Priėmimo taisyklės 2021

 

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2021 m. balandžio 22 d. posėdyje
protokolu Nr. 14-2

2021 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJĄ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stojančiųjų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau – Kolegija) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, įgijusių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programas, priėmimo į Kolegijoje vykdomų pirmos pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.

2. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), ir tiesioginį priėmimą, kurį vykdo Kolegija. Kolegija, vykdydama studentų tiesioginį priėmimą, priima asmenis studijuoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Priėmimo datos skelbiamos Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

3. Į Kolegiją stojantiems asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programą, nustatyti šie lentelėje nurodyti minimalūs rodikliai:

Vidurinis išsilavinimas įgytas (metai)

Minimalūs rodikliai stojantiesiems

Į valstybės finansuojamas vietas

Į valstybės nefinansuojamas vietas

2021 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas.

2. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

3. Laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas.

Išlaikytas vienas valstybinis brandos egzaminas.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.

2020 m. ir 2019 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.

2018 m.*

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas (įvertinimas ≤ 25).

2017 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

Įgytas vidurinis išsilavinimas

2016 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

2015 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

Iki 2014 m. įskaitytinai

Įgytas vidurinis išsilavinimas

* 2018 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą stojantiems gali būti taikomi 2018 m. rodikliai arba nuo 2019 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą taikomi rodikliai  (imamas stojančiajam palankesnis variantas).

4. Šių Taisyklių 3 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų.

5. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos, vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19  d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

6. Visiems stojantiesiems į Kolegiją galioja minimalus konkursinis balas –  4,3, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-174 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo“. Ši nuostata netaikoma stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO KRITERIJAI IR GERIAUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO PRINCIPAI

7. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė.

8. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4 – 10 pažymių skalę Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1862 ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

9. Konkursinis balas formuojamas iš šių pagrindinių kriterijų:

9.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas; jo svertinis koeficientas – 0,4. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;

9.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas; jo svertinis koeficientas – 0,2;

9.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas; jo svertinis koeficientas – 0,2. Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir informatikos inžinerijos studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;

9.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas, išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas; jo svertinis koeficientas – 0,2.

10. Menų studijų krypčių grupės studijų programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.

11. Į konkursinio balo formavimą įeinantys dalykai ir jų svertiniai koeficientai pagal kiekvieną Kolegijoje vykdomą studijų programą pateikti šių Taisyklių 1 priede.

12. Papildomi kriterijai, už kuriuos skiriami papildomi balai, pateikti šių Taisyklių 2 priede. Papildomi balai skiriami, pateikus juos įrodančius dokumentus.

13. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2021 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro kasmet tvirtinamą konkursinės eilės sudarymo tvarką.

14. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1862 ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“  nustatyta tvarka.

15. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatyto tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

STOJAMIEJI EGZAMINAI

16. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos bei Multimedijos dizaino studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus.

17. Stojamieji egzaminai organizuojami ir stojančių asmenų atlikti darbai stojamojo egzamino metu vertinami, vadovaujantis 2021 m. balandžio 16 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento įsakymu Nr. V-1 „Dėl Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų krypties studijų programas organizavimo ir vykdymo 2021 m. tvarkos aprašo tvirtinimo“.

18. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

19. Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių – Piešimo ir Kompozicijos (vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos), kurios laikomos tą pačią dieną:

19.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

19.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

20. Stojantieji į Fotografijos technologijos studijų programą laiko Vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą (egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. –  nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui). Stojantysis iš pateiktų daiktų nurodyta tema privalės sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti naudodamas vieną šviesos šaltinį. Fotografijos turi būti fotografuojamos JPEG formatu, jų redaguoti negalima. Stojantysis privalės pateikti penkis temą atskleidžiančius kadrus bei šeštą kadrą su nufotografuota pateiktos temos formuluote (kadras nėra vertinamas, atlieka tik informacinę funkciją vertinimo komisijai) ir idėjos aprašymą (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų), kuriame būtų argumentuojama, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija, atkreipiant dėmesį į fotografavimo rakursą, šviesos ir tamsos santykį ir bei kitus fotografinio turinio raiškos būdus. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems suteikiama galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu). Stojamojo egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. –  nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui.

21. Stojantieji į Multimedijos dizaino studijų programą laiko stojamąjį egzaminą, sudarytą iš dviejų užduočių  – Scenarijaus ir jo vizualizacijos (trukmė – keturios akademinės valandos):

21.1. Scenarijus – pagal pateiktą temą aprašyta trumpa istorija / įvykis, skirtas medijų produktui. Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinką, kurioje vyksta veiksmas, bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinkti medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

21.2. Scenarijaus vizualizacija – parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją. Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis scenarijaus vizualizacijai atlikti privalo turėti darbo priemones. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai (išskyrus ilgai džiūstančius dažus, pvz., aliejinius), priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

21.3. Abi užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas.

22. Stojamieji egzaminai laikomi bendrojo bei tiesioginio priėmimo tvarkaraščiuose numatytomis datomis. Bendrojo priėmimo metu išlaikytas tos pačios studijų krypties egzaminas yra įskaitomas ir stojant tiesioginiame priėmime.

23. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas bendrajame ir tiesioginiame priėmime tvarkaraščiai bei kita su stojamaisiais egzaminais susijusi informacija skelbiama Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ REIKALINGI DOKUMENTAI

24. Bendrojo priėmimo metu nustatytomis datomis studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Studijų sutartys sudaromos el. būdu arba atvykus į kolegiją.

25. Bendrojo priėmimo metu pasirašant studijų sutartį atvykus į Kolegiją asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus.

25.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti);

25.2. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti, tinka ir el.versija);

25.3. pažymėjimus apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus, metinius pažymius (originalą parodyti);

25.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją (originalą parodyti).

26. Per tiesioginį priėmimą į Kolegiją stojantysis asmuo sudarant studijų sutartį pateikia šiuos dokumentus:

26.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti);

26.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);

26.3. pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus, metinius pažymius, kopijas (originalą (-us) parodyti, kopiją (-as) įteikti);

26.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją (originalą parodyti);

26.5. dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus (originalą (-us) parodyti, kopiją (-as) įteikti).

26.6. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti, tinka ir el.versija).

27. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.

28. Įgaliotieji asmenys, vietoje pakviestojo studijuoti asmens pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro arba Valstybės įmonėje Registrų centre (https://igaliojimai.lt/) patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

V SKYRIUS

REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

29. Asmenys, pasirašydami studijų sutartį, į Kolegijos sąskaitą sumoka 40,00 Eur registracijos studijoms mokestį.

30. Registracijos studijoms mokesčio kvite nurodomi rekvizitai:

gavėjas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įmonės kodas 111967673; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita – LT877300010074142865; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos mokestis; įmokos kodas – 102505; mokėtojo kodas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, gimimo datą.

31. Nutraukus studijų sutartį, sumokėtas registracijos studijoms mokestis negrąžinamas.

VI SKYRIUS

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

32. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priėmimą į valstybės finansuojamas studijų vietas reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19  d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarka. Konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas asmenys gali dalyvauti, jeigu jie:

32.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;

32.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;

32.3. užsienio lietuviai.

33. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 33 punkte nurodytų kriterijų, priimami studijuoti savo lėšomis Kolegijos nustatyta tvarka.

34. Asmenys, įgijusieji išsilavinimą užsienio valstybėse ir pageidaujantys studijuoti Kolegijoje, privalo pateikti šiuos Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus:

34.1. pažymą, kad užsienio valstybėje įgytas išsilavinimas yra lygiavertis Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui;

34.2. pažymą, apie užsienio valstybės mokymo institucijos dalykų įvertinimų perskaičiavimą į Lietuvos vertinimo sistemos atitikmenis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos.

                                                                                                           

 

2021 metų studentų priėmimo į

Vilniaus technologijų ir dizaino

kolegiją taisyklių

1 priedas

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI

Studijų krypčių grupė/

Studijų programa

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

SV*

antrasis dalykas

SV*

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, SV*

lietuvių kalbos ir literatūros SV*

Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa

Informacinių sistemų inžinerija

matematika

0,4

informacinės technologijos arba fizika

0,2

0,2

0,2

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos

Automobilių elektronikos sistemos Automobilių techninis eksploatavimas

Geležinkelio transporto inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija

Energijos inžinerija

Geodezija ir kadastras

Mechaninių technologijų inžinerija

Statyba

Statinių inžinerinės sistemos

matematika

0,4

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

0,2

0,2

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa

Transporto logistika

matematika

0,4

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

0,2

0,2

Menų studijų krypčių grupės studijų programos

Fotografijos technologija

Grafinis dizainas

Interjero dizainas

Multimedijos dizainas

stojamasis egzaminas

1,0

SV* – svertinis koeficientas.

                                                                                                           

 

2021 metų Studentų priėmimo į

Vilniaus technologijų ir dizaino

kolegiją taisyklių

2 priedas

KITI PASIEKIMAI, UŽ KURIUOS SUTEIKIAMI PAPILDOMI BALAI

Kriterijus

Kriterijaus vertė

Stojant į vf* arba pretenduojant į studijų stipendiją

Stojant į vnf**

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas

0,25 balo

 

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (į visas studijų programas)

0,5 balo

 

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami).

aukso medalis arba I vieta – 2,5 balo;

sidabro medalis arba II vieta – 1,5 balo;

bronzos medalis arba III vieta – 1 balas

 

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami).

aukso medalis arba I vieta – 1,5 balo

sidabro medalis arba II vieta – 1 balas

bronzos medalis arba III vieta – 0,5 balo

 

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją

1 balas

 

Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius

0,25 balo

 

Dalyvavimas jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai

 

1,5 balo

Turintiems ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą toje srityje kurią planuoja studijuoti

 

1 balas

Stojantiesiems pateikusiems įrodymą apie dalyvavimą VTDK kūrybinėse dirbtuvėse

 

1 balas

Baigusiems Kolegijos organizuotus kursus, stojant į Menų studijų krypčių grupės studijų programas

 

1 balas

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą

 

1 balas

vf* – valstybės finansuojama studijų vieta;

vnf** – valstybės nefinansuojama studijų vieta.

                                                                                                           

 

2021 metų studentų priėmimo į

Vilniaus technologijų ir dizaino

kolegiją taisyklių

3 priedas

METINĖS STUDIJŲ KAINOS 2021 METAIS PRIIMTŲJŲ Į I-ĄJĮ KURSĄ

STUDENTŲ SRAUTUI

Studijų programa

Studijų kainos

Nuolatinė (NL)

Ištęstinė (I)

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė

Automobilių elektronikos sistemos

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Automobilių techninis eksploatavimas

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Elektros ir automatikos inžinerija

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Energijos inžinerija

-

1642,00 Eur

Geodezija ir kadastras

2463,00 Eur

-

Geležinkelio transporto inžinerija

-

1642,00 Eur

Mechaninių technologijų inžinerija

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Statyba

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Statinių inžinerinės sistemos

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Informatikos mokslų studijų krypčių grupė

Informacinių sistemų inžinerija

2463,00 Eur

1642,00 Eur

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė

Transporto logistika

1800,00 Eur

1200,00 Eur

Meno studijų krypčių grupė

Grafinis dizainas

3776,00 Eur

-

Interjero dizainas

3776,00 Eur

-

Multimedijos dizainas

3776,00 Eur

-

Fotografijos technologija

3776,00 Eur

-

                                                                                                           Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU