Reikalavimai stojantiesiems, konkursinio balo sandara ir papildomi balai

2018 metais į Kolegiją priimami asmenys, kurių minimalus konkursinis balas ne mažesnis kaip 2,0.

Minimalūs reikalavimai, kad jų studijos būtų apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis yra šie:

  1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 metais ir vėliau;
  2. išlaikytas ne žemesniu kaip B1 lygiu (ne žemesniu kaip 16 balų įvertinimu) pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbos valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 metais ir vėliau;
  3. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas, (išskyrus, stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas), jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 ir 2017 metais;
  4. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu (išskyrus, stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas), jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2018 metais.
Studijų krypčių grupė / Studijų programa Konkursiniai dalykai Svertinis koeficientas Balo skaičiavimui imamas pažymys
Informatikos mokslai
Informacinių sistemų inžinerija Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Informacinės technologijos arba fizika
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,4
0,2
0,2
0,2
Brandos egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis
Brandos egzamino arba metinis
Inžinerijos mokslai
Geodezija ir kadastras
Statyba
Statinių inžinerinės sistemos
Kelių inžinerija
Mechaninių technologijų inžinerija
Elektros ir automatikos inžinerija
Automobilių elektronikos inžinerija
Geležinkelio transporto inžinerija
Automobilių techninis eksploatavimas
Energijos inžinerija
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Fizika
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,4
0,2
0,2
0,2
Brandos egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis
Brandos egzamino arba metinis
Verslo ir viešoji vadyba
Transporto logistika Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Istorija arba geografija
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,4
0,2
0,2
0,2
Brandos egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis
Brandos egzamino arba metinis
Menai
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Fotografijos technologija
Multimedijos dizainas
Stojamasis egzaminas
Lietuvių kalba ir literatūra
Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,7
0,2
0,1
Stojamojo egzamino
Brandos egzamino
Brandos egzamino arba metinis

Papildomi balai

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (į visas studijų programas). 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 2,5 balo
2 vieta – 1,5 balo
3 vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 1,5 balo
2 vieta – 1 balas
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo