Privatumo politika

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos privatumo politika

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) privatumo politika apibrėžia Kolegijoje taikomas nuostatas, kurių laikomasi tvarkant asmens duomenis (išsamiau galima susipažinti Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse).

Asmens duomenys Kolegijoje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

Pagrindinės sąvokos:
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, buvimo vietos duomenis, asmens kodą arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam atskleidžiami asmens duomenys.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, t. y. rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas, sunaikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų rinkinys.
Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – asmens duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
Kolegija yra visų Kolegijos veiklos metu surinktų asmens duomenų valdytoja, taip pat kitų valdytojų perduotų asmens duomenų tvarkytoja.

Asmens duomenys Kolegijoje yra tvarkomi šiais tikslais:

 • Studentų, mokinių ir klausytojų priėmimo tikslas.
 • Studentų, mokinių ir klausytojų studijų, mokymo finansavimo tikslas.
 • Studentų, mokinių ir klausytojų apskaitos tikslas.
 • Studijų, mokymo organizavimo ir studijų, mokymo rezultatų apskaitos tikslas.
 • Taikomosios mokslinės, eksperimentinės plėtros ir meninės veiklos vykdymo administravimo tikslas.
 • Taikomosios mokslinės, eksperimentinės plėtros ir meninės veiklos rezultatų viešinimo tikslas.
 • Darbuotojų darbo santykių administravimo tikslas.
 • Kandidatų bei pretendentų viešo konkurso būdu darbo vietoms užimti, administravimo tikslas.
 • Kolegijos valdymo organų narių registravimo ir viešinimo tikslas.
 • Atsiskaitymų su Kolegijos darbuotojais, studentais, mokiniais ir Kolegijos tarybos nariais tikslas.
 • Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo tikslas.
 • Bibliotekos vidaus administravimo – esamų ir buvusių darbuotojų ir studentų, mokinių, klausytojų asmens duomenų tvarkymo tikslas.
 • Duomenų subjektų autentifikavimo informacinėse sistemose tikslas.
 • Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybės nustatymo tikslas.
 • Konferencijų, kitų renginių organizavimo bei vykdymo ir veiklų susijusių su projektų vykdymu, įgyvendinimo tikslas.
 • Komunikacijos tikslas.
 • Finansinių įsipareigojimų, atsiskaitymų (išskyrus atsiskaitymus su studentais, klausytojais, mokiniais ir darbuotojais) tikslas.
 • Asmenų skundų, prašymų ir kitų kreipimųsi nagrinėjimo tikslas.
 • Asmenų ir turto saugumo, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo stebėjimo vykdymu, bei praėjimo kontrolės Kolegijoje tikslas.
 • Sutarčių (išskyrus su darbuotojais, studentais, mokiniais ir klausytojais) sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslas.
 • Viešųjų pirkimų vykdymo tikslas.
 • Apgyvendinimo tikslas.
 • Informacijos apie Kolegiją, jos veiklą teikimo ir viešinimo tikslas.
 • Užduočių ir pavedimų, susijusių su visuomenės sveikata dėl ekstremalios situacijos, karantino ir / ar nepaprastosios padėties paskelbimo valstybėje, vykdymo tikslas.
 • Darbuotojų, studentų, mokinių ir klausytojų įvadinio, darbo vietoje bei asmenų, gyvenančių Kolegijos bendrabučiuose, instruktavimo saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, elektros saugos bei naudojimosi dujinėmis viryklėmis klausimais tikslas.
 • Studentų sportinės veiklos organizavimo ir vykdymo tikslas.
 • Kolegijos Bibliotekoje teikiamų papildomų paslaugų (konsultacijų informaciniam raštingumui ugdyti, spausdinimo, kopijavimo, skenavimo ir kt.) tikslas.
 • Finansinių įsiskolinimų Kolegijai išieškojimo tikslas.
 • Kultūros, meno neprofesionalios veiklos tikslas.
 • Absolventų karjeros stebėsenos tikslas.
 • Kolegijos bendruomenės narių, atstovaujančių Kolegiją, dalyvavimo visuomenės gyvenime stebėsenos tikslas, siekiant išsiaiškinti Kolegijos bendruomenės poveikį regionui.
 • Kolegijos paskelbtų meno darbų sklaidos (visomis sklaidos rūšimis bei būdais) tikslas.
 • Akademinės tarybos, Atitikties mokslinių tyrimų etikai ir Etikos komitetų narių viešinimo tikslas.

Kolegijoje visi asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principais.

Kolegija automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarko tik tokius asmens duomenis ir tik tokiems tikslams pasiekti, kurie reikalingi ar būtini Kolegijos veikloje arba to reikalauja teisės aktai.

Kolegija asmens duomenis gauna tiesiogiai iš duomenų subjekto arba sutarčių ar teisės aktų pagrindu iš trečiųjų šalių, turinčių teisę tvarkyti ir Kolegijai teikti asmens duomenis.

Vaizdo stebėjimas Kolegijos mokymo rūmuose, bendrabučiuose ir teritorijoje yra vykdomas teisėto intereso pagrindu, siekiant užtikrinti visų Kolegijoje esančių asmenų bei turto saugumą.

Kolegija, kaip duomenų valdytoja: užtikrina, kad asmens duomenis Kolegijoje tvarkytų tik tie asmenys, kuriems tai būtina darbinėms funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri būtina numatytiems darbo funkcijų tikslams pasiekti, taip pat užtikrina, kad asmens duomenys būtų:

 • renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o po jų surinkimo, nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su tikslais nustatytais prieš renkant asmens duomenis;
 • tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 • tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • tvarkomi taip, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

Tais atvejais, kai Kolegija veikia kaip duomenų tvarkytoja: asmens duomenys yra tvarkomi laikantis duomenų valdytojo dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant sutartyse su duomenų valdytoju) įformintų nurodymų bei teisės aktuose numatytų reikalavimų ir tik ta apimtimi ir tikslu, kuris yra nurodytas tokiose dokumentuose ar teisės aktuose.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Kolegija teikia jos tvarkomus asmens duomenis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ „Infostruktūra“, Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ir kitiems tretiesiems asmenims pagal teisės aktus, prašymą (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju).

Duomenų subjektas, kurio duomenys yra tvarkomi Kolegijos veikloje, turi teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • reikalauti, kad Kolegija apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • kitos asmens duomenims tvarkyti taikomų teisės aktų nustatytos teisės.

Duomenų subjekto teisės nėra absoliučios, jos yra įgyvendinamos (pateikus prašymą raštu) atsižvelgiant į Kolegijos teisinius įsipareigojimus, teisėtus interesus.

Pastaba: Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje taisyklės.

Kolegija visiems tvarkomiems asmens duomenims įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo: infrastruktūrines priemones (tinkamas patalpų išdėstymas, tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas priešgaisrinės saugos normų laikymasis, kontroliuojamas patekimas į Kolegijos pastatus, rakinamos patalpos (apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas, patalpos naudojamos tik to skyriaus darbuotojų ir kt.) bei spintos, kuriose laikomi asmens duomenys ir kt.); administracines priemones (tinkamas darbo organizavimas, tinkamas ir laiku įvykdytas darbuotojų informavimas; darbuotojų, įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, įpareigojimas užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą; vidaus teisės aktų keitimas; tinkamas dokumentų saugojimas pagal Dokumentacijos plane (kasmet suderinamame su Vilniaus regioniniu archyvu) nurodytus saugojimo terminus ir kt.).

Organizacinės ir techninės priemonės taikomos asmens duomenų apsaugai, naudojant Kolegijos informacines technologijas: prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tokia apimtimi ir tiems asmenims, kuriems tie duomenys yra reikalingi darbinėms funkcijoms vykdyti; užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterių tinklo; užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos; asmens duomenys, pasiekus naudojimo tikslą, ištrinami iš visų sistemų, išskyrus jų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir kt.

Kolegijos interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Kolegijos svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Kolegija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad, jei paspaudę nuorodą iš Kolegijos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir svetainės darbą, Kolegijos tinklalapiuose naudojame slapukus ir renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Slapukų sąrašas

PavadinimasAprašymasSukūrimo ir galiojimo laikas
__tawkuuidSlapukas identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.Įėjus į svetainę / iki sesijos pabaigos
_ga, _gid„Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 metai
reDimCookieHintSutikimo su privatumo politika identifikatoriaus slapukas.Pirmo įėjimo į puslapį metu / Neribotas

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, asmens duomenų apsaugos ar teisių įgyvendinimo Kolegijoje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnę Liudmilą Zumerienę:

 • el. paštu: dap@vtdko.lt;
 • telefonu: (8 5) 234 4494;
 • adresu: Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius.

Ši privatumo politika bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti atnaujinamos. Naujausią informaciją visada galima rasti Kolegijos tinklapyje.