Elektros ir automatikos inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija (įstojusiems 2017 metais)
Fakultetas: Technikos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531EX023
ISCED kodas: 6550714
Studijų kryptis: Elektros inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos:

A. Automatika ir valdymas;
B. Elektros technologijos

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:

Studijų programos tikslas:

parengti elektros ir automatikos inžinerijos specialistą, turintį žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų norint profesionaliai projektuoti, montuoti, eksploatuoti, spręsti profesines problemas elektros inžinerijos srityje konkurencinėmis rinkos sąlygomis.

Studijų rezultatai:

gebės taikyti fundamentinių inžinerinių mokslų žinias, suprasti elektros, elektromechaninių ir elektroninių įrenginių veikimo principus ir spręsti projektavimo, montavimo ir eksploatavimo uždavinius, vertinant mokslo ir technologijų pasiekimus; gebės tirti, palyginti ir vertinti energijos keitiklių, valdymo įtaisų, automatikos įrangos veikimo procesus, taikydamas tinkamus būdus bei metodiką matavimams atlikti; gebės projektuoti elektros tinklus ir sistemas, analizuoti elektros energijos tiekimo patikimumą, atpažinti iškylančias problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas; gebės demonstruoti žinias apie automatikos ir mechatronikos technologijas, jas valdyti ir taikyti praktinėje veikloje; gebės pasirinkti tinkamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus. Interpretuos duomenis, gautus atlikus elektros inžinerijos įrenginių montavimo, eksploatavimo ir remonto laboratorinius darbus bei matavimus; gebės vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; taikys informacines technologijas, bazinę programinę įrangą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo rezultatams gauti, apdoroti ir procesams valdyti; gebės veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe; savarankiškai gilins savo profesinės veiklos žinias; kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Profesinės perspektyvos:

elektros ir automatikos inžinerijos specialistas gali dirbti elektrotechninio profilio įmonėse, vadovauti atskiro padalinio veiklai ar kurti savo įmonę.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa