Priėmimo taisyklės

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2024 m. kovo 22 d. posėdyje
protokolu Nr. 14-2

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ
IR DIZAINO KOLEGIJOS PIRMOSIOS PAKOPOS IR TRUMPOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMAS
2024 METAIS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos studijų programas 2024 metais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) vykdomų pirmosios pakopos ir trumposios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.

2. Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į pirmosios pakopos studijų programas, yra nustatyti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais. Įgijus vidurinį išsilavinimą iki 2018 m. minimalūs reikalavimai patvirtinti 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ pakeitimo“ . Įgijus vidurinį išsilavinimą nuo 2019 m. minimalūs reikalavimai patvirtinti 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ .

3. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (toliau valstybės finansuojamas) studijų vietas:

3.1. Stojantieji, 2024 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

3.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

3.1.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);

3.1.3. bet kurį kitą valstybinį brandos egzaminą.

3.1.4. išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. bent 16 balų).

3.2. Stojantieji, 2023 – 2021 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

3.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

3.2.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);

3.2.3. bet kurį kitą valstybinį brandos egzaminą.

3.3. Stojantieji, 2020 m. ir 2019 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

3.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

3.3.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

3.3.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus).

3.3.4. Stojančiųjų, įgijusių vidurinį išsilavinimą 2023 – 2019 m., penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne žemesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų:

– lietuvių kalba ir literatūra;

– gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

– užsienio kalba;

– matematika;

– istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

– biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

– meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

– bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3.4. Stojantieji, 2018 m. įgiję vidurinį išsilavinimą turi atitikti 3.3 p. keliamus reikalavimus arba turi būti išlaikę 3.4.1-3.4.3 p. nurodytus egzaminus (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas):

3.4.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;

3.4.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas ne žemesniu negu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

3.4.3. matematikos valstybinis brandos egzaminas (išskyrus stojantiesiems į menus), ne žemesniu negu 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.

3.5. Stojantieji, 2017 m. ir 2016 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

3.5.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;

3.5.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);

3.5.3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

3.6. Stojantieji, 2015 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

3.6.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;

3.6.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

3.7. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2014 m. minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

4. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į pirmosios pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

4.1.Stojantieji, 2024 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

4.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

4.1.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);

4.1.3. bet kurį kitą valstybinį brandos egzaminą.

4.1.4. išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. bent 16 balų).

4.2. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2023 m. – 2018 m. turi būti išlaikę vieną valstybinį brandos egzaminą.

4.3. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 m. minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

5. Minimalus reikalavimas pretenduojantiems į trumposios pakopos valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas yra vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, įgyta pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą.

6. Asmenys, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgiję vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nustatyta tvarka.

7. Asmenims atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

8. Studijuoti Kolegijoje gali pretenduoti asmenys, atitinkantys keliamus minimalius reikalavimus. Minimalūs reikalavimai netaikomi stojantiesiems, atleistiems nuo brandos egzaminų.

9. Minimalus stojamasis konkursinis balas apskaičiuojamas pagal Taisyklių III skyriuje nustatytus principus bus paskelbtas iki 2024 m. birželio 1 d.

II SKYRIUS

STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS

10. Kolegija vykdo priėmimą į pirmosios pakopos ir trumposios pakopos studijų programas (1 priedas).

11. Kolegijoje studijos vyksta nuolatine ir ištęstine studijų formomis.

12. Studijų nuolatine forma vienerių metų įprasta studijų apimtis yra 60 kreditų, ištęstine forma vienerių metų įprasta studijų apimtis yra 45 kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis, ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis.

12.1. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta 3 savaites trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai kiekvieną sesijos darbo dieną arba nuotoliniu būdu pagal sudarytą tvarkaraštį.

13. Tvarkaraščius, pagal kuriuos vykdomos studijų programos, sudaro kiekvienas Kolegijos fakultetas.

III SKYRIUS

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

14. Konkursinio balo skaičiavimo, atskirų brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai stojantiesiems numatyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V- 1513 patvirtintame Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos apraše (toliau – KE aprašas).

15. Į stojančiojo į pirmosios pakopos studijų programas konkursinį balą konkursinėms eilėms sudaryti įskaičiuojami balai, stojančiojo pelnyti už jo vidurinio išsilavinimo įgijimo metais KE apraše nurodytus pagrindinius ir papildomus kriterijus.

16. Pagrindiniai stojančiojo į pirmosios pakopos studijų programas konkursinio balo skaičiavimo kriterijai yra brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų suma (2 priedas):

16.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;

16.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

16.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

16.4. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas).

17. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

18. Stojančiojo į trumposios pakopos Sistemų administravimo studijų programą konkursinį balą sudaro brandos atestato dalykų, kvalifikacijos egzamino arba stojamojo testo ir kitų pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma:

18.1. Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų įvertinimų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių; jo svertinis koeficientas – 0,3.

18.2. Antroji dedamoji – nustatytų pagrindinės (-ių) arba gretutinių švietimo sričių profesinio mokymo programų kvalifikacijos egzamino (įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją), skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis, arba galutinis įvertinimas (nuo 2022 m. sausio 1 d.) (toliau – kvalifikacijos galutinis įvertinimas), arba stojamojo testo įvertinimas (stojamasis testas taip pat gali būti taikomas asmenims, minimiems 6 p.); pagrindinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo ir jį pakeičiančio stojamojo testo dedamosios svertinis koeficientas – 0,5, gretutinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo dedamosios svertinis koeficientas – 0,25.

18.3. Stojant į Sistemų administravimo studijų programą, pagrindinė švietimo sritis – informacijos ir ryšio technologijų, gretutinės švietimo sritys – gamybos ir perdirbimo, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui.

18.4. Trečioji dedamoji – kiti pasiekimai; svertinis koeficientas – 0,2. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis. Kai profesinė patirtis atitinka studijų kryptį ir yra ne trumpesnė nei 2 metai, ši dedamoji vertinama 10 balų; kai profesinė patirtis atitinka studijų kryptį ir yra ne trumpesnė nei 1 metai, ši dedamoji vertinama 5 balais. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama.

19. Papildomi konkursinio balo skaičiavimo kriterijai:

19.1. Stojantiesiems pretenduojant į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas į konkursinį balą įskaičiuojami tik pagal KE apraše nustatytus kriterijus pelnyti papildomi balai. Papildomi kriterijai ir balų skaičius už šiuos pasiekimus nurodyti Taisyklių 4 ir 5 prieduose.

19.2. Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5 balo. Stojantieji privalo papildomus balus įrodančių dokumentų el. kopijas prisegti prie savo prašymo Centralizuoto priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – BPIS).

20. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-557 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO VYKDYMAS

21. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas centralizuoto priėmimo metu, stojantiesiems teikiant prašymus internetu www.lamabpo.lt per BPIS. Priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas etapas. Informacija apie centralizuoto priėmimo procedūras ir terminus skelbiama internete www.lamabpo.lt .

22. Centralizuotas priėmimas į valstybės finansuojamas studijų vietas, valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija ir į valstybės nefinansuojamas studijų vietas vykdomas vadovaujantis Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos aprašu.

23. 2024 m. centralizuoto priėmimo metu bus sudaromos dvi konkursinės eilės: pirmoji ir antroji. Antrojoje konkursinėje eilėje dalyvaujantiems stojantiesiems skiriama 10 proc. visų numatytų valstybės finansuojamų studijų vietų. Vykdant priėmimo pagrindinį etapą, pirmiausia yra organizuojamas stojančiųjų, esančių antrojoje konkursinėje eilėje, konkursas. Įvykus šiam konkursui, valstybės finansuojamų vietų negavę antrojoje konkursinėje eilėje esantys stojantieji toliau dalyvauja konkurse kartu su stojančiaisiais, esančiais pirmojoje konkursinėje eilėje, o jeigu valstybės finansuojamos vietos, skirtos antrajai konkursinei eilei, lieka neužimtos, jos papildomo priėmimo etapo metu yra grąžinamos į pirmąją konkursinę eilę ir į jas bendrąja konkurso tvarka pretenduoja pirmojoje eilėje esantys stojantieji.

24. Antrojoje konkursinėje eilėje dalyvauja stojantieji, esantys pirmojoje konkursinėje eilėje ir papildomai atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų:

24.1. stojantieji į kolegines studijas yra baigę trumposios pakopos studijas;

24.2. stojantieji į kolegines studijas turi ne trumpesnę kaip 24 mėnesių praktinės veiklos patirtį;

24.3. stojantieji į kolegines studijas turi ne trumpesnę kaip 12 mėnesių nepertraukiamos praktinės veiklos patirtį pagal studijų programą, į kurią pretenduoja. Praktinės veiklos patirtį įrodančio dokumento kopiją stojantieji turi įkelti į BPIS;

24.4. stojantieji į trumposios pakopos studijas turi ne trumpesnę kaip 12 mėnesių praktinės veiklos patirtį;

24.5. stojantysis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

24.6. stojantysis teisės aktų nustatyta tvarka turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

24.7. stojantysis yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

V SKYRIUS

STOJAMIEJI EGZAMINAI Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS

25. Stojamieji egzaminai vykdomi į Interjero dizaino, Grafinis dizaino,
Multimedijos dizaino ir Fotografijos technologijos studijų programas. Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis skelbimas internete https://vtdko.lt/stojantiesiems/bendrojo-priemimo-egzaminai/ .

26. Organizuojant, vykdant ir vertinant stojamuosius egzaminus vadovaujamasi Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines dizaino ir medijų meno studijų krypčių programas organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašu ir Stojamųjų egzaminų į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Interjero dizaino, Grafinis dizaino, Multimedijos dizaino ir Fotografijos technologijos studijų programas organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašu.

27. Centralizuoto priėmimo metu stojamųjų egzaminų vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu BPIS, likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios.

VI SKYRIUS

STOJAMOJO TESTO Į TRUMPOSIOS PAKOPOS STUDIJAS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

28. Stojamasis testas organizuojamas, vykdomas ir vertinamas, vadovaujantis Stojančiųjų į trumposios pakopos studijas stojamojo testo organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašu.

29. Centralizuoto priėmimo metu stojantysis privalo užsiregistruoti į stojamąjį testą ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo testo pradžios, pildydamas prašymą internetu BPIS.

VII SKYRIUS

STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS

30. Studijų sutartys nuotoliniu arba tiesioginiu būdu centralizuoto priėmimo metu su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

31. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarytų pats (pati) nepilnametis (-ė). Notaro patvirtinto dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).

32. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):

32.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę;

32.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us) jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas iki 2009 m. Įgijus vidurinį išsilavinimą 2010 m. ir vėliau šių dokumentų pateikti nereikia;

32.3. profesinį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus jeigu profesinis išsilavinimas įgytas iki 2012 m. Įgijus profesinį išsilavinimą 2013 m. ir vėliau šių dokumentų kopijų pateikti nereikia.

32.4. aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

32.5. elektroninę arba atspausdintą atlikto mokėjimo nurodymo, įrodančio studijų registracijos įmokos sumokėjimą, kopiją (žr. 37 p.);

32.6. dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde.

32.7. visus kitus prašyme nurodytus dokumentus;

32.8. 1 fotonuotrauką (34 cm);

32.9. prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia, pildomas sutarties pasirašymo metu).

33. Asmenys, sudarę su Kolegija studijų sutartį nuotoliniu būdu, fakulteto studijų skyriui nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., turi pateikti 32 p. nurodytus dokumentus ir jų kopijas .

34. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą tiesioginiu būdu ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

35. Pakviestieji studijuoti centralizuoto priėmimo metu tiesioginiu būdu pasirašo studijų sutartis adresu Antakalnio g. 54, Vilnius.

VIII SKYRIUS

REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

36. Asmenys, įformindami priėmimą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (pasirašydami studijų sutartį, pateikdami reikalingus dokumentus ir jų kopijas), privalo sumokėti 50 Eur registracijos studijoms įmoką. Įmoka sumokama į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos sąskaitą banke. Mokėjimo nurodyme nurodomi šie rekvizitai:

gavėjas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija;
įmonės kodas 111967673;
įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;
įmokos kodas – 102505 arba mokėjimo paskirtis – įrašomas stojančio vardas, pavardė;
gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT877300010074142865;

37. Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1998 m. ir vėliau, neturintys abiejų tėvų arba globėjų, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę ir asmenys, kurių nustatytas darbingumo lygis 0-25 %. Šie asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

38. Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

IX SKYRIUS

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

39. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:

39.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;

39.2. užsienio šalių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės šalių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės ir turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

39.3. užsienio lietuviai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.

40. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 39 punkte, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintu Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose tvarkos aprašu .

41. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 39 p. nurodytų kriterijų, priimami konkurso būdu studijuoti savo lėšomis. Šie asmenys kreipiasi į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių el. paštu international@vtdko.lt, tel. +370 5 234 04 88.

IX SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

43. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija ir Stojančiųjų dokumentų priėmimo tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Priėmimo komisija.

44. Pakviestųjų į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją centralizuoto priėmimo metu duomenys saugomi Kolegijos nustatyta tvarka iki tų kalendorinių metų pabaigos.

45. Informacija apie priėmimą ir studijas Kolegijoje teikiama Studijų ir karjeros centre adresu Antakalnio g. 54, Vilnius, tel. +370 52610353 ir el. paštu priemimas@vtdko.lt.

_____________________________________

Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos
studijų programas 2024 metais taisyklių

1 priedas

1 lentelė. Pirmosios pakopos studijų programų, į kurias vykdomas
priėmimas 2024 m., sąrašas

Fakultetas

Valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų forma

Studijų tvarkaraštis

Studijų trukmė (metais)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija

Pastabos

Dizaino fakultetas6531PX010Fotografijos technologijaNuolatinėDieninis

3

Menų profesinio bakalauras 
Dizaino fakultetas6531PX008Grafinis dizainasNuolatinėDieninis

3

Menų profesinio bakalaurasSpecializacijos: Interneto svetainės dizainas, Leidinių dizainas ir iliustracija, Pakuočių dizainas
Dizaino fakultetas6531PX009Interjero dizainasNuolatinėDieninis

3

Menų profesinio bakalauras 
Dizaino fakultetas6531PX011Multimedijos dizainasNuolatinėDieninis

3

Menų profesinio bakalaurasSpecializacijos: Animacija, Audiovizualinio montažo režisūra
Statybos fakultetas6531EX069Išmaniųjų pastatų inžinerija

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Statybos fakultetas6531EX019Statinių inžinerinės sistemos

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Statybos fakultetas6531EX018Statyba

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Statybos fakultetas6531LX036Transporto logistika

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauras 
Statybos fakultetas6531LX128Verslas ir muitinės veikla

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531EX024Automobilių elektronikos sistemos

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531EX025Automobilių techninis eksploatavimas

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531EX066Atsinaujinančios energijos inžinerija

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531EX023Elektros ir automatikos inžinerija

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531EX021Geležinkelio transporto inžinerijaIštęstinėSesijinis

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531BX011 Informacinių sistemų inžinerija

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Informatikos mokslų profesinio bakalauras 
Technikos fakultetas6531EX026Mechaninių technologijų inžinerija

Nuolatinė

Ištęstinė

Dieninis

Sesijinis

3

4

Inžinerijos mokslų profesinio bakalauras 

2 lentelė. Trumposios pakopos studijų programų, į kurias vykdomas
priėmimas 2024 m., sąrašas

Fakultetas

Valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų forma

Studijų tvarkaraštis

Studijų trukmė (metais)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija

Technikos fakultetas5701BX008Sistemų administravimasnuolatinėdieninis

1,5

Sistemų administratorius

Paaiškinimai:

Studijų programų specializacijų sąrašas yra išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos vykdymą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai.

Nuolatinės studijos pagal dieninį tvarkaraštį yra organizuojamos darbo dienomis.

Ištęstinės studijos pagal sesijinį tvarkaraštį yra organizuojamos sesijomis, MS Teams aplinkoje ir pan.

_____________________________________

Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos
studijų programas 2024 metais taisyklių

2 priedas

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI

Studijų krypčių grupė /

Studijų programa

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Pirmasis dalykas

SV*

Antrasis dalykas

SV*

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, SV*

Lietuvių kalbos ir literatūros SV*

Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa

Informacinių sistemų inžinerija

matematika

0,4

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

0,2

0,2

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos

Atsinaujinančios energijos inžinerija

Automobilių elektronikos sistemos Automobilių techninis eksploatavimas

Elektros ir automatikos inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija

Mechaninių technologijų inžinerija

Statyba

Statinių inžinerinės sistemos

Išmaniųjų pastatų inžinerija

matematika

0,4

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

0,2

0,2

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa

Transporto logistika

Verslas ir muitinės veikla

matematika

0,4

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

0,2

0,2

Menų studijų krypčių grupės studijų programos

Fotografijos technologija

Grafinis dizainas

Interjero dizainas

Multimedijos dizainas

stojamasis egzaminas 1,0

SV* – svertinis koeficientas.

_____________________________________

Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos
studijų programas 2024 metais taisyklių

3 priedas

STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2024 METAIS Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS PIRMOSIOS PAKOPOS IR TRUMPOSIOS PAKOPOS STUDIJAS, NORMINĖS IR METINĖS STUDIJŲ KAINOS

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos kodas

Norminė studijų kaina, (Eur)

Metinė studijų kaina, (Eur)

Vieno studijų kredito kaina, (Eur)

NL

I

NL

I

DIZAINO FAKULTETAS

Fotografijos technologija

6531PX010

4241

4500

75

Grafinis dizainas

6531PX008

4241

4500

75

Interjero dizainas

6531PX009

4241

4500

75

Multimedijos dizainas

6531PX011

4241

4500

75

STATYBOS FAKULTETAS

Išmaniųjų pastatų inžinerija

6531EX069

2782

1855

2940

2205

49

Statinių inžinerinės sistemos

6531EX019

2782

1855

2940

2205

49

Statyba

6531EX018

2782

1855

2940

2205

49

Transporto logistika

6531LX036

2046

1364

2160

1620

36

Verslas ir muitinės veikla

6531LX128

2046

1364

2160

1620

36

TECHNIKOS FAKULTETAS

Automobilių elektronikos sistemos

6531EX024

2782

1855

2940

2205

49

Atsinaujinančios energijos inžinerija

6531EX066

2782

1855

2940

2205

49

Automobilių techninis eksploatavimas

6531EX025

2782

1855

2940

2205

49

Elektros ir automatikos inžinerija

6531EX023

2782

1855

2940

2205

49

Informacinių sistemų inžinerija

6531BX011

2782

1855

2940

2205

49

Geležinkelio transporto inžinerija

6531EX021

1855

2205

49

Mechaninių technologijų inžinerija

6531EX026

2782

1855

2940

2205

49

Sistemų administravimas

5701BX008

2782

2940

49

Santrumpos:

NL – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.

I – ištęstinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį, organizuojamos sesijomis, nuotoliniu būdu, MS Teams ir pan.

_____________________________________

Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos
studijų programas 2024 metais taisyklių

4 priedas

KITŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINIAM BALUI

Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;

sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;

bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo; sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas; bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į Kolegijos studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius0,25 balo

_____________________________________

Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino
kolegijos pirmosios pakopos ir trumposios pakopos
studijų programas 2024 metais taisyklių

5 priedas

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, KURIŲ LAIMĖTOJAMS PRIDEDAMI BALAI, SĄRAŠAS

I SKYRIUS

TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

1. Baltijos šalių chemijos olimpiada

2. Baltijos šalių geografijos olimpiada

3. Baltijos šalių informatikos olimpiada

4. Baltijos šalių prancūzų kalbos olimpiada

5. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada

6. ES jaunųjų mokslininkų konkursas EUCYS

7. Europos fizikos olimpiada

8. Pasaulinės astronomijos ir astrofizikos e. varžybos (GeCAA)

9. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada

10. Tarptautinė astronomijos olimpiada

11. Tarptautinė biologijos olimpiada

12. Tarptautinė chemijos olimpiada

13. Tarptautinė filosofijos olimpiada

14. Tarptautinė fizikos olimpiada

15. Tarptautinė geografijos olimpiada

16. Tarptautinė informatikos olimpiada

17. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada

18. Tarptautinė matematikos olimpiada

19. Tarptautinė muzikos olimpiada

20. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada

21. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada

22. Tarptautinė Žemės mokslų olimpiada

23. Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)

24. Tarptautinis konkursas EuroSkills

25. Vidurio Europos geografijos olimpiada

26. Vidurio Europos matematikos olimpiada

II SKYRIUS

ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI

27. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas

28. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

29. Lietuvos geomokslų olimpiada

30. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

31. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada

32. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

33. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

34. Lietuvos mokinių dailės olimpiada

35. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada

36. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

37. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada

38. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

39. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

40. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

41. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

42. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

43. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada

44. Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada

45. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

46. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

47.Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

48.Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada

49.Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada

50.Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

51.Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada