Mechaninių technologijų inžinerija

Mechaninių technologijų inžinerija (įstojusiems 2014 metais)
Fakultetas: Technikos fakultetas
Valstybinis kodas: 653H30002
ISCED kodas: 6550715
Studijų sritis: Technologijos mokslų studijų sritis
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos:
A. Automobilių mechaninių sistemų remonto technologija;
B. Technologijos įrenginių mechatroninės sistemos;
C. Technologijos įrenginių remonto technologija

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslai - parengti mechanikos inžinerijos krypties specialistą, gebantį dirbti įvairiose pramonės šakose, spręsti techninius, technologinius bei valdymo uždavinius, analizuoti techninę dokumentaciją, rengti technologijas, pasirinkti įrenginius, organizuoti ir vadovauti technologiniams ir gamybos procesams, galintį savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės planuoti gamybos technologijų veiklą, vykdys projektinę veiklą, ieškos, kaups, sistemins ir analizuos veiklai vykdyti reikalingą informaciją, gebės analizuoti ir įvertinti gaminių savybes, analizuoti ir kontroliuoti technologijos įrenginių eksploatavimo ir techninės priežiūros sistemas, sudaryti gamybos įmonės plėtros planus, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą gamybos arba remonto įmonėje, taikyti mechanikos inžinerijos srities teorines žinias spręsdamas praktines problemas; pagilins ir praplės praktines žinias studijuodamas savarankiškai, taikys kritinės analizės, argumentavimo, diskusijos metodus, gebės veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe, savarankiškai gilins savo profesinės veiklos žinias.

Profesinės perspektyvos:

Mechanikos inžinerijos krypties specialistas gali dirbti įvairiose pramonės šakose, spręsti gamybos įmonių techninius, technologinius bei valdymo uždavinius, kurti savo įmonę, bei siekti aukštesnio išsilavinimo universitetinėse aukštosiose mokyklose.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: mechanikos inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa