedmenų remonto ir priežiūros darbams, technologiniams remonto procesams. Studijas galima tęsti pasirinkus technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos studijų krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: geležinkelių transporto inžinerijos profesinis bakalauras
 
Ištęstinių studijų programa