PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. posėdyje
protokolu Nr. 14-3

2020 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ
IR DIZAINO KOLEGIJĄ TAISYKLĖS
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stojančiųjų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau – Kolegija) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, įgijusių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programas, priėmimo į Kolegijoje vykdomų pirmos pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.

2. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), ir tiesioginį priėmimą, kurį vykdo Kolegija. Kolegija, vykdydama studentų tiesioginį priėmimą, priima asmenis studijuoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Priėmimo datos skelbiamos Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

3. Į Kolegiją stojantiems asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programą, nustatyti šie lentelėje nurodyti minimalūs rodikliai:

Vidurinis išsilavinimas įgytas (metai) Minimalūs rodikliai stojantiesiems
Į valstybės finansuojamas vietas Į valstybės nefinansuojamas vietas
Lietuvių k. ir literatūros brandos egzaminas Užsienio k.
(anglų, vokiečių, prancūzų)
 brandos egzaminas
Matematikos brandos egzaminas*
2020 m. ir 2019 m. Valstybinis brandos egzaminas Valstybinis brandos egzaminas Valstybinis brandos egzaminas Išlaikytas vienas valstybinis brandos egzaminas
Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6
2018 m.** Valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas Valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas Valstybinis brandos egzaminas (įvertinimas ≤ 25)
2017 m. Valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas Valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas Valstybinis brandos egzaminas Įgytas vidurinis išsilavinimas
2016 m. Valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas Valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas Valstybinis brandos egzaminas
2015 m. Valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas Valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas -
Iki 2014 m. įskaitytinai Įgytas vidurinis išsilavinimas

 *   išskyrus stojant į menų studijų krypčių grupės studijų programas.

**  2018 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą stojantiems gali būti taikomi 2018 m. rodikliai arba nuo 2019 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą taikomi rodikliai  (imamas stojančiajam palankesnis variantas).

4. Šių Taisyklių 3 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų.

5. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos, vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28  d. įsakymu Nr. V-609 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-9 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta tvarka.

6. Visiems stojantiesiems į Kolegiją galioja minimalus konkursinis balas - 4,3, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-148 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2020 metais nustatymo“. Ši nuostata netaikoma stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO KRITERIJAI IR GERIAUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO PRINCIPAI

7. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė.

8. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4 – 10 pažymių skalę Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1407 ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

9. Konkursinis balas formuojamas iš šių pagrindinių kriterijų:

9.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas; jo svertinis koeficientas – 0,4. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;

9.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas (įrašytas į brandos atestatą); jo svertinis koeficientas – 0,2;

9.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas (įrašytas į brandos atestatą); jo svertinis koeficientas – 0,2. Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir informatikos inžinerijos studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;

9.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas, išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas; jo svertinis koeficientas – 0,2.

10. Menų studijų krypčių grupės studijų programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.

11. Į konkursinio balo formavimą įeinantys dalykai ir jų svertiniai koeficientai pagal kiekvieną Kolegijoje vykdomą studijų programą pateikti šių Taisyklių 1 priede.

12. Papildomi kriterijai, už kuriuos skiriami papildomi balai, pateikti šių Taisyklių 2 priede. Papildomi balai skiriami, pateikus juos įrodančius dokumentus.

13. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2020 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro kasmet tvirtinamas konkursinės eilės sudarymo tvarkas.

14. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1407 ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“  nustatyta tvarka.

15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatyto tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

STOJAMIEJI EGZAMINAI

16. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos bei Multimedijos dizaino studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus.

17. Stojamieji egzaminai organizuojami ir stojančių asmenų atlikti darbai stojamojo egzamino metu vertinami, vadovaujantis 2020 m. vasario 28 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento įsakymu Nr. V-X „Dėl Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės ir pedagogikos studijų krypties studijų programas organizavimo ir vykdymo 2020 m. tvarkos aprašo tvirtinimo“.

18. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

19. Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių – Piešimo ir Kompozicijos (vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos), kurios laikomos tą pačią dieną:

19.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

19.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus (akvarelę, guašą, temperą, akrilą), markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

20. Stojantieji į Fotografijos technologijos studijų programą laiko Vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą (egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. –  nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui). Stojantysis iš pateiktų daiktų nurodyta tema privalės sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti JPEG formatu, naudodamas vieną šviesos šaltinį. Fotografijos turi būti fotografuojamos JPEG formatu, jų redaguoti negalima. Stojantysis privalės pateikti penkis temą atskleidžiančius kadrus bei šeštą kadrą su nufotografuota pateiktos temos formuluote (kadras nėra vertinamas, atlieka tik informacinę funkciją vertinimo komisijai) ir idėjos aprašymą (iki 2000 spaudos ženklų), kuriame būtų argumentuojama, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija, atkreipiant dėmesį į fotografavimo rakursą, šviesos ir tamsos santykį ir bei kitus fotografinio turinio raiškos būdus. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems suteikiama galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu). Stojamojo egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. –  nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui.

21. Stojantieji į Multimedijos dizaino studijų programą laiko stojamąjį egzaminą, sudarytą iš dviejų užduočių  – Scenarijaus ir jo vizualizacijos (trukmė – keturios akademinės valandos):

21.1. Scenarijus – pagal pateiktą temą aprašyta trumpa istorija / įvykis, skirtas medijų produktui. Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinką, kurioje vyksta veiksmas, bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinkti medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

21.2. Scenarijaus vizualizacija – parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją. Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis scenarijaus vizualizacijai atlikti privalo turėti darbo priemones. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai (išskyrus ilgai džiūstančius dažus, pvz., aliejinius), priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

21.3. Abi užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas.

22. Stojamieji egzaminai laikomi bendrojo bei tiesioginio priėmimo tvarkaraščiuose numatytomis datomis. Bendrojo priėmimo metu išlaikytas tos pačios studijų krypties egzaminas yra įskaitomas ir stojant tiesioginiame priėmime.

23. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas bendrajame ir tiesioginiame priėmime tvarkaraščiai bei kita su stojamaisiais egzaminais susijusi informacija skelbiama Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ REIKALINGI DOKUMENTAI

24. Per bendrąjį priėmimą į Kolegijos vykdomą studijų programą pakviestas studijuoti asmuo nustatytomis datomis privalo atvykti pasirašyti studijų sutarties ir pateikti šiuos dokumentus:

24.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti);

24.2. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti, tinka ir el.versija);

24.3. pažymėjimus apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus, metinius pažymius (originalą parodyti);

24.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją (originalą parodyti).

25. Per tiesioginį priėmimą į Kolegiją stojantysis asmuo pateikia šiuos dokumentus:

25.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti);

25.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);

25.3. pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus, metinius pažymius, kopijas (originalą (-us) parodyti, kopiją (-as) įteikti);

25.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją (originalą parodyti);

25.5. dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus (originalą (-us) parodyti, kopiją (-as) įteikti).

25.6. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti, tinka ir el.versija).

26. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.

27. Įgaliotieji asmenys, vietoje pakviestojo studijuoti asmens pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro arba Valstybės įmonėje Registrų centre (https://igaliojimai.lt/) patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

V SKYRIUS

REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

28. Asmenys, pasirašydami studijų sutartį, į Kolegijos sąskaitą sumoka 40,00 Eur registracijos studijoms mokestį.

29. Registracijos studijoms mokesčio kvite nurodomi rekvizitai:

gavėjas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įmonės kodas 111967673; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita – LT877300010074142865; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos mokestis; įmokos kodas – 102505; mokėtojo kodas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, gimimo datą.

30. Nutraukus studijų sutartį, sumokėtas registracijos studijoms mokestis negrąžinamas.

VI SKYRIUS

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

31. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priėmimą į valstybės finansuojamas studijų vietas reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas asmenys gali dalyvauti, jeigu jie:

31.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;

31.2. turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (nors jie yra užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai, taip pat ir asmenys be pilietybės);

31.3. užsienio lietuviai.

32. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 31 punkte nurodytų kriterijų, priimami studijuoti savo lėšomis Kolegijos nustatyta tvarka.

33. Asmenys, įgijusieji išsilavinimą užsienio valstybėse ir pageidaujantys studijuoti Kolegijoje, privalo pateikti šiuos Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus:

33.1. pažymą, kad užsienio valstybėje įgytas išsilavinimas yra lygiavertis Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui;

33.2. pažymą, apie užsienio valstybės mokymo institucijos dalykų įvertinimų perskaičiavimą į Lietuvos vertinimo sistemos atitikmenis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos.

 

2020 metų studentų priėmimo į
Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegiją taisyklių
1 priedas

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI

Studijų krypčių grupė/ Studijų programa Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas SV* antrasis dalykas SV* trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, SV* lietuvių kalbos ir literatūros SV*
Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa
Informacinių sistemų inžinerija matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos
Automobilių elektronikos sistemos Automobilių techninis eksploatavimas
Geležinkelio transporto inžinerija
Elektros ir automatikos inžinerija
Energijos inžinerija
Geodezija ir kadastras
Kelių inžinerija
Mechaninių technologijų inžinerija
Statyba
Statinių inžinerinės sistemos
matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa
Transporto logistika matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Menų studijų krypčių grupės studijų programos
Fotografijos technologija
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Multimedijos dizainas
stojamasis egzaminas 1,0

SV* – svertinis koeficientas.

 

2020 metų studentų priėmimo į
Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegiją taisyklių
2 priedas

KITI PASIEKIMAI, UŽ KURIUOS SUTEIKIAMI PAPILDOMI BALAI

Kriterijus Kriterijaus vertė
Stojant į vf* arba pretenduojant į studijų stipendiją Stojant į vnf**
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo  
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (į visas studijų programas) 0,5 balo  
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). aukso medalis – 2,5 balo
sidabro medalis – 1,5 balo
bronzos medalis – 1 balas
 
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). 1 vieta – 1,5 balo
2 vieta – 1 balas
3 vieta – 0,5 balo
 
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas  
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai 0,25 balo  
Dalyvavimas jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai   1,5 balo
Turintiems ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą toje srityje kurią planuoja studijuoti   1 balas
Baigusiems Kolegijos organizuotus piešimo ir kompozicijos kursus, stojant į Dizaino studijų krypties studijų programas   1 balas
Baigusiems Kolegijos organizuotus fotografijos arba scenarijaus kūrimo ir kadruotės kursus, stojant į Medijų meno studijų krypties studijų programas   1 balas
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą   1 balas
Stojantiesiems pateikusiems įrodymą apie dalyvavimą VTDK kūrybinėse dirbtuvėse   1 balas

vf* – valstybės finansuojama studijų vieta;

vnf** – valstybės nefinansuojama studijų vieta.

 

2020 metų studentų priėmimo į
Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegiją taisyklių
3 priedas

METINĖS STUDIJŲ KAINOS 2020 METAIS PRIIMTŲJŲ Į I-ĄJĮ KURSĄ

STUDENTŲ SRAUTUI

Studijų programa Studijų kainos
Nuolatinė (NL) Ištęstinė (I)
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė
Automobilių elektronikos sistemos 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Automobilių techninis eksploatavimas 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Elektros ir automatikos inžinerija 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Energijos inžinerija - 1352,00 Eur
Geodezija ir kadastras 2030,00 Eur -
Geležinkelio transporto inžinerija - 1352,00 Eur
Kelių inžinerija - 1352,00 Eur
Mechaninių technologijų inžinerija 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Statyba 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Statinių inžinerinės sistemos 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Informatikos mokslų studijų krypčių grupė
Informacinių sistemų inžinerija 2030,00 Eur 1352,00 Eur
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė
Transporto logistika 1504,00 Eur 1002,00 Eur
Meno studijų krypčių grupė
Grafinis dizainas 3258,00 Eur -
Interjero dizainas 3258,00 Eur -
Multimedijos dizainas 3258,00 Eur -
Fotografijos technologija 3258,00 Eur -

                                                                                                           Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU