Priėmimo taisyklės

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Priėmimo taisyklės

2023 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJĄ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Stojančiųjų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau – Kolegija) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, įgijusių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programas ar profesinio mokymo programas, priėmimo į Kolegijoje vykdomų pirmos pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.
 2. Centralizuotą studentų priėmimą į Kolegiją vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Priėmimo datos skelbiamos Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.
 3. Į Kolegiją stojantiems asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programą, nustatyti šie lentelėje nurodyti minimalūs rodikliai:

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai

Minimalūs rodikliai stojantiesiems

Į valstybės finansuojamas vietas

Į valstybės nefinansuojamas vietas

2023 m., 2022 m. ir 2021 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas.

2. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

3. Laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas.

Išlaikytas vienas valstybinis brandos egzaminas.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.

2020 m. ir 2019 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.

2018 m.*

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas (įvertinimas ≤ 25).

2017 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

Įgytas vidurinis išsilavinimas

2016 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

3. Matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinis brandos egzaminas.

2015 m.

1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas.

2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis egzaminas.

Iki 2014 m. įskaitytinai

Įgytas vidurinis išsilavinimas

* 2018 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą stojantiems gali būti taikomi 2018 m. rodikliai arba galioja reikalavimai taikomi asmenims įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2019 m. (imamas stojančiajam palankesnis variantas).

 1. Šių Taisyklių 3 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų.
 2. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos, vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 3. Stojantiesiems į Kolegiją galioja minimalus konkursinis balas – 4,3.
 4. Minimalus konkursinis balas negalioja stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO KRITERIJAI IR KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO PRINCIPAI

 1. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė.
 2. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4 – 10 pažymių skalę Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1901 ,,Dėl stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
 3. Konkursinis balas formuojamas iš šių pagrindinių kriterijų:

10.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas (išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas) jo svertinis koeficientas – 0,4. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;

10.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys įrašytas į brandos atestatą (išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas) – jo svertinis koeficientas – 0,2;

10.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys įrašytas į brandos atestatą (išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas) jo svertinis koeficientas – 0,2. Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;

10.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas (išskyrus meno studijų krypčių grupės studijų programas) jo svertinis koeficientas – 0,2.

 1. Menų studijų krypčių grupės studijų programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.
 2. Į konkursinio balo formavimą įeinantys dalykai ir jų svertiniai koeficientai pagal kiekvieną Kolegijoje vykdomą studijų programą pateikti šių Taisyklių 1 priede.
 3. Konkursinį balą papildo kitų pasiekimų įvertinimai, pateikti šių Taisyklių 2 priede. Papildomi balai skiriami, pateikus juos įrodančius dokumentus.
 4. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2023 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro kasmet tvirtinamą konkursinės eilės sudarymo tvarką.
 5. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1901 ,,Dėl stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
 6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatyto tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

STOJAMIEJI EGZAMINAI

 1. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos bei Multimedijos dizaino studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus.
 2. Stojamieji egzaminai organizuojami ir stojančių asmenų atlikti darbai stojamojo egzamino metu vertinami, vadovaujantis 2023 m. balandžio 17 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento įsakymu Nr. V-2 „Dėl Stojamųjų egzaminų į kolegines dizaino ir medijų meno studijų krypčių studijų programas organizavimo ir vykdymo 2023 m. tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.
 4. Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių – Piešimo ir Kompozicijos (vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos), kurios laikomos tą pačią dieną:

20.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

20.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus (akvarelė, guašas, tempera, tačiau negalima naudoti akrilo ir aliejinių dažų) ir markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, priemones koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.), lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

 1. Stojantieji į Fotografijos technologijos studijų programą laiko Vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą (egzamino trukmė – viena valanda: 30 min. skiriama vizualinės kompozicijos užduoties fotografavimui, 30 min. – nuotraukų atrankai ir idėjos aprašymui). Stojantysis iš pateiktų daiktų nurodyta tema privalės sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti naudodamas vieną šviesos šaltinį. Fotografijos turi būti fotografuojamos JPEG formatu, jų redaguoti negalima.

Įvykdytai egzamino užduočiai pateikti stojantysis turi sukurti naują aplanką, pavadindamas jį savo vardu ir pavarde. Aplanke turi būti patalpinta: penki temą atskleidžiantys kadrai užduota tema (nuotraukas galima pervadinti numeriais, kad vertintojui būtų aišku, kokia seka žiūrėti fotografijas); vienas kadras, kuriame nufotografuota pateiktos temos formuluotė (kadras nėra vertinamas, atlieka tik informacinę funkciją vertinimo komisijai); vienas Word dokumentas, pavadinimu „Aprašymas“ (jame aprašyta idėja, ne daugiau kaip 2000 ženklų argumentuojant, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija, atkreipiant dėmesį į fotografavimo rakursą, šviesos ir tamsos santykį bei kitus fotografinio turinio raiškos būdus. Dokumente papildomai temos pavadinimo rašyti nereikia). Aplanke (nuotraukose ir dokumente) negali būti paliekami jokie stojančiojo identifikaciniai ženklai, simboliai, inicialai, žymos ar užrašai.

Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems suteikiama galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu).

 1. Stojantieji į Multimedijos dizaino studijų programą laiko stojamąjį egzaminą, sudarytą iš dviejų užduočių – Scenarijaus ir jo vizualizacijos (trukmė – keturios akademinės valandos):

22.1. Scenarijus – pagal pateiktą temą aprašyta trumpa istorija / įvykis, skirtas medijų produktui. Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinkas, kur vyksta veiksmas bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinkti medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

22.2. Scenarijaus vizualizacija – parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją. Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis scenarijaus vizualizacijai atlikti privalo turėti darbo priemones. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai (išskyrus ilgai džiūstančius dažus, pvz., aliejinius), priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

22.3. Abi užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas.

 1. Stojamieji egzaminai laikomi centralizuoto priėmimo tvarkaraščiuose numatytomis datomis.
 2. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas centralizuotame priėmime tvarkaraščiai bei kita su stojamaisiais egzaminais susijusi informacija skelbiama Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ REIKALINGI DOKUMENTAI

 1. Centralizuoto priėmimo metu nustatytomis datomis studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Studijų sutartys sudaromos el. būdu arba atvykus į kolegiją.
 2. Pasirašant Studijų sutartį atvykus į Kolegiją asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus.

26.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti);

26.2. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti, tinka ir el. versija);

 1. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.
 2. Įgaliotieji asmenys, vietoje pakviestojo studijuoti asmens pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro arba Valstybės įmonėje Registrų centre (https://igaliojimai.lt/) patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
 3. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarytų pats (pati) nepilnametis (-ė). Notaro patvirtinto dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNĮ STUDIJŲ SEMESTRĄ / KURSĄ

 1. Į aukštesnį studijų semestrą / kursą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į Kolegiją po studijų nutraukimo Kolegijoje, studijavę kitoje aukštojoje mokykloje.
 2. Asmuo studijavęs Kolegijoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, bet neturėjęs studento statuso, gali būti priimtas į aukštesnį kursą, įskaičius jo ankstesnių studijų rezultatus ir (ar) pripažinus neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas studijų rezultatais. Asmuo turintis vidurinį išsilavinimą ir nestudijavęs Kolegijoje ar kitoje aukštojoje mokykloje gali būti priimtas į aukštesnį kursą, pripažinus neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas studijų rezultatais.
 3. Asmenims, stojantiems į aukštesnį semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Priėmimas į aukštesnį semestrą gali būti vykdomas tuo atveju, jei ketinamoje studijuoti studijų programoje susidaro ne daugiau kaip 18 kreditų apimties studijų skirtumai. Jeigu susidaro daugiau negu 18 kreditų apimties studijų skirtumai, pretendentas gali būti priimtas į žemesnį semestrą arba klausytojo statusu akademinių skirtumų likvidavimui.
 4. Konkursinis stojančiojo balas yra įskaitytų studijų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 5. Pageidaujantiems studijuoti aukštesniame semestre prašymą reikia pateikti fakultete, kuriame vyks studijos, o centralizuoto priėmimo metu – Studijų ir karjeros centre.
 6. Prie prašymo stojantysis privalo pateikti:

35.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą parodyti);

35.2. kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (originalą parodyti, tinka ir el.versija);

35.3. brandos atestato ir jo priedo kopiją;

35.4. studijų pažymėjimą (akademinę pažymą);

35.5. diplomo ir jo priedėlio (jei studijos aukštojoje mokykloje baigtos) kopiją;

35.6. kitų reikalingų dokumentų, kurių pagrindu gali būti įskaitomi studijų dalykai kopijas.

VI SKYRIUS

REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

 1. Asmenys, prieš pasirašydami studijų sutartį (el. būdu arba atvykus į kolegiją), į Kolegijos sąskaitą sumoka 45,00 Eur registracijos studijoms įmoką.
 2. Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimę 1999 metais ir vėliau bei neturintys abiejų tėvų ar globėjų (rūpintojų), vaikų globos namų, šeimynų, auklėtiniai, taip pat asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis. Šie asmenys pasirašydami studijų sutartį turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 3. Registracijos studijoms mokesčio kvite nurodomi rekvizitai:

gavėjas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įmonės kodas 111967673; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita – LT877300010074142865; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos mokestis; įmokos kodas – 102505; mokėtojo kodas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, gimimo datą.

 1. Nutraukus studijų sutartį, sumokėtas registracijos studijoms įmoka negrąžinamas.

VII SKYRIUS

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

 1. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priėmimą į valstybės finansuojamas studijų vietas reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarka. Konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas asmenys gali dalyvauti, jeigu jie:

41.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;

41.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;

41.3. užsienio lietuviai.

 1. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 34 punkte nurodytų kriterijų, priimami studijuoti savo lėšomis Kolegijos nustatyta tvarka.
 2. Asmenys, įgijusieji išsilavinimą užsienio valstybėse ir pageidaujantys studijuoti Kolegijoje, privalo pateikti šiuos Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus:

43.1. pažymą, kad užsienio valstybėje įgytas išsilavinimas yra lygiavertis Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui;

43.2. pažymą, apie užsienio valstybės mokymo institucijos dalykų įvertinimų perskaičiavimą į Lietuvos vertinimo sistemos atitikmenis.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos.

2023 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklių 1 priedas

KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI

Studijų krypčių grupė /

Studijų programa

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Pirmasis dalykas

SV*

Antrasis dalykas

SV*

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, SV*

Lietuvių kalbos ir literatūros SV*

Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa

Informacinių sistemų inžinerija

matematika

0,4

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

0,2

0,2

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos

Atsinaujinančios energijos inžinerija

Automobilių elektronikos sistemos Automobilių techninis eksploatavimas

Elektros ir automatikos inžinerija

Energijos inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija

Mechaninių technologijų inžinerija

Statyba

Statinių inžinerinės sistemos

Išmaniųjų pastatų inžinerija

matematika

0,4

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

0,2

0,2

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa

Transporto logistika

Verslas ir muitinės veikla

matematika

0,4

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

0,2

0,2

Menų studijų krypčių grupės studijų programos

Fotografijos technologija

Grafinis dizainas

Interjero dizainas

Multimedijos dizainas

stojamasis egzaminas 1,0

SV* – svertinis koeficientas.

2023 metų Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklių 2 priedas

KITI PASIEKIMAI, UŽ KURIUOS SUTEIKIAMI PAPILDOMI BALAI

Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas

0,25 balo

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba

0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis arba I vieta – 2,5 balo;

sidabro medalis arba II vieta – 1,5 balo;

bronzos medalis arba III vieta – 1 balas

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami).

aukso medalis arba I vieta – 1,5 balo

sidabro medalis arba II vieta – 1 balas

bronzos medalis arba III vieta – 0,5 balo

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją

1 balas

Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius

0,25 balo

2023 metų studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisyklių 3 priedas

METINĖS STUDIJŲ KAINOS 2023 METAIS PRIIMTŲJŲ Į I-ĄJĮ KURSĄ

STUDENTŲ SRAUTUI

 1. Metinės studijų kainos asmenų studijoms, kurie yra: Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai; turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės; užsienio lietuviai.

Studijų programa

Studijų kainos

Nuolatinė (NL)

Ištęstinė (I)

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė

Atsinaujinančios energijos inžinerija

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Automobilių elektronikos sistemos

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Automobilių elektronikos sistemos (anglų kalba)

2692,00 Eur

Automobilių techninis eksploatavimas

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Elektros ir automatikos inžinerija

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Energijos inžinerija

1795,00 Eur

Geležinkelio transporto inžinerija

1795,00 Eur

Mechaninių technologijų inžinerija

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Statyba

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Statyba (anglų kalba)

2692,00 Eur

Statinių inžinerinės sistemos

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Išmaniųjų pastatų inžinerija

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Informatikos mokslų studijų krypčių grupė

Informacinių sistemų inžinerija

2692,00 Eur

1795,00 Eur

Informacinių sistemų inžinerija (anglų kalba)

2692,00 Eur

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė

Transporto logistika

1974,00 Eur

1316,00 Eur

Transporto logistika (anglų kalba)

1974,00 Eur

Verslas ir muitinės veikla

1974,00 Eur

1316,00 Eur

Meno studijų krypčių grupė

Fotografijos technologija

4114,00 Eur

Grafinis dizainas

4114,00 Eur

Interjero dizainas

4114,00 Eur

Multimedijos dizainas

4114,00 Eur