Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegialūs Kolegijos valdymo organai yra Taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Kolegijos direktorius.

Kolegijos Taryba sudaroma iš 9 narių 5 metų kadencijai. Taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Savo sprendimus Taryba skelbia viešai kolegijos interneto tinklapyje.

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 11 išrinktų narių. Akademinės tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Akademinės tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių jos narių balsų dauguma. Priimti nutarimai skelbiami viešai Kolegijos interneto tinklalapyje.

Kolegijos studentų interesams atstovauja studentų atstovybė. Studentų atstovybę sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. Studentų atstovybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Kolegijos statutu, Studentų atstovybės įstatais ir kitais teisės aktais.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės etikos kodeksas

Etikos komiteto veiklos nuostatai

Skundo / pranešimo forma

2022 m. rugsėjo 7 d. kolegijos akademinėje taryboje (protokolo Nr. 14-3) atnaujinta Etikos komiteto sudėtis (Etikos komiteto kadencija nuo 2020 m. birželio 28 d. iki 2023 m. birželio 27 d.).
Kolegijos akademinės bendruomenės nariai dėl Akademinės etikos kodekso pažeidimų raštu gali kreiptis į Etikos komiteto narius:
1. Dianą Dzetlauskaitę, studijų programos Statyba studijų programos studentę (SP20D-1 grupė), el. paštas dzetlauskaite@stud.vtdko.lt
2. Rasą Mazūrienę, lektorę, el. paštas mazuriene@vtdko.lt
3. Ričardą Šarupičių, UAB Veikmės statyba Inžinerinių sistemų grupės vadovą, el. paštas sarupicius@gmail.com
4. Alvydą Šeiboką, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovą – architektą, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorių, socialinių partnerių atstovą, el. paštas archihale@gmail.com
5. Aušrą Špūraitę, lektorę, el. paštas spuraite@vtdko.lt
6. Urtę Žvirblytę, studijų programos Grafinis dizainas studentę (DD21D-2 grupė), el. paštas zvirblyte@stud.vtdko.lt

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos  internetinė svetainė https://etikostarnyba.lt/

AIŠKINAMASIS AKADEMINIO SĄŽININGUMO TERMINŲ ŽODYNAS (2019 m.)
PUBLIKAVIMO ETIKOS GAIRĖS (2019 m.)
NETIKRŲ MOKSLO RENGINIŲ ATPAŽINIMO GAIRĖS (2019 m.)
REKOMENDACIJOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS DĖL AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSŲ RENGIMO, PRIĖMIMO IR ĮGYVENDINIMO (2020 m.)
AKADEMINĖS ETIKOS UŽTIKRINIMO ORGANIZUOJANT STUDIJAS NUOTOLINIU BŪDU GAIRĖS (2020 m.)
OBJEKTYVAUS IR SĄŽININGO GRUPINIŲ DARBŲ VERTINIMO GAIRĖS (2020 m.)
ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI VERTINIMO GAIRĖS (2021 m.)
AKADEMINĖS ETIKOS IR LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS MOKSLO RENGINIUOSE ATMINTINĖ (2021 m.)

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU