Transporto informacinės sistemos

Transporto informacinės sistemos (įstojusiems 2016 metais)
Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas
Valstybinis kodas: 653E15002
ISCED kodas: 52152
Studijų sritis: Technologijos mokslų
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslas – parengti informacinių sistemų specialistą, suteikiant fundamentaliųjų ir taikomųjų informatikos inžinerijos žinių, ugdant gebėjimus būtinus transporto informacinių sistemų, duomenų bazių planavimui, projektavimui, diegimui ir atnaujinimui, galintį savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai: žinos bendruosius gamtos, socialinių, humanitarinių mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius reikalingus informatikos inžinerijos fundamentaliems pagrindams suprasti bei profesiniams tikslams pasiekti; žinos transporto veiklos procesus, jų valdymą, gebės juos specifikuoti ir nustatyti poreikius; žinos kompiuterių architektūrą, tinklus, operacines sistemas, turės funkcinio ir objektinio programavimo žinias ir gebės jas panaudoti praktikoje; žinos informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimo ir projektavimo metodus ir taikys projektuojant informacines sistemas ir duomenų bazes, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius pagal apibrėžtus reikalavimus; gebės taikyti interneto technologijų ir internetinių programų kūrimo žinias kūrybiškai žinomais metodais spręsdamas inžinerinius uždavinius; žinos duomenų struktūras, algoritmus, duomenų analizės principus ir taikys praktikoje; taikys vartotojo sąsajos konstravimo ir kompiuterinės grafikos žinias; žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą; supras ir taikys GIS technologijas transporto veiklos planavimui, modeliavimui ir sprendimų priėmimui pagal apibrėžtus reikalavimus; gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais; gebės rinkti duomenis, apdoroti jų rezultatus ir pateikti praktines išvadas, modeliuoti transporto procesus; turės darbo su kompiuterių technine ir programine įranga įgūdžių ir gebės juos eksploatuoti; gebės modeliuoti transporto veiklos procesus, atlikti detalią analizę; gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias projektuojant, testuojant integruojant, administruojant ir diegiant transporto informacines sistemas, taikant įvairias projektavimo ir modeliavimo metodikas; gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones kuriant ir administruojant duomenų bazes; išmanys informacinių sistemų saugos principus, supras inžinerinės veiklos organizavimo, darbo principus; supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes; gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje); gebės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene; supras inžinerinių problemų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus; inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektų vykdymo ir valdymo aspektus; suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.

Profesinės perspektyvos:
Absolventai galės vadovauti atitinkamiems padaliniams šiose profesinės veiklos srityse: transporto ir logistikos įmonių veiklos sisteminė analizė ir organizavimas, informacijos sistemų kūrimas ir eksploatavimas, informacijos valdymas, vadovavimas IT projektams, kompiuterių tinklų ir telekomunikacijų taikymas organizacijų IS, sistemų plėtra ir integracija. Studijas galima tęsti pasirinkus technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa
 
Ištęstinių studijų programa