Akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinės tarybos pirmininkė Anna Limanovskaja, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Akademinės tarybos nariai

Dorotė Granickaitė, kolegijos studentė
Goda Kiaunytė, Studentų atstovybės prezidentė
Liucija Nijolė Kikutienė, kolegijos direktorė
Edvardas Marazas, kolegijos studentas
dr. Dalia Matijkienė, docentė
Deividas Navikas, lektorius
dr. Alfredas Rimkus, docentas
Lina Sakalauskienė, Statybos fakulteto dekanė, lektorė
Laimutė Sladkevičienė, lektorė
dr. Marija Vaičienė, lektorė

Akademinės tarybos nutarimai: 

2021 m. balandžio 22 d. Posėdžio metu nutarta: įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentę Goda Kiaunytę, vietoj Paulinos Vaičiūnaitės, pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašo redakcijos iki kito Akademinės tarybos posėdžio, tvirtinti Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2021 metais taisykles, paskelbti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtas gaires dėl akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu prie visų kolegijos studijas reglamentuojančių dokumentų, įpareigoti fakultetų dekanus užtikrinti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtų gairių dėl akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu įgyvendinimą priklausomai nuo studijų specifikos.
Nutarta patvirtinti šios sudėties darbo grupę klausimynų parengimui: dr. Andrius Gulbinas, docentas, Goda Kiaunytė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės prezidentė, Edvardas Marazas, kolegijos studentas, Kamilė Motovaitė, kolegijos studentė, dr. Deividas Navikas, docentas, Diana Radzevičiūtė, Kokybės ir dokumentų valdymo tarnybos vadovė, Brigita Šustickienė, lektorė.

2021 m. vasario 10 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti: Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2021-2022 studijų metais, sąrašą, 2021 m. įstojusiųjų į I- ąjį kursą studentų srauto metines studijų kainas, 2021 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus. Nutarta nustatyti 4500 bendrą studijų vietų skaičių kolegijoje 2021-2022 studijų metams. Stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas tiesioginio priėmimo metu ir baigus I-ąjį studijų semestrą vidurkiu ne mažesniu kaip 8 taikyti 200,00 Eur nuolaidą antrojo studijų semestro studijų kainai. Priimti kiti nutarimai.

2020 m. lapkričio 24 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų programų komiteto nuostatų redakciją, žurnalo „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ redkolegijos narių sąrašą. Priimti kiti nutarimai.

2020 m. spalio 15 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo redakciją.

2020 m. rugsėjo 30 d. Posėdžio metu nutarta pritarti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statuto pakeitimo projektui ir teikti svarstyti Kolegijos tarybai.

2020 m. liepos 2 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti 2020 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklių redakciją.

2020 m. birželio 19 d. Posėdžio metu trejų metų kadencijai (2020 m. birželio 28 d. - 2023 m. birželio 27 d.) patvirtinta Etikos komiteto sudėtis:
1. Audrius Čepulis, UAB „Vilniaus rentinys“ gamybos direktorius.
2. Dominyka Juzakėnaitė, studijų programos Grafinis dizainas studentė (DD29D grupė).
3. Donatas Kriaučiūnas, kolegijos lektorius.
4. Edvardas Marazas, studijų programos Elektros ir automatikos inžinerija studentas (EI19D grupė).
5. Alvydas Šeibokas bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ vadovas - architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorius.
6. dr. Rolandas Vitkūnas, kolegijos docentas.

2020 m. balandžio 30 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2020 metais taisykles, 2020 m. įstojusiųjų į I- ąjį kursą studentų srauto metines studijų kainas, Akademinių grupių indeksavimo tvarkos redakciją ir 2020 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus.

2020 m. kovo 12 d. Posėdžio metu nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentę Pauliną Vaičiūnaitę į Akademinės tarybos sudėtį įtraukti Edvardą Marazą vietoj Beno Preimono; tvirtinti Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašo, Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašo, Studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo ir procedūrinių pažeidimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, tvarkos aprašo redakcijas; tvirtinti Tarptautiškumo plėtros strategiją 2020-2025 m. Nutarta stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas tiesioginio priėmimo metu ir baigus I-ąjį studijų semestrą be akademinių skolų taikyti 300,00 Eur nuolaidą antrojo studijų semestro studijų kainai. Priimti kiti nutarimai. 

2020 m. sausio 17 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Rašto darbų bendrųjų reikalavimų redakciją.

2019 m. gruodžio 20 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo ,,Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimų, jų recenzavimo, etikos principų redakciją, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų redakciją. Priimti kiti nutarimai.

2019 m. rugsėjo 27 d. Posėdžio metu nutarta sutikti su siūloma Kolegijos struktūros pertvarka reikalinga 2019-2021 metais Kolegijos strateginiam veiklos planui įgyvendinti. 

2019 m. birželio 28 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2019 metais taisyklių redakciją, Studijų planus 2019-2020 studijų metams. 

2019 m. kovo 27 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų atestacijai per kadenciją aprašo redakciją, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų atestacijos ir viešų konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo redakciją, Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašą, 2019 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus. Nutarta tvirtinti atnaujintas studijų programas: Interjero dizainas (valstybinis kodas 6531PX009), Grafinis dizainas (valstybinis kodas 6531PX008), Multimedijos dizainas (valstybinis kodas 6531PX011), Fotografijos technologija (valstybinis kodas 6531PX010), Kelių inžinerija (valstybinis kodas 6531EX022), Informacinių sistemų inžinerija (valstybinis kodas 6531BX011), Geležinkelio transporto inžinerija (valstybinis kodas 6531EX021), Transporto logistika (valstybinis kodas 6531LX036), Elektros ir automatikos inžinerija (valstybinis kodas 6531EX023), Automobilių elektronikos sistemos (valstybinis kodas 6531EX024), Energijos inžinerija (valstybinis kodas 6531EX020), Mechaninių technologijų inžinerija (valstybinis kodas 6531EX026), Automobilių techninis eksploatavimas (valstybinis kodas 6531EX025).

2019 m. kovo 15 d. Posėdžio metu nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių sudėtį Studentų atstovybės prezidentą Evaldą Striauką; tvirtinti: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fakulteto dėstytojų akademinės veiklos vertinimo už studijų metus tvarkos aprašo redakciją, Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2019 metais taisykles, Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2019-2020 studijų metais, sąrašą, 2019 įstojusiųjų į I-ąjį kursą studentų srauto metines studijų kainas. Priimti kiti nutarimai.

2019 m. sausio 30 d. Posėdžio metu nutarta teikti Kolegijos tarybai tvirtinti Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašą.

2018 m. gruodžio 4 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti VTDK strateginius tikslus, uždavinius bei rodiklius 2019–2021 metams, Rašto darbų bendruosius reikalavimus, priimti kiti nutarimai.

2018 m. birželio 27 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų planus 2018–2019 studijų metams, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokslinio žurnalo „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“ straipsnių rengimo reikalavimų, jų recenzavimo, etikos principus, 2018 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus, Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų, Praktikų organizavimo tvarkos aprašo ir Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo redakcijas. Nutarta patikslinti Baigiamųjų darbų rengimo rekomendacijas pagal kiekvieną studijų kryptį iki 2018 m. spalio 31 d. 

2018 m. kovo 16 d. Posėdžio metu pritarta Kolegijos 2018–2020-ųjų metų strateginiam veiklos planui ir nutarta jį teikti Kolegijos tarybai, nutarta įtraukti į Kolegijos tarybos narių ir Akademinės tarybos narių sudėtis Studentų atstovybės prezidentą Evaldą Striauką vietoj Deimantės Frolovaitės, tvirtinti Tarptautiškumo plėtros strategiją 2018–2020 metams, Priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais sąlygas, Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais taisykles, Stojančiųjų į kolegiją 2018–2019 studijų metais registracijos mokestį – 40,00 eurų. Stojantiesiems, pasirašiusiems studijų sutartį į valstybės nefinansuojamas studijų vietas iki 2018 m. liepos 25 d., I-mą studijų semestrą taikyti 50% studijų kainos nuolaidą. Priimti kiti nutarimai.

2018 m. sausio 26 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Akademinės tarybos darbo reglamento redakciją, Studijų programų, į kurias bus priimami stojantieji 2018–2019 studijų metais, sąrašą, 2018 m. įstojusiųjų į I-ąjį kursą studentų srauto metinių studijų kainas, nustatyti 4500 bendra studijų vietų skaičių kolegijoje 2018–2019 studijų metams. Vietoje dr. Gražino Strazdienės į Akademinę tarybą išrinkta dr. Marija Vaičienė, Statybos fakulteto lektorė. Studentų atstovybei išrinkus naują Studentų atstovybės prezidentą Evaldą Striauką, nutarta deleguoti jį į Etikos komitetą vietoje Deimantės Frolovaitės.

2017 m. spalio 30 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų nuostatų, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo ir Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašo redakcijas.

2017 m. birželio 27 d. Posėdžio metu paskelbta Kolegijos tarybos sudėtis penkerių metų kadencijai (2017 m. rugpjūčio 28 d. – 2022 m. rugpjūčio 28 d.):

1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė
2. Alfonsas Jaras, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas, AB „Montuotojas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
3. Deimantė Frolovaitė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės prezidentė
4. Petras Kaikaris, lektorius
5. dr. Gražina Strazdienė, dekanė, docentė
6. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovas – architektas. Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas
7. Kęstutis Vaicekiūtis, Vilniaus m. savivaldybės UAB „Grinda“ direktorius
8. Tomas Vyšniauskas, UAB „Electromagnetico“ kūrybos vadovas
9. Eimutis Zakarevičius, Studijų tarnybos vedėjas, lektorius

Posėdžio metu nutarta tvirtinti 2017 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus, Studijų nuostatų, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodekso redakcijas, 2017 – 2020 metų kadencijos šios sudėties Etikos komitetą:

1. Beatričė Banel, Studentų atstovybės atstovė.
2. Deimantė Frolovaitė, Studentų atstovybės atstovė, Prezidentė.
3. Rima Marcinkevičienė, lektorė, kolegijos darbuotojų atstovė.
4. Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos l.e.p. prezidiumo pirmininkas (Prezidentas), socialinių partnerių atstovas.
5. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovas – architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas, socialinių partnerių atstovas.
6. Virginija Urbonienė, lektorė, kolegijos darbuotojų atstovė.

2017 m. gegužės 9 d. Posėdžio metu atrinkti į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui Alfonsas Jaras, Kęstutis Vaicekiūtis, Alvydas Šeibokas ir Tomas Vyšniauskas. Nutarta kreiptis į Aukštojo mokslo tarybą dėl šių kandidatų įvertinimo.

2017 m. balandžio 27 d. Elektroninio posėdžio metu patvirtintos Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2017 metais taisyklės.

2017 m. kovo 31 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Akademinės tarybos darbo reglamentą, Akademinės tarybos darbo planą, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašą. Taip pat patvirtinta Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų ir Studijų baigimą liudijančių dokumentų išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo redakcijas. 

2017 m. vasario 1 d. Posėdžio metu pritarta Annos Limanovskajos, direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininke; Deivido Naviko, Technikos fakulteto lektoriaus, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoju. Pritarta Deimantės Frolovaitės, kolegijos studentės, Studentų atstovybės prezidentės, kandidatūrai Kolegijos ir Akademinės tarybų sudėtyse vietoj Inesos Bičkovaitės. Priimti kiti nutarimai.

2012 - 2017 m. Akademinės tarybos posėdžių nutarimai

2008 - 2011 m. Akademinės tarybos posėdžių nutarimai

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU