Studentų priėmimo taisyklės 2018 metais

2018 m. priėmimo taisyklės (PDF)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau – Kolegija) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, įgijusių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programas, priėmimo į Kolegijoje vykdomų pirmos pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas, bendruosius principus ir tvarką.

2. Minimalūs reikalavimai 2018 metais stojantiesiems į Kolegiją asmenims, siekiantiems, kad jų studijos būtų apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis yra šie:

2.1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 metais ir vėliau;

2.2. išlaikytas ne žemesniu kaip B1 lygiu (ne žemesniu kaip 16 balų įvertinimu) pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbos valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 metais ir vėliau.

2.3. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas (išskyrus, stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas), jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 ir 2017 metais;

2.4. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu (išskyrus, stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas), jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2018 metais.

3. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos, vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas minimalus rodiklis – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).

5. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

6. Į Kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 2,0 (ši nuostata netaikoma stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo).

II. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO KRITERIJAI IR GERIAUSIŲ EILĖS SUDARYMO PRINCIPAI

7. Konkursinis balas formuojamas iš šių pagrindinių kriterijų:

7.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino pasiekimų įvertinimas;

7.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

7.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

7.4. lietuvių kalbos ir literatūros dalyko brandos egzamino įvertinimas.

8. Į konkursinio balo formavimą įeinantys dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikti Taisyklių 1 priede.

9. Papildomi kriterijai, už kuriuos skiriami papildomi balai, pateikti Taisyklių 2 priede. Papildomi balai skiriami, pateikus kriterijus įrodančius dokumentus.

10. Konkursinis balas formuojamas iš 1 priede nurodytų konkursinių dalykų valstybinių brandos egzaminų, o stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas ir stojamojo egzamino. Trečiasis dalykas – bet kuris su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojantis brandos atestato dalykas, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas. Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse bei informatikos inžinerijos studijų krypčių grupėje trečiuoju dalyku gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

11. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai. Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. Stojantiesiems, kuriems privalomi šių Taisyklių 2 punkte nurodyti minimalūs rodikliai, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos brandos egzaminų įvertinimai yra privalomi, vietoje jų negali būti imami metiniai pažymiai. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-718 ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo tvirtinimo“ 4 priede nustatyta tvarka. Perskaičiuojami dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai ir dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.

12. Atskiri brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai, o taip pat asmenų, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai yra perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-718 ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priede nustatyta tvarka.

13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatyto tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

14. Bendra Taisyklių 2 priede nurodytų susumuotų kriterijų (papildomo balo) vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.

15. Stojantiesiems, kurių minimalus konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas minimalus konkursinis balas 2,0, skiriami papildomi balai:

15.1. turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą toje srityje, kurią planuoja studijuoti – 1 balas;

15.2. baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 1 balas.

16. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-718 ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priede nustatyta tvarka. Perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai dalinami iš 10.

17. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.

18. Konkursinių eilių sudarymo principai pateikiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-718 patvirtinto ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

III. PRIĖMIMO PROCEDŪROS

19. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) ir tiesioginį priėmimą, kurį vykdo Kolegija. Kolegija, vykdydama studentų tiesioginį priėmimą, priima asmenis studijuoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Priėmimo datos skelbiamos Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

20. Pasibaigus bendrajam priėmimui ir likus laisvoms studijų vietoms, Kolegija savarankiškai tęsia tiesioginį studentų priėmimą iki rugsėjo 1 d.

IV. STOJAMIEJI EGZAMINAI

21. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos bei Multimedijos dizaino studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus.

22. Stojamieji egzaminai organizuojami ir stojančiųjų asmenų atlikti darbai stojamojo egzamino metu vertinami, vadovaujantis 2011 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“.

23. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, stojamasis egzaminas laikomas neišlaikytu. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

24. Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių (piešimo ir kompozicijos):

24.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

24.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus (akvarelę, guašą, temperą, akrilą), markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

25. Stojantieji į Fotografijos technologijos studijų programą laiko vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą. Stojantysis iš pateiktų daiktų nurodyta tema privalės sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti, naudojant vieną šviesos šaltinį. Stojantysis privalės pateikti penkis temą atskleidžiančius kadrus ir idėjos aprašymą, kuriame būtų argumentuojama, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems suteikiama galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu).

26. Stojantieji į Multimedijos dizaino studijų programą laiko stojamąjį egzaminą, sudarytą iš dviejų užduočių (scenarijaus ir jo vizualizacijos):

26.1. Pirma egzamino užduotis – scenarijus pagal pateiktą temą (aprašyta trumpa istorija/įvykis, skirtas medijų produktui). Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinkas, kur vyksta veiksmas bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinkti medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

26.2. Antra egzamino užduotis – scenarijaus vizualizacija (parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją). Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis scenarijaus vizualizacijai atlikti privalo turėti darbo priemones. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai, priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

26.3. Abi užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas.

27. Stojamieji egzaminai laikomi bendrojo bei tiesioginio priėmimo tvarkaraščiuose numatytomis datomis. Bendrojo priėmimo metu išlaikytas tos pačios studijų krypties egzaminas yra įskaitomas ir stojant tiesioginiame priėmime.

28. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas bendrajame ir tiesioginiame priėmime tvarkaraščiai bei kita su stojamaisiais egzaminais susijusi informacija skelbiama Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

V. PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR REIKALINGI DOKUMENTAI ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ

29. Per bendrąjį priėmimą į Kolegijos vykdomą studijų programą pakviestas studijuoti asmuo nustatytomis datomis privalo atvykti pasirašyti studijų sutartį ir pateikti šiuos dokumentus:

29.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti, kopiją įteikti);

29.2. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti);

29.3. pažymėjimų, apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus, metinius pažymius, kopijas (originalą parodyti, kopiją įteikti);

29.4. prašymą skirti bendrabutį ( prašymas pildomas sutarties pasirašymo metu);

29.5. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją (originalą parodyti, kopiją įteikti).

30. Per tiesioginį priėmimą į Kolegiją pakviestas studijuoti asmuo pateikia šiuos dokumentus:

30.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti, kopiją įteikti);

30.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);

30.3. pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus, metinius pažymius, kopijas (originalą (-us) parodyti, kopiją (-as) įteikti);

30.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją (originalą parodyti, kopiją įteikti);

30.5. dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus ( originalą (-us) parodyti, kopiją (-as) įteikti);

30.6. prašymas skirti bendrabutį ( prašymas pildomas sutarties pasirašymo metu).

31. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.

32. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

VI. REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

33. Asmenys, įformindami priėmimą (pasirašydami sutartį ir pateikdami reikalingus dokumentus) į Kolegiją, moka 40,00 Eur registracijos studijoms mokestį. Mokestis mokamas į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos sąskaitą. Registracijos studijoms mokesčio kvite nurodomi rekvizitai:

gavėjas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įmonės kodas 111967673; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita – LT877300010074142865; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos mokestis; įmokos kodas – 102505; mokėtojo kodas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, gimimo datą.

34. Nutraukus sutartį, sumokėtas registracijos mokestis negrąžinamas.

VII. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

35. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose priėmimą į valstybės finansuojamas studijų vietas reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas gali dalyvauti, jeigu jie:

35.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;

35.2. turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (nors jie yra užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, o taip pat piliečiai ir asmenys be pilietybės);

35.3. yra išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai.

36. Užsienio šalių piliečiai, neatitinkantys 35 punkte nurodytų kriterijų ir asmenys be pilietybės, priimami studijuoti savo lėšomis Kolegijos nustatyta tvarka.

37. Užsienio valstybių piliečiai, ketinantys studijuoti Kolegijoje ir besikreipiantys į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – Centras) dėl akademinio pripažinimo, privalo pateikti Centrui Kolegijos patvirtinimą dėl ketinimo priimti studijuoti. Šio punkto nuostata netaikoma:

37.1. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir jų šeimos nariams;

37.2. asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, taip pat asmenims, laukiantiems sprendimo dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo;

37.3. turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiams ir asmenims be pilietybės.

VIII. KITA INFORMACIJA

38. Studentų priėmimą organizuoja ir vykdo Studijų tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Studijų tarnyba.

39. Informacija apie priėmimą ir studijas teikiama Studijų tarnyboje adresu Antakalnio g. 54, Vilnius, tel. (8 5) 261 0353 arba (8 5) 234 4494, el. p. .

40. Informaciją apie studijas ir studijų programas teikia fakultetai:

40.1. Dizaino fakultetas – Olandų g. 16, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 234 2005, el. p. .

40.2. Statybos fakultetas – Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius, tel. (8 5) 234 3820, el. p. .

40.3. Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas – K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius, tel. (8 5) 261 5748, el. p. .

40.4. Technikos fakultetas – Olandų g. 16, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 262 1569, el. p. .

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI

Studijų kryptis arba krypčių grupė Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas SV* antrasis dalykas SV* trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, SV* lietuvių kalbos ir literatūros SV*
Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa
Informacinių sistemų inžinerija matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos
Automobilių elektronikos sistemos Automobilių techninis eksploatavimas
Geležinkelio transporto inžinerija
Elektros ir automatikos inžinerija
Energijos inžinerija
Geodezija ir kadastras
Kelių inžinerija
Mechaninių technologijų inžinerija
Statyba
Statinių inžinerinės sistemos
matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programos
Transporto logistika matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Menų studijų krypčių grupės studijų programos
Fotografijos technologija
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Multimedijos dizainas
stojamasis egzaminas 0,7 0,1 0,2

SV* – svertinis koeficientas

KITI PASIEKIMAI, UŽ KURIUOS SUTEIKIAMI PAPILDOMI BALAI

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (į visas studijų programas). 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 2,5 balo
2 vieta – 1,5 balo
3 vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 1,5 balo
2 vieta – 1 balas
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo