Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegialūs Kolegijos valdymo organai yra Taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Kolegijos direktorius.

Darbo tvarkos taisyklės

Kolegijos Taryba sudaroma iš 9 narių 5 metų kadencijai. Taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Savo sprendimus Taryba skelbia viešai kolegijos interneto tinklapyje.

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 11 išrinktų narių. Akademinės tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Akademinės tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių jos narių balsų dauguma. Priimti nutarimai skelbiami viešai Kolegijos interneto tinklalapyje.

Kolegijos studentų interesams atstovauja studentų atstovybė. Studentų atstovybę sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. Studentų atstovybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Kolegijos statutu, Studentų atstovybės įstatais ir kitais teisės aktais.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės etikos kodeksas

Etikos komiteto veiklos nuostatai

Skundo / pranešimo forma

2017 m. birželio 27 d. kolegijos akademinėje taryboje (protokolo Nr. 14-6) patvirtintas 2017–2020 metų kadencijos Etikos komitetas.

Kolegijos akademinės bendruomenės nariai dėl Akademinės etikos kodekso pažeidimų raštu gali kreiptis į Etikos komiteto narius:
Beatričę Banel, kolegijos studentų atstovę,  
Rimą Marcinkevičienę, lektorę, kolegijos darbuotojų atstovę,  
Vincentą Vytį Stragį, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos l.e.p. prezidiumo pirmininką (Prezidentą), socialinių partnerių atstovą,  
Alvydą Šeiboką, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovą – architektą, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentą, socialinių partnerių atstovą,  
Virginiją Urbonienę, lektorę, kolegijos darbuotojų atstovę,  

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos  internetinė svetainė http://www.etika.gov.lt