1. 2018 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau – Kolegija) sąlygos (toliau – Priėmimo sąlygos) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir 2018 metais stojančiųjų į Kolegiją, konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus ir kitus atrankos kriterijus.
 2. Šiomis priėmimo sąlygomis Kolegija vadovaujasi, rengdama 2018 metų studentų priėmimo į Kolegiją taisykles.
 3. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgijusių asmenų bei asmenų, atleistų nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
 4. Minimalūs reikalavimai 2018 metais stojantiesiems į Kolegiją asmenims, siekiantiems, kad jų studijos būtų apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis yra šie:
  1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 metais ir vėliau;
  2. išlaikytas ne žemesniu kaip B1 lygiu (ne žemesniu kaip 16 balų įvertinimu) pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbos valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 metais ir vėliau;
  3. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas, (išskyrus, stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas), jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 ir 2017 metais;
  4. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu (išskyrus, stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas), jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2018 metais.
 5. Asmenims, stojantiems į menų studijų srities programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus, kurių organizavimo ir vertinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
 6. Konkursinis stojančiojo balas formuojamas iš 1 lentelėje pateiktų konkursinių dalykų valstybinių brandos egzaminų (išskyrus šių sąlygų 7 punkte pateiktas išimtis), o stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas ir stojamojo egzamino įvertinimo. Lentelėje pateiktas trečiasis dalykas yra bet kuris su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojantis dalyko brandos egzamino arba metinis pažymys. Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupei bei informatikos inžinerijos krypčiai gali būti imamas kvalifikacijos egzamino įvertinimas.
 7. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų arba mokyklinių brandos egzaminų arba metiniai įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą), tačiau ši išimtis netaikoma pirmajam dalykui, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų. Metinių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai imami vietoje valstybinių brandos egzaminų įvertinimų konkursiniam balui apskaičiuoti, mažinami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Nesant tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji yra prilyginama nuliui.
 8. Visų dalykų, įeinančių į konkursinį balą svertiniai koeficientai pateikti 1 lentelėje.
 9. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos ir stojamųjų egzaminų įvertinimai perskaičiuojami – dalijami iš dešimties.

  1 lentelė. 2018 metų konkursinių mokomųjų dalykų ir stojamųjų egzaminų sąrašas

  Studijų kryptis Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
  pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas trečiojo dalyko – bet kurio mokomojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju dalykais, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  INFORMATIKOS MOKSLŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
  B04 Informatikos inžinerija matematika

   0,4

  informacinės technologijos arba fizika

    0,2

   0,2

   0,2

  INŽINERIJOS MOKSLŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
  E04 Matavimų inžinerija, E05 Statybos inžinerija,
  E06 Mechanikos inžinerija,
  E08 Elektros inžinerija,
  E09 Elektronikos inžinerija,
  E12 Transporto inžinerija,
  E13 Energijos inžinerija
  matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2
  VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KRYPČIŲ GRUPĖ
  L01 Verslas matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
  MENŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
  P02 Dizainas,
  P07 Medijų menas
  stojamasis egzaminas 0,7 0,1 0,2
 10. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių iki 2012 metų įskaitytinai, valstybinių brandos egzaminų įvertinimai iš norminės 1–100 balų vertinimo sistemos perskaičiuojami į kriterinę 16–100 balų vertinimo sistemą. Kitų įvertinimų perskaičiavimo ir jų įskaitymo principus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
 11. Stojančių į kolegines studijų programas asmenų konkursiniam balui apskaičiuoti kartu su valstybinių brandos egzaminų įvertinimais naudojami perskaičiuoti dalykų metiniai tikslinio T kurso arba S lygio, išplėstinio A kurso arba A lygio, B kurso arba B lygio, užsienio kalbos B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, mokyklinių A, B ir S lygio ar jiems prilyginamo kito lygio brandos egzaminų įvertinimai.
 12. Papildomų balų skyrimą nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
 13. Kolegija savo priėmimo taisyklėse atskiroms studijų kryptims ar jų grupėms gali numatyti mažiausią stojamąjį balą ar kitą minimalų priėmimo rodiklį, atsižvelgdama į atitinkamos studijų krypties specialistų poreikį ir studijų kokybės užtikrinimo reikalavimus.