Erasmus politikos nuostatai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+“ politikos nuostatai

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021–2027 m

ERASMUS POLITIKOS PAREIŠKIMAS

VTDK mano, kad pasaulinės tendencijos, tokios kaip spartus pramonės skaitmenizacijos tempas ir naujų darbo vietų kūrimas, ES siekis pereiti prie žiedinės ekonomikos, reikalauja studijų ir mokymo programų, kurios atliepia nuolat kintančius darbo rinkos poreikius ir iššūkius. VTDK strategija yra orientuota prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo, rengiant stiprius specialistus ir plėtojant efektyvias partnerystes. VTDK Strateginiame plane numatyta pertvarkyti studijų procesą, numatant studijų skaitmenizavimą ir studijų programų įgyvendinimą remiantis ugdymo modeliu ir didaktiniais metodais, ugdančiais tvarumo kompetencijas. Per artimiausius kelerius metus numatoma į studijų procesą įtraukti metodiką, padedančią ugdyti transformuojančias kompetencijas (pvz., naujos vertės kūrimą, įtampų ir dilemų taikymą, atsakomybės prisiėmimas, gebėjimas laikytis holistinio požiūrio, gebėjimas valdyti pokyčius ir įveikti kliūtis) ir socialinės kompetencijos (pvz., vietos ir pasaulinė atsakomybė, įvairių suinteresuotųjų šalių interesų nustatymas, gebėjimas įtraukti suinteresuotąją šalį, bendradarbiavimas, dalyvavimas priimant sprendimus, subsidiarumas). ). VTDK mano, kad šiandienos studentus – rytojaus specialistus – labai svarbu išmokyti būti iniciatyviems, suvokti, kad sprendimai randami dabarties kontekste, bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis šalimis. dalyvaujamojo požiūrio priimant sprendimus, subsidiarumas). VTDK mano, kad šiandienos studentus – rytojaus specialistus – labai svarbu išmokyti būti iniciatyviems, suvokti, kad sprendimai randami dabarties kontekste, bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis šalimis. dalyvaujamojo požiūrio priimant sprendimus, subsidiarumas). VTDK mano, kad šiandienos studentus – rytojaus specialistus – labai svarbu išmokyti būti iniciatyviems, suvokti, kad sprendimai randami dabarties kontekste, bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis šalimis.

Atsižvelgiant į institucinius strateginius tikslus, internacionalizacija VTDK siekia:

 • skatinti žinių apie darnios plėtros inovacijas perdavimą inžinerijos ir dizaino srityse,
 • skatinti mokinius veikti iniciatyviai ir socialiai atsakingai.

VTDK internacionalizacijos strategijoje 2020 – 2025 m. numatoma veikla pagal 3 pagrindinius prioritetus:

 • Studijų internacionalizavimas – išplečiant VTDK studentų galimybes įgyti tarptautinės patirties tiek Programos, tiek Partnerių šalyse, kviečiant svečius dėstytojus iš užsienio, pritraukiant nuolatinių studijų studentus, įtraukiant gerąsias praktikas į studijų programas, optimizuojant partnerių tinklą.
 • Tarptautinio bendradarbiavimo MTEP srityje stiprinimas – skatinant mokslininkų ir dėstytojų mobilumą, organizuojant tarptautinius renginius, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose.
 • Kurti tarptautiškumą palaikančias sistemas ir aplinką – skaitmenizuojant administracines procedūras, įtraukiant akademinį ir administracinį personalą į internacionalizacijos strategijos įgyvendinimą, kuriant draugišką aplinką užsienio studentams, skatinant studentus/darbuotojus, turinčius mažiau galimybių dalyvauti tarptautinėje veikloje, didinant VTDK matomumą. 

Erasmus+ programa bus galingas ir itin reikšmingas įrankis, siekiantis įgyvendinti minėtas internacionalizacijos veiklas. Tarptautinis studentų ir darbuotojų mobilumas, tarptautiniai projektai ir renginiai padės Kolegijoje ugdyti atvirumo naujovėms, nuolatinio ir įtraukaus mokymosi, bendradarbiavimo ir pagarbos atkaklumui kultūrą; MTEP rezultatų ir užsienio partnerių gerosios praktikos perėmimas pagerins studijų kokybę, o tai lems visos institucijos modernizavimą. Tai taip pat prisidės prie tikslo sukurti Europos švietimo erdvę didinant studentų judumą, didesnį pasitikėjimą tarp institucijų partnerių, lygias galimybes gauti aukštos kokybės išsilavinimą asmenims, nepaisant jų socialinės ir ekonominės padėties.

Kaip VTDK dalyvavimas Erasmus akcijose prisidės prie institucijos strategijos tikslų įgyvendinimo:

VTDK norėtų dalyvauti 1 pagrindiniame veiksme „Mokymosi mobilumas“ ir 2 pagrindiniame veiksme „Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas“:

Per pastaruosius kelerius metus VTDK sėkmingai įgyvendino studentų ir darbuotojų mobilumą – pagerėjo partnerystės sutarčių kokybė ir mobilumo organizavimas, išsiplėtė atvykstančių studentų geografija, akademinis personalas užmezgė vaisingą bendradarbiavimą, kurio rezultatas – bendri leidiniai ir tarpdisciplininės edukacinės iniciatyvos.

Kitame programų cikle VTDK sieks didinti studentų mobilumą, siūlydama studentams įgyti tarptautinės patirties per studijų semestrą užsienyje partnerių aukštojoje mokykloje, stažuotę užsienyje (tiek darbo vietoje, tiek skaitmeniniu būdu), mišrius mobilumo/virtualius mainus.

Siekdama plėtoti ir gilinti partnerystes studijų programų lygmeniu, Kolegija taip pat skatins akademinio personalo mobilumą, organizuodama mokymo ir mokymo vizitus į užsienio aukštąsias mokyklas ir atitinkamas verslo institucijas.

Darbuotojų mobilumas, mokslinių tyrimų internacionalizavimas ir žinių perdavimas padės įtraukti į ugdymo turinį tarptautinę dimensiją, užtikrins turinio aktualumą pasauliniame kontekste. Tvarios partnerystės sustiprins pasitikėjimą ir atvers kelią bendriems ambicingesniems mokslinių tyrimų/meno/mobilumo projektams.

Dėl studentų judumo padidės iniciatyvos jausmas, sustiprės savigarba ir savigarba, geriau suvoks ES vertybes ir padidės tarpkultūrinis sąmoningumas, stipresnis bendradarbiavimas ir užsienio kalbų kompetencija. Tai atsiras geresniais mokymosi rezultatais ir karjeros perspektyvomis, aktyvesniu dalyvavimu visuomenės gyvenime.

VDTK sieks pasinaudoti 2-ojo pagrindinio veiksmo „Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas“ galimybe:

Ankstesniu programiniu laikotarpiu VTDK kartu su aukštojo mokslo ir profesinio sektoriaus partneriais bei darbdavių atstovais sėkmingai įgyvendino įvairius projektus, kuriais buvo siekiama stiprinti gebėjimus ir plėtoti strategines partnerystes kuriant naujus mokymosi metodus ir medžiagą, didinant studentų įtrauktį. su specialiaisiais poreikiais, didinant socialinę studentų atsakomybę, teikiant mokslinę paramą vietos bendruomenėms.

Atsižvelgdama į iškylančius profesinius žaliųjų įgūdžių ir darnaus vystymosi poreikius inžinerijos sektoriuje tiek aukštųjų mokyklų, tiek profesijos studentams ateinančiu programos laikotarpiu VTDK daugiausia dėmesio skirs bendradarbiavimo partnerysčių ir keitimosi praktika projektais šiose srityse: darnioji plėtra, socialinė. inovacijos, pramonės/studijų skaitmeninimas, inžinerijos ir dizaino sąveika, studentų transformacinių kompetencijų ugdymas, studijų įtraukimo didinimas.

Siekdama intensyvinti žinių perdavimą ir prisidėti prie tvarių inovacijų inžinerijos ir dizaino srityje, VTDK taip pat sieks dalyvauti „Partnerystės inovacijoms“ projektuose. Siekdamas dalytis patirtimi ir padėti stiprinti ES kaimyninių šalių gebėjimus, VTKD taip pat planuoja prisijungti prie projektų su šalių partnerių aukštojo mokslo institucijomis, kuriose galėtų dalytis institucinėmis žiniomis apie paramos moksliniams tyrimams teikimą vietos bendruomenėms (bendruomenės poreikiais pagrįsti tyrimai, vykdomi per Science Shop). ).

Erasmus+ projektai jau pasirodė esąs vienas iš pagrindinių modernizavimo varomųjų jėgų, padedančių siekti strateginių prioritetų. Projektų įgyvendinimas pagal minėtus prioritetus padės Kolegijai didinti žmogiškųjų išteklių pajėgumus, pertvarkyti studijas, atliepiančias darnaus vystymosi ir pramonės skaitmenizacijos iššūkius, prisidės prie inovacijų plėtros.

Koks numatomas VTDK dalyvavimo Erasmus+ programoje poveikis mūsų institucijai:

Numatyta, kad Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumas bei dalyvavimas KA2 Erasmus projektuose:

 • gerinti studijų kokybę perimant MTEP rezultatus ir užsienio partnerių gerąją patirtį bei plečiant studentų akiratį intensyvesniu tarptautiniu mobilumu; taip padidins VTDK absolventų konkurencingumą ir pagerins jų karjeros perspektyvas
 • skatinti mokinius veikti iniciatyviai ir socialiai atsakingai
 • skatinti žinių apie tvarias inovacijas ir ekologiškas technologijas perdavimą
 • plėtoti Kolegijoje atvirumo naujovėms, nuolatinio mokymosi, atkaklumo ir bendradarbiavimo kultūrą

VTDK siekia iki 2025 m. padvigubinti išvykstančių ir atvykstančių mobiliųjų studentų skaičių. Labai svarbus vaidmuo siekiant šio tikslo bus mišrus ir virtualus mobilumas. I 2021–2023 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas tokio mobilumo galimybių kūrimui, kuriant atitinkamus kursus ir derinant su partneriais reikiamus susitarimus. Numatoma, kad į mokymo programas įtraukus mišraus mobilumo galimybes, studentų mobilumas kasmet padidės 40 proc., o iki 2025 m. pabaigos VTDK padvigubins mobiliųjų studentų skaičių, palyginti su dabartiniu skaičiumi, ty pasieks 8 % visų VTDK studentų.

Kalbant apie darbuotojų mobilumą, svarbu, kiek taikoma praktika ir kuriami intelektiniai produktai yra tinkami institucijos strateginiams tikslams ir kaip dalyvavimas Erasmus+ programoje paveikė jų įsitraukimą ir profesinį tobulėjimą. Numatoma, kad iki 2025 m. darbuotojų įsitraukimas į tarptautinį projektą padidės 30%, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais parašytų darbų skaičius padvigubės, tačiau svarbesni laikomi kokybiniai rodikliai, atspindintys poveikį.

Pasiekimų pažanga bus stebima naudojant šiuos rodiklius:

Kiekybiniai rodikliai:

 • VTDK studentų, įgijusių studijų ar darbo patirties tarptautinėje aplinkoje, dalis (%)
 • Mišraus/virtualaus mobilumo projektų skaičius (mažiausiai 15 ECTS kreditų)
 • Atvykstančių studentų skaičius
 • Atvykstančių dėstytojų skaičius
 • Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais parašytų darbų skaičius
 • Darbuotojų įtraukimo į tarptautinį projektą padidėjimas (%)

Kokybiniai rodikliai:

 • Mobilumo įtaka dalyvių (studentų ir personalo) profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui
 •  Atvykstančių užsienio studentų pasitenkinimas studijų aplinka ir studijų kokybe
 • Į mokymo programą įtrauktos geriausios praktikos poveikis
 • Intelektinės produkcijos ir tarptautiniuose projektuose sukurtų praktikų poveikis
 • Naujame Erasmus+ programos etape VTDK ketina įgyvendinti šią internacionalizacijos strategiją:


VTDK internacionalizacijos strategija 2020-2025 m.